Promotion!!! ปีละครั้งเท่านั้น กุ้ยหลิน 8 วัน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ มกราคม 15 , 2021
Font Size
   
ผิดพลาด
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

Promotion!!! ปีละครั้งเท่านั้น กุ้ยหลิน 8 วัน

Rate this item
(0 โหวต)
กุ้ยหลิน
ล่องแม่น้ำหลีเจียงชมเขางวงช้าง เขาฝูโป เขาเตี๋ยฉ่าย ชมแปลงนาขั้นบันไดหลงเซิ่น ชมระบำพื้นเมืองและชิมชา ณ หมู่บ้านจ้วง สนุกสนานเพลิดเพลินที่สวนสนุกเมอรี่แลนด์ อาหารพิเศษและชอปปิ้งจุใจ

เดินทางวันที่ 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2551 ~~~> 16,900 บาท

สมาชิกลดท่านละ 400 บาท

?

รายละเอียดการเดินทาง

?

วันแรก???????? กรุงเทพฯ ? กุ้ยหลิน

14.00 น.????????? คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ PG โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องที่นั่งและสัมภาระ
16.05 น.????????? เหิรฟ้าสู่สนามบินกุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ PG 821
20.05 น.???????? ?ถึงสนามบินกุ้ยหลิน หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUILIN FORTUNE ?INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง?????? โรงงานหยก ? แปลงนาขั้นบันได ? หมู่บ้านจ้วง

เช้า???????????????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ ?โรงงานผลิตหยก? ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง??? ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ำค่า หลังอาหารนำท่านสู่ แปลงนาขั้นบันได? มณฑลกวางไส อยู่เหนือระดังน้ำทะเล 880 เมตร พื้นที่ต่ำสุดอยู่เหนือระดังน้ำทะเล 300 เมตร ส่วนความชันอยู่ระหว่าง 26-35 องศา บางแห่งมีความชันถึง 50 องศาทีเดียว ภูเขาอันสูงชันนี้มีอัตราแตกต่างกันในการลดลงของหุบเขาค่อนข้างมาก เป็นเหตุให้แปลงนาขั้นบันไดสันเขามังกรดังกล่าว
กลางวัน?????????? รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านพิเศษ) หลังอาหารนำท่านสู่ หมู่บ้านจ้วง ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยเสียงเพลงชาวเขาอันไพเราะ เสนาะหู จากใจสาวจ้วงหน้าตาอ่อนช้อย และแต่งกายอย่างสวยสดงดงาม เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตรมิตรภาพ นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้ชมการแสดงระบำพื้นเมือง และการแข่งกีฬาประเพณีประเภทต่างๆที่ตกทอดมาช้านานพร้อมชิมชาอันหอมหวนชวนดื่ม
ค่ำ????????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก GUILIN FORTUNE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม?????? เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ? ชิมชา - ล่องเรือชม เขางวงช้าง ?? เขาฝูโป ?? เขาเตี๋ยฉ่าย - เมอร์รี่แลนด์รีสอร์ท
เช้า???????????????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ให้ท่านได้เที่ยวชมความงามของเจดีย์ซึ่งทำจากไม้ มีอายุนับร้อยปี จากนั้นแวะชิมชาขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลินและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ และนำท่านชมโรงงานไข่มุกและให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมุก
กลางวัน ????????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านล่องเรื่อชมความงาม เขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างยืนดูดน้ำอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียง บนเขามีเจดีย์ผู่เสียนซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง
เขาฝูโป ซึ่งเรียกตามชื่อของแม่ทัพฝูโปในสมัยราชวงศ์ถังเคยพักแรมที่นี่ และชมความงามของเขาเตี๋ยฉ่าย ตั้งอยู่ระดับความสูง 787 ฟุต (240 เมตร) สมควรแก่เวลานำท่านสู่เมอร์รี่แลนด์รีสอร์ท ตั้งอยู่บนทะเลสาบซินอันหลิง เป็นเขตทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง เป็นศูนย์รวมความสนุก ภายในประกอบด้วยสวนสนุก สถานที่พักผ่อน สนามกอล์ฟ ที่พักหรู และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ? ที่ใหญ่ที่สุด
ค่ำ????????????????? บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร? สมควรแก่เวลาให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก GUILIN MERRYLAND RESORT หรือเทียบเท่า

?

วันที่สี่????????? สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ ?? ถ้ำธารน้ำแข็ง ?
เช้า???????????????? รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ เขตสวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ (เล่อหม่านตี้) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน? มีพื้นที่ 90 เอกเคอร์? ถือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเขตทิวทัศน์ระดับ AAAA? ภายในมีสวนสนุกระดับอินเตอร์? ในเมอร์รี่แลนด์จำลองโรงถ่ายหนังฮอลีวู้ด หมู่บ้านโจรสลัด สัมผัสความสนุกตามโซนต่าง ๆ อาทิ? เขตอเมริกันตะวันตก (WILD WEST) เขตวัฒนธรรมจีน(CHINA KINGDOM) เขตแปซิฟิค(SOUTH PACIFIC) เขตป่าไม้(FOREST ENTERTAINMENT AREA) สะใจกับเครื่องเล่นมหาสนุกนานาชนิดอาทิ โร่เล่อคาสท์ ร้อคไคบิ้ง รถไฟเหาะ ล่องแก่งมหาสนุก ชมภาพยนต์ 3 มิติ ฯลฯ แล้วไปสัมผัสกับการแสดงของ ชนชาติส่วนน้อยอาลีซาน
กลางวัน?????????? รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถ้ำธารน้ำแข็ง? ห่างจากสวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ ประมาณ 10 นาที ท่านจะได้เที่ยวชมหินงอกหินย้อยในอีกมิติที่ถ้ำธารน้ำแข็ง ที่มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ถ้ำนี้ได้ชื่อมาจากการที่นักธรณีวิทยาได้ค้นพบร่องรอยการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งดึกดำบรรพ์ ซึ่งสันนิฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่เมื่อล้านกว่าปีก่อน ขณะเดียวกันนักธรณีวิทยาก็เคยลงความเห็นว่า บริเวณภูเขาน้อยใหญ่ในเขตกุ้ยหลินกวางสีนั้นเคยเป็นภูเขาใต้ทะเลที่พลิกดันขึ้นมาบนพื้นดินเมื่อเปลือกโลกมีการพลิกตัว ดังนั้นข้อสรุปว่าบริเวณแถบนี้เคยเป็นเทือกเขาหิมะสูงชันที่มีธารน้ำแข็งหรือเคยเป็นท้องทะเลโบราณยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการพิสูจน์ นำท่านล่องเรือภายในถ้ำ (20 นาที) แล้วเดินชมหินงอกหินย้อยตระการตาเป็นระยะทาง 1.5 กม. ชมหินรูปพระอ้วนใจดี หินไข่มุกเรืองแสง และหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างเหมือนฐานบินลอยน้ำ ฯลฯ ชมธารน้ำใต้ดิน 9 คด 18 โค้ง ที่เชื่อมต่อกับคลองหลิงฉวู่และแม่น้ำหลีเจียงได้เวลาสมควรเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว
ค่ำ????????????????? รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ที่พัก? NEW WEST HOTELหรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า????????ล่องแม่น้ำหลีเจียง ? ซื่อเหว่ยเถาเหยิน ? หยางซั่ว ? ถนนฝรั่ง??
เช้า??????????????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านล่องเรือท่องเที่ยว ชมวิวของแม่น้ำหลีเจียง ชมความงามของลำน้ำหลีเจียงที่สวยใสไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน ที่มีรูปร่างต่างๆกันตามจินตนาการของ ผู้ผ่านชม พิสูจน์คำกล่าวที่ว่า ?กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกสวยงาม และมีแม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก??
กลางวัน????????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองลับแลแดนสวรรค์ ?ซื่อเหว่ยเถาเหยิน? ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองลับแล สัมผัสวิวสวยกุ้ยกลินในระดับพื้นราบชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยริมน้ำ หลายเผ่าที่คอยต้อนรับท่านด้วยเหล้าขาวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี
ค่ำ???????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สามารถมองเห็นวิวของเขาวงพระจันทร์) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนนฝรั่งเข้าสู่ที่พัก NEW WEST HOTELหรือเทียบเท่า

?

วันที่หก??????? ถ้ำเงิน ? ล่องแม่น้ำลี่เจียง ? ถ้ำเทียนกง - โชว์ลี่ผู่
07.00 น.???????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ ถ้ำเงิน ซึ่งเป็นถ้ำเปิดใหม่และมีความงดงามของกุ้ยหลิน ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำหลี่เจียง ท่องถ้ำนี้คือ ท่านจะได้เที่ยวชมปราสาทพระจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่เสมอเหมือนไม่ได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบกับเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่าและร่มที่ประดับด้วยไข่มุกอันมีค่า
12.00 น.???????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร? นำท่านสู่ ถ้ำเทียนกง ล่องเรื่อมังกรหรูหราเที่ยวอ่าวลี่เจียง โดยรอบริมแม่น้ำลี่เจียง มีภูเขาแปลก เขาน้ำเชื่อมกันอย่างงดงาม? ที่นี่มีชนเผ่าเผ่าหนึ่ง มีประวัติอันยาวนาน เรียกว่าเผ่าหย่องซูหลี่ ปัจจุบันยังคงวัฒนธรรมเดิมอยู่ ที่เราจะเห็นได้ชัดคือเลื้อผ้า ทุกครัวเรือนล้วนประกอบอาชีพประมง และพักอาศัยอยู่ที่ถ้ำ ใช้ชีวิติแบบพอเพียง เมื่อมีนักท่องเที่ยวผ่านมา ก็ร้องเพลงตามทำนองเสียงของเรือมังกร?? และแข่งล่องเรือกับนักท่องเที่ยวด้วยอย่างครึกครื่น สนุกสนาม? ต่อไปก็ไปเที่ยวชมถ้าวังบนฟ้า ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำใต้ดิน ในถ้ำมีทะเลสาบและสระน้ำหลายรูปหลายแบบ และมีวิวสวยต่างๆ กล่าวได้ว่าเป็นสวรรค์บนดิน เมื่อเข้าถ้ำเหมือนเราเป็นเทวดานางฟ้า พอออกจากถ้ำเหมือนตื่นจากฝันดี
ค่ำ??????????????? ?บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ปลาต้มเบียร์)หลังอาหารชมโชว์ลี่ผู่ จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนที่ โรงแรม HOT SPRING หรือเทียบเท่า

?

วันที่เจ็ด?????? โรงงานบัวหิมะ - สวนฉวนซาน ? เขาฉวนซาน - หมู่บ้านหลิวซานเจี่ย
07.00 น.???????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา ?บัวหิมะ? ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีนหลังอาหารนำท่านสู่ สวนชวนซาน ในสวนชวนซานมีเขาชวนซาน เขาเจดีย์? ถ้ำดาวเดือน ถ้ำชวนซาน เจดีย์พุทธที่มีอายุมายาวนาน สร้างในสมัยราชวังหมิน รูปร่างเป็นแบบหกเหลี่ยม ทะลุในแม่น้ำ แล้ววิวทะลุในแม่น้ำนี้เป็นวิวหนึ่งในวิวสวยเก่า 8 วิวที่มีชื่อเสียงของกุ้ยหลิน?? ในยอดเขาหลักมีถ้ำชวน ข้างบนมีรูปทรงแว่น ดูในถ้ำ เหมือนกับดาวเดือนบนฟ้า ก็เลยได้ชื่อว่าถ้ำดาวเดือน ถ้ำนี้มีความโปร่งจากทางเหนือถึงทางใต้ ก็เลยมีอีกชื่อว่าถ้ำชวน(ภาษาจีนแปลว่าโปร่ง)
12.00 น.??????? ?บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร? นำท่านสู่ หมู่บ้านหลิวซานเจี่ย ชมสวนใหญ่หลิวซานเจี่ย สาวจ้วงเต้นรำ ร้องเพลง สัมผัสวัฒนธรรมของชนชาติกรุ่มใหญ่ 5 ชนชาติของกุ้ยหลิน ได้แก่ชนชาติจ้วง ชนชาติฮ่าน ชนชาติเย้า เป็นต้น
ค่ำ????????????????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป๋าฮื๊อ) จากนั้นเข้าสู่ที่พัก GUILIN FORTUNE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่แปด??????โรงงานผ้าไหม - เขาเหยาซาน ? อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
07.00 น.???????? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ เขาเหยาซาน จุดชมวิวที่ดีที่สุดของกุ้ยหลินบนความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสวยงามทั้งหมดของเมืองกุ้ยหลินอย่างชัดเจน
12.00 น.???????? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร? จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า ร่ม ถุงเท้า รองเท้า ภาพเขียนสี เป็นต้นหลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดโบ้เบ๊ อาทิเช่น เสื้อผ้า ร่มถุงเท้า รองเท้าและสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ตามฤดูกาลได้ตามอัธยาศัย?
18.00 น.???????? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.45 น????????? เหินฟ้านำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 822
22.25 น.???????? ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

********************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล