ผิดพลาด

Promotion!!! ปีละครั้งเท่านั้น กุ้ยหลิน 8 วัน

เขียนโดย
Rate this item
(0 โหวต)
กุ้ยหลิน
ล่องแม่น้ำหลีเจียงชมเขางวงช้าง เขาฝูโป เขาเตี๋ยฉ่าย ชมแปลงนาขั้นบันไดหลงเซิ่น ชมระบำพื้นเมืองและชิมชา ณ หมู่บ้านจ้วง สนุกสนานเพลิดเพลินที่สวนสนุกเมอรี่แลนด์ อาหารพิเศษและชอปปิ้งจุใจ

เดินทางวันที่ 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2551 ~~~> 16,900 บาท

สมาชิกลดท่านละ 400 บาท

?

รายละเอียดการเดินทาง

?

วันแรก???????? กรุงเทพฯ ? กุ้ยหลิน

14.00 น.????????? คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ PG โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องที่นั่งและสัมภาระ
16.05 น.????????? เหิรฟ้าสู่สนามบินกุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ PG 821
20.05 น.???????? ?ถึงสนามบินกุ้ยหลิน หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUILIN FORTUNE ?INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง?????? โรงงานหยก ? แปลงนาขั้นบันได ? หมู่บ้านจ้วง

เช้า???????????????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ ?โรงงานผลิตหยก? ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง??? ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ำค่า หลังอาหารนำท่านสู่ แปลงนาขั้นบันได? มณฑลกวางไส อยู่เหนือระดังน้ำทะเล 880 เมตร พื้นที่ต่ำสุดอยู่เหนือระดังน้ำทะเล 300 เมตร ส่วนความชันอยู่ระหว่าง 26-35 องศา บางแห่งมีความชันถึง 50 องศาทีเดียว ภูเขาอันสูงชันนี้มีอัตราแตกต่างกันในการลดลงของหุบเขาค่อนข้างมาก เป็นเหตุให้แปลงนาขั้นบันไดสันเขามังกรดังกล่าว
กลางวัน?????????? รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านพิเศษ) หลังอาหารนำท่านสู่ หมู่บ้านจ้วง ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยเสียงเพลงชาวเขาอันไพเราะ เสนาะหู จากใจสาวจ้วงหน้าตาอ่อนช้อย และแต่งกายอย่างสวยสดงดงาม เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตรมิตรภาพ นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้ชมการแสดงระบำพื้นเมือง และการแข่งกีฬาประเพณีประเภทต่างๆที่ตกทอดมาช้านานพร้อมชิมชาอันหอมหวนชวนดื่ม
ค่ำ????????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก GUILIN FORTUNE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม?????? เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ? ชิมชา - ล่องเรือชม เขางวงช้าง ?? เขาฝูโป ?? เขาเตี๋ยฉ่าย - เมอร์รี่แลนด์รีสอร์ท
เช้า???????????????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ให้ท่านได้เที่ยวชมความงามของเจดีย์ซึ่งทำจากไม้ มีอายุนับร้อยปี จากนั้นแวะชิมชาขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลินและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ และนำท่านชมโรงงานไข่มุกและให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมุก
กลางวัน ????????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านล่องเรื่อชมความงาม เขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างยืนดูดน้ำอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียง บนเขามีเจดีย์ผู่เสียนซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง
เขาฝูโป ซึ่งเรียกตามชื่อของแม่ทัพฝูโปในสมัยราชวงศ์ถังเคยพักแรมที่นี่ และชมความงามของเขาเตี๋ยฉ่าย ตั้งอยู่ระดับความสูง 787 ฟุต (240 เมตร) สมควรแก่เวลานำท่านสู่เมอร์รี่แลนด์รีสอร์ท ตั้งอยู่บนทะเลสาบซินอันหลิง เป็นเขตทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง เป็นศูนย์รวมความสนุก ภายในประกอบด้วยสวนสนุก สถานที่พักผ่อน สนามกอล์ฟ ที่พักหรู และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ? ที่ใหญ่ที่สุด
ค่ำ????????????????? บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร? สมควรแก่เวลาให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก GUILIN MERRYLAND RESORT หรือเทียบเท่า

?

วันที่สี่????????? สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ ?? ถ้ำธารน้ำแข็ง ?
เช้า???????????????? รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ เขตสวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ (เล่อหม่านตี้) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน? มีพื้นที่ 90 เอกเคอร์? ถือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเขตทิวทัศน์ระดับ AAAA? ภายในมีสวนสนุกระดับอินเตอร์? ในเมอร์รี่แลนด์จำลองโรงถ่ายหนังฮอลีวู้ด หมู่บ้านโจรสลัด สัมผัสความสนุกตามโซนต่าง ๆ อาทิ? เขตอเมริกันตะวันตก (WILD WEST) เขตวัฒนธรรมจีน(CHINA KINGDOM) เขตแปซิฟิค(SOUTH PACIFIC) เขตป่าไม้(FOREST ENTERTAINMENT AREA) สะใจกับเครื่องเล่นมหาสนุกนานาชนิดอาทิ โร่เล่อคาสท์ ร้อคไคบิ้ง รถไฟเหาะ ล่องแก่งมหาสนุก ชมภาพยนต์ 3 มิติ ฯลฯ แล้วไปสัมผัสกับการแสดงของ ชนชาติส่วนน้อยอาลีซาน
กลางวัน?????????? รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถ้ำธารน้ำแข็ง? ห่างจากสวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ ประมาณ 10 นาที ท่านจะได้เที่ยวชมหินงอกหินย้อยในอีกมิติที่ถ้ำธารน้ำแข็ง ที่มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ถ้ำนี้ได้ชื่อมาจากการที่นักธรณีวิทยาได้ค้นพบร่องรอยการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งดึกดำบรรพ์ ซึ่งสันนิฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่เมื่อล้านกว่าปีก่อน ขณะเดียวกันนักธรณีวิทยาก็เคยลงความเห็นว่า บริเวณภูเขาน้อยใหญ่ในเขตกุ้ยหลินกวางสีนั้นเคยเป็นภูเขาใต้ทะเลที่พลิกดันขึ้นมาบนพื้นดินเมื่อเปลือกโลกมีการพลิกตัว ดังนั้นข้อสรุปว่าบริเวณแถบนี้เคยเป็นเทือกเขาหิมะสูงชันที่มีธารน้ำแข็งหรือเคยเป็นท้องทะเลโบราณยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการพิสูจน์ นำท่านล่องเรือภายในถ้ำ (20 นาที) แล้วเดินชมหินงอกหินย้อยตระการตาเป็นระยะทาง 1.5 กม. ชมหินรูปพระอ้วนใจดี หินไข่มุกเรืองแสง และหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างเหมือนฐานบินลอยน้ำ ฯลฯ ชมธารน้ำใต้ดิน 9 คด 18 โค้ง ที่เชื่อมต่อกับคลองหลิงฉวู่และแม่น้ำหลีเจียงได้เวลาสมควรเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว
ค่ำ????????????????? รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ที่พัก? NEW WEST HOTELหรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า????????ล่องแม่น้ำหลีเจียง ? ซื่อเหว่ยเถาเหยิน ? หยางซั่ว ? ถนนฝรั่ง??
เช้า??????????????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านล่องเรือท่องเที่ยว ชมวิวของแม่น้ำหลีเจียง ชมความงามของลำน้ำหลีเจียงที่สวยใสไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน ที่มีรูปร่างต่างๆกันตามจินตนาการของ ผู้ผ่านชม พิสูจน์คำกล่าวที่ว่า ?กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกสวยงาม และมีแม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก??
กลางวัน????????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองลับแลแดนสวรรค์ ?ซื่อเหว่ยเถาเหยิน? ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองลับแล สัมผัสวิวสวยกุ้ยกลินในระดับพื้นราบชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยริมน้ำ หลายเผ่าที่คอยต้อนรับท่านด้วยเหล้าขาวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี
ค่ำ???????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สามารถมองเห็นวิวของเขาวงพระจันทร์) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนนฝรั่งเข้าสู่ที่พัก NEW WEST HOTELหรือเทียบเท่า

?

วันที่หก??????? ถ้ำเงิน ? ล่องแม่น้ำลี่เจียง ? ถ้ำเทียนกง - โชว์ลี่ผู่
07.00 น.???????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ ถ้ำเงิน ซึ่งเป็นถ้ำเปิดใหม่และมีความงดงามของกุ้ยหลิน ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำหลี่เจียง ท่องถ้ำนี้คือ ท่านจะได้เที่ยวชมปราสาทพระจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่เสมอเหมือนไม่ได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบกับเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่าและร่มที่ประดับด้วยไข่มุกอันมีค่า
12.00 น.???????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร? นำท่านสู่ ถ้ำเทียนกง ล่องเรื่อมังกรหรูหราเที่ยวอ่าวลี่เจียง โดยรอบริมแม่น้ำลี่เจียง มีภูเขาแปลก เขาน้ำเชื่อมกันอย่างงดงาม? ที่นี่มีชนเผ่าเผ่าหนึ่ง มีประวัติอันยาวนาน เรียกว่าเผ่าหย่องซูหลี่ ปัจจุบันยังคงวัฒนธรรมเดิมอยู่ ที่เราจะเห็นได้ชัดคือเลื้อผ้า ทุกครัวเรือนล้วนประกอบอาชีพประมง และพักอาศัยอยู่ที่ถ้ำ ใช้ชีวิติแบบพอเพียง เมื่อมีนักท่องเที่ยวผ่านมา ก็ร้องเพลงตามทำนองเสียงของเรือมังกร?? และแข่งล่องเรือกับนักท่องเที่ยวด้วยอย่างครึกครื่น สนุกสนาม? ต่อไปก็ไปเที่ยวชมถ้าวังบนฟ้า ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ในถ้ำมีทะเลสาบและสระน้ำหลายรูปหลายแบบ และมีวิวสวยต่างๆ กล่าวได้ว่าเป็นสวรรค์บนดิน เมื่อเข้าถ้ำเหมือนเราเป็นเทวดานางฟ้า พอออกจากถ้ำเหมือนตื่นจากฝันดี
ค่ำ??????????????? ?บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ปลาต้มเบียร์)หลังอาหารชมโชว์ลี่ผู่ จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนที่ โรงแรม HOT SPRING หรือเทียบเท่า

?

วันที่เจ็ด?????? โรงงานบัวหิมะ - สวนฉวนซาน ? เขาฉวนซาน - หมู่บ้านหลิวซานเจี่ย
07.00 น.???????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา ?บัวหิมะ? ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีนหลังอาหารนำท่านสู่ สวนชวนซาน ในสวนชวนซานมีเขาชวนซาน เขาเจดีย์? ถ้ำดาวเดือน ถ้ำชวนซาน เจดีย์พุทธที่มีอายุมายาวนาน สร้างในสมัยราชวังหมิน รูปร่างเป็นแบบหกเหลี่ยม ทะลุในแม่น้ำ แล้ววิวทะลุในแม่น้ำนี้เป็นวิวหนึ่งในวิวสวยเก่า 8 วิวที่มีชื่อเสียงของกุ้ยหลิน?? ในยอดเขาหลักมีถ้ำชวน ข้างบนมีรูปทรงแว่น ดูในถ้ำ เหมือนกับดาวเดือนบนฟ้า ก็เลยได้ชื่อว่าถ้ำดาวเดือน ถ้ำนี้มีความโปร่งจากทางเหนือถึงทางใต้ ก็เลยมีอีกชื่อว่าถ้ำชวน(ภาษาจีนแปลว่าโปร่ง)
12.00 น.??????? ?บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร? นำท่านสู่ หมู่บ้านหลิวซานเจี่ย ชมสวนใหญ่หลิวซานเจี่ย สาวจ้วงเต้นรำ ร้องเพลง สัมผัสวัฒนธรรมของชนชาติกรุ่มใหญ่ 5 ชนชาติของกุ้ยหลิน ได้แก่ชนชาติจ้วง ชนชาติฮ่าน ชนชาติเย้า เป็นต้น
ค่ำ????????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป๋าฮื๊อ) จากนั้นเข้าสู่ที่พัก GUILIN FORTUNE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่แปด??????โรงงานผ้าไหม - เขาเหยาซาน ? อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
07.00 น.???????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ เขาเหยาซาน จุดชมวิวที่ดีที่สุดของกุ้ยหลินบนความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสวยงามทั้งหมดของเมืองกุ้ยหลินอย่างชัดเจน
12.00 น.???????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร? จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า ร่ม ถุงเท้า รองเท้า ภาพเขียนสี เป็นต้นหลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดโบ้เบ๊ อาทิเช่น เสื้อผ้า ร่มถุงเท้า รองเท้าและสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ตามฤดูกาลได้ตามอัธยาศัย?
18.00 น.???????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.45 น????????? เหินฟ้านำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 822
22.25 น.???????? ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Latest from

Related items (by tag)

back to top