ทัวร์จีน 2558 | แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม 2558 : HONGKONG PACKAGE 3D2N 2015

เขียนโดย บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com
Rate this item
(4 โหวต)
ทัวร์จีน 2558 | แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม 2558 : HONGKONG PACKAGE 3D2N 2015 ทัวร์จีน 2558 | แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม 2558 : HONGKONG PACKAGE 3D2N 2015 Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม : HONGKONG PACKAGE 3D2N ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิง, ช้อปปิ้ง Citygate, Symphong of lights   วันเดินทาง : 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558 | สามารถเดินทางได้ทุกวัน | ราคาท่านละ 6,900 บาท |

แพคเกจฮ่องกงสุดคุ้ม : HONGKONG PACKAGE 3D2N

 • ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิง, ช้อปปิ้ง Citygate, Symphong of lights 

ใช้ราคานี้ได้ตั้งแต่ : 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558 | สามารถเดินทางได้ทุกวัน | อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีราคาเด็ก) ราคาท่านละ 6,900 บาท | รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ Click

*** ราคานี้เป็นการเดินทาง แบบ FIT ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ***

วันแรก สนามบินสุวรรรภูมิ–ฮ่องกง – เดินทางสู่โรงแรมโดยรถโคช Shuttle Bus – โรงแรมที่พัก

 • เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน ……..
 • ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kokเกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก….
 • นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่าเป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชม ทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระตามอัธยาศัย.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก MetroparkMongkok , Metropark Kowloonหรือเทียบเท่า

วันที่สอง ซิตี้ทัวร์ - ไหว้พระใหญ่ ขึ้นกระเช้านองปิง– ช้อปปิ้ง citygate– Symphony Of Lights

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติมซำ หรือ Hotel Breakfast
 • 0800 น.นำท่านเดินทางสู่ เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้
 • จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดกังหัน จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และร้านปี่เซี่ย สัตว์นำโชคลาภ,ความมั่งมี
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง เปลี่ยนอิริยาบถขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้านั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศาหน้าต่างเป็นกระจกใส ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ "พาโนราม่า" ในมุมกว้างถึง 360 กราบไหว้ขอพรพระใหญ่ หรือเรียกว่า ๆพระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผาองค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ CityGateOutlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้า late season และปรับราคาตั้งแต่ 50% ขึ้นไปมีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อตั่งแต่ยี่ห้อ Nike, Addidas, Roots, Puma,ไปจนถึงแบรนด์เนมเช่น Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse (กลุ่มสินค้าแบรนด์ดังๆของร้าน On Pedder), Polo, Samsonite , Crocs, Agatha (เครื่องประดับรูปน้องหมา), Vivienne Tam, DVF (Diane Von Furstenberg และ i.t.ซึ่งเป็นกลุ่มแฟชั่นชั้นนำของฮ่องกงเหมือน Club 21 ที่ประเทศไทยและสิงค์โปร์)
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
 • 19:30 น. นำท่านสู่Avenue of Star ถนนแห่งดาราที่ทอดยาวเลียบอ่าววิคตอเรีย ท่านจะได้พบกับรอยพิมพ์ฝ่ามือของดาราาฮ่องกงที่มีชื่อเสียง และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ของฮ่องกงอีกมากมายและที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
 • เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.) ชมSymphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย "กินเนสเวิล์ดเรคคอร์ด" ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก MetroparkMongkok , Metropark Kowloonหรือเทียบเท่า

วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย – เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยรถโคช Shuttle Bus

 • เช้า อิสระตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกงเพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ …. โดยสวัสดิภาพโดยรถโค้ช Shuttle Bus

******************************************************

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป (ไม่มีราคาเด็ก) ราคาท่านละ 6,900 บาท | รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ Click

แพคเกจท่องเที่ยวนี้ เหมาะสำหรับ ท่านที่ชื่นชอบความเป็นอิสระในการท่องเที่ยว สามารถหาตั๋วเองได้ หรือ วางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้าในช่วงที่ต้องการ หรือ ในช่วงที่ตั๋วมีโปรโมชั่นเพื่อความคุ้มค่าในการเดินทาง ตอบโจทร์การเดินทางสำหรับท่านที่ไม่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆ หรือต้องรอปิดกรุ๊ปจึงจะออกเดินทางได้
สำหรับท่านที่ เดินทางเกิน 8 ท่านขึ้นไป ติดต่อขอส่วนลดได้อีกเล็กน้อยค่ะ

สำหรับท่านที่ต้องการให้บริษัท จัดหาตั๋วให้ โปรดแจ้งล่วงหน้า

(ราคาตั๋วขึ้นลงตามระยะเวลาจองล่วงหน้า และพีเรียดในการเดินทาง)

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Latest from บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

Related items (by tag)

back to top