SEP 2012 :ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 7 วัน 6 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ มกราคม 16 , 2021
Font Size
   

SEP 2012 :ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 7 วัน 6 คืน

Rate this item
(2 โหวต)

เยือนดินแดนหลังคาโลก ทิเบต - ลาซา - เฉินตู โดยสายการบินไทย TG

Tibet adventure tour packagesStunning Landscapes | A  Fascinating People | A Unique Religion

นั่งรถไฟสาย ลาซา - ซีหนิง เที่ยวพระราชวังโปตาลา นอร์ปูหลินข่า วัดต้าเจาซื่อ พระราชวังโปตาลา นอร์ปูหลินข่า วัดต้าเจาซื่อซีหนิง เขาสุริยันจันทรา(เนินเขาสีแดง) ทะเลสาบชิงไห่ ล่องเรือทะเลสาบ เที่ยวศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ) ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ฯลฯ

* * * เที่ยวสบายสไตล์ทราเวิลโปร แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล * * *

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค้า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
19 - 25 กันยายน 2555
ราคาท่านละ
65,800 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

 

วันแรก   กรุงเทพฯ - เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 • 08.00 น. คณะพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย โดยมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 • 10.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
 • 14.25 น. ถึงสนามบินเมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
 • นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองหย่าอัน ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของมณฑลเสฉวน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ห่างจากเมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ราว 120 กิโลเมตร มีภูเขาที่สวยงาม มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม เป็นพื้นที่ ที่มีอากาศสะอาดสดชื่น ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตรต่อปี จนได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งฝน"

.. เพราะเป็นเขตที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดของมณฑลเสฉวน เป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของจีน และเป็น "หนึ่งใน 10 เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีน" ประจำปี 2006 นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ค้นพบหมีแพนด้าตัวแรกของโลก และเป็นต้นแบบการเพาะพันธุ์หมีแพนด้าของโลก ในปี 2006 ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่อยู่ของหมีแพนด้า

** ในมณฑลเสฉวนมีเมืองหย่าอันเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้ถูกบันทึกอยู่ใน.. บัญชีรายชื่อมรดกโลกทางธรรมชาติ และยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมชาต ิและการปลูกชาของโลก ทั้งยังเป็นเขตเพาะปลูก และบำรุงรักษาต้นชา โดยใช้แรงงานคนที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

 ...เดินทางถึงไห่โหลวโกว

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก EASTAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง      เฉินตู - วัดมัญชุศรี - ลาซา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม นำท่านชม วัดมัญชูศรี  ซึ่งเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉินตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย  เมื่อปี  ค.ศ.605 – 617

* วัดนี้มีชื่อเดิมว่า “สินเซี่ยงจื้อ”  แต่โดนทำลายเพราะสงครามในสมัยปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในจักรพรรดิคังซีราชวงศ์เช็ง  ได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่  โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ  ซึ่งเชื่อว่า.. หลวงพ่อเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์มัญชูศรี  ภายหลังเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดเหวินซู”  ซึ่งมีความหมาย  เดียวกับคำว่า  “มัญชูศรี”  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ  เพื่อเดินทางไปยังลาซา (แจกแฮมเบอร์เกอร์บนรถก่อนถึงสนามบิน)
 • 13.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองลาซา เที่ยวบินที่  CA 4112
 • 15.00 น. ถึงสนามบินเมืองลาซา  จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศเพื่อเดินทางไปพักผ่อนที่โรงแรม

** เพื่อให้ท่านได้ปรับตัวกับความสูงและสภาพอากาศ  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย **

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ BRAHMAPUTRA  HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม       พระราชวังโปตาลา - ถนนแปดเหลี่ยม - นอร์ปูหลินข่า - วัดต้าเจาซื่อ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่.. พระราชวังโปตาลา  พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น : ยาว 400 เมตร : กว้าง  350  เมตร : มีห้องต่างๆ เกือบ 1,000 ห้อง  

** เริ่มสร้างเมื่อคริสศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริยผู้ยิ่งใหญ่ ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ  คือ กษัตริย์ชงเซิน กัมโป  แรกเริ่มเพียงจะสร้างเป็นตำหนัก ให้แก่..มเหสีชาวจีน และชาวเนปาลของพระองค์เอง  ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้ เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครอง เป็นผู้ปกครองประเทศ

.. ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง ..

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตดาคาร  จากนั้นนำท่านไปยังถนนแปดเหลี่ยม ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า... ถนนแปดเหลี่ยมนี้เป็นเส้นทางจงกรม จากชาตินี้สู่ชาติหน้าได้ มีคำกล่าวไว้ว่า หากท่านเดินทางมาทิเบตแล้ว ไม่ได้มาเดินจงกรมที่นี่ เปรียบเหมือนท่านไม่ได้ย่างสู่ทิเบต

.. ถนนสายนี้ท่านได้ศึกษาพบเห็นความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของชาวทิเบต ที่นี่มีผู้คนพลุกพล่านคึกคัก อีกทั้งเป็นแหล่งเศรษฐกิจของทิเบต รวมทั้งเป็นแหล่ง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกมากมาย รวมไปถึงงานฝีมือต่างๆ มากมาย ที่ชาวทิเบตนำมาวางขายรายล้อมถนนสายนี้ ถนนสายนี้ยังมีร้านค้าต่างๆ ที่เป็นของชาวเนปาล และชาวอินเดีย ร้านค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้านำเข้าหลากหลายชนิด อาทิ พรมถัก หมวก ร้องเท้า ผ้าประดับประตู เครื่องเงิน เครื่องประดับตกแต่งร่างกายที่ทำจากหิน อัญมณี มีดพก ฯลฯ  

 • จากนั้นนำชมพระราชวังฤดูร้อน นอร์ปูหลินข่า สร้างในปี ค.ศ.1750 (ตรงกับปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้นมาเรื่อยๆ แม้แต่ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 ก็ยังได้ต่อเติมพระราชวังของตนเอง ก่อนที่จะหนีออกจากทิเบต.. จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อน ที่สวยงามสมบูรณ์

** พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต นอร์ปู้หลิงข่า แปลว่า “สวนอัญมณี” ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรม ฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิต ในแง่มุมต่างๆ โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาดก

 • จากนั้นนำท่านสู่.. วัดต้าเจาซื่อ หรือ Jokhang เป็นวัดซึ่งมีอายุกว่า 1,400 ปี เป็นแหล่งรวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ชาวทิเบต  เป็นสถาปัตยกรรม ที่ผ่านการผสมผสานอย่างลงตัว ของศิลปะสมัยถังของจีนและศิลปะทิเบต

* โดยตัวอาคารสร้างแบบจีนและหลังคาตกแต่ง ประดับประดาแบบศิลปะทิเบต มีหลังคาทองคำ โดยพระวิหารหลวงมี 4 ชั้น ชั้นล่างของพระวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำ องค์โจโวริมโปเซ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป มีองค์พระมเหสี ของพระเจ้าซงซัน สันกัมโป  พระนางเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถัง ได้นำติดตัวมาจากเมืองจีน

ค่ำ   รับประทานอาหาร  ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ BRAHMAPUTRA  HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่     ทะเลสาบหยางจั๊วหยงฉัว - วัดเดรปุง - PARTY  KARAOKE

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 • จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบหยางจั๊วหยงฉัว ทะเลสาบ 1 ใน 3 ที่ใหญ่ที่สุดขอทิเบตมีเนื้อที่ 638 ตร.ม. สูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,441 เมตร มีวิวทิวทัศน์ปกคลุมด้วยหิมะ และ การ์เซีย เกาะแก่ง ทุ่งหญ้าปศุสัตว์ที่สวยงาม

เที่ยง  รับประทานอาหาร  ณ  ภัตคาร  จากนั้นทำท่านสู่ วัดเดรปุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองลาซา เริ่มมีการก่อสร้างใน ค.ศ.1416 โดยลูกศิษย์ของซองฆาปา

* ในอดีตวัดเดรปุง ถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเวลานั้น เพราะมีพระประจำอยู่มากกว่า 10,000 รูป   โดยบริเวณวัดกว้างขวางมาก ซึ่งในอดีตภายในวัดมีวิทยาลัยใหญ่ของทิเบต ตั้งอยู่ถึง 4 แห่ง แต่ได้ถูกประเทศจีน ทำลายหมดทุกแห่ง

 • หลังจากนั้น วิทยาลัย 2 แห่งได้มีการบูรณขึ้นใหม่ในประเทศอินเดีย คือ Gomang และ Loseling โดยผู้ลี้ภัยชาวทิเบต ลักษณะของสถาปัตยกรรมวัด เดรปุงนั้น จะสร้างด้วยศิลปะแกะสลักอย่างวิจิตรพิศดาร งดงาม แสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อองค์ดาไลลามะ และมีรูปเทพเจ้าประจำ เพื่อบูชามากมายนับไม่ถ้วนอยู่ภายในวัด

เย็น  รับประทานอาหาร  และปาร์ตี้ร้องคาราโอเกะ พร้อมกัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก BRAHMAPUTRA  HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า     ลาซา - ซีหนิง อยู่บนรถไฟทั้งวัน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เมืองซีหนิง โดยรถไฟขบวนที่ K 9802 (08.20-07.26)

 • นำท่านสำรวจขบวนรถไฟ ซึ่งเป็นรถไฟขบวนที่มีลักษณะพิเศษ คือ ปรับอุณหภูมิ และความกดอากาศ ที่เริ่มเปิดบริการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2006 ผ่านเส้นทางอันงดงาม ผ่านสถานี YANGBAJIN , DAMXO , NAGQU AMDO, TANGGULA  MOUNTAIN BANK OF TUOTUO RIVER ,WUDAOLIANG , BUDONG SPRING , KUNLUN MOUNTAIN , GOLMUD , XINING  

. . . อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บแรงไว้สำหรับวันต่อไป . . . 

** ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับสภาพภูเขา หิมะสลับซับซ้อนและทุ่งหญ้ากว้าง ที่มีฝูงแพะ แกะ จามรี เล็มหญ้าอยู่เป็นระยะ ๆ ท่านจะได้สัมผัสกับท้องฟ้าสีคราม และแสงแดดอ่อน ๆ กระทบกับภูเขาหิมะทางรถไฟสายนี้ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

 • รวมที่สุดและความมหัศจรรย์ไว้หลายประการไว้ด้วยกันคือ..

 1. เป็นเส้นทางรถไฟ ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก โดยระยะทางที่อยู่สูงกว่า 4,000 เมตร มีความยาวกว่า 960 กิโลเมตร จุดสูงที่สุด ที่ช่องเขาถังกู่ลา มีความสูงถึง 5,072 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
 2. เป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวถึง 1,142 กิโลเมตร จากเมือง เก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลชิงไห่ จนถึงเมืองลาซาของทิเบต
 3. เป็นเส้นทางรถไฟ ที่วิ่งผ่านพื้นที่ดินน้ำแข็งตลอดกาล ที่ยาวที่สุดในโลก กล่าวคือระยะทางที่ต้องผ่านพื้นที่ดินน้ำแข็ง มีความยาวถึง 550 กิโลเมตร
 4. อุโมงค์ของเส้นทางรถไฟที่ภูเขาเฟิงหั่วซาน เป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุด โดยมีความสูงถึง 4,905 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
 5. อุโมงค์ที่ภูเขาคุนหลุน (คุนหลุนซานซุ่ยเต้า) เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุด โดยมีความยาวทั้งสิ้น 1,686 เมตร
 6. สถานีถังกู่ลาซาน เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูง 5,068 เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่เป็นสถานีที่ไม่มีผู้โดยสารขึ้น-ลง เพราะสูงจนไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ มีแต่อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่การรถไฟจีนใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น
 7. สถานีชว่อน่า ที่ความสูง 4,595 เมตร ตั้งอยู่ริมทะเลสาบชว่อน่า ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงที่สุดของโลก แต่ที่สำคัญคือเป็นต้นกำเนิดของ “นู่เจียง” หรือ สาละวิน ซึ่งไหลออกไปออกทะเลอันดามันที่มะละแหม่ง เมืองเอกของรัฐมอญที่ในอดีตเป็นอาณาจักรมอญที่ยิ่งใหญ่ 
 8. สถานีทงเทียนเหอ ที่ความสูง 4,600 เมตร สถานีนี้ตั้งอยู่ใกล้จุดกำเนิดของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งชาวทิเบตเรียก “ทงเทียนเหอ” แปลว่า.. สายธารจากสวรรค์ บริเวณนั้น มีกองหินประดับธงมนตราตั้งอยู่โดดเด่น ด้วยถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ชนชาติที่เคารพบูชาน้ำ ในฐานะที่เป็นบ่อเกิดชีวิต และเป็นเส้นทางนำพา ..ดวงวิญญาณของพวกเขาไปสู่สรวงสวรรค์
 9. สะพานชิงสุ่ยเหอเท่อต้าเฉียว เป็นสะพานรถไฟผ่านดินบนน้ำแข็งบนที่ราบสูงที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวถึง 11.7 กิโลเมตร เพราะสูงกว่า 4,600 เมตร หน้าหนาวอุณหภูมิต่ำสุดถึง - 30 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนลดถง 40% ทว่าอุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น จามรีป่า จิ้งจอกหิมะฯลฯ วิศวกรรถไฟจีนจึงสร้างทางรถไฟยกระดับหรือสะพานรถไฟ เพื่อไม่ให้กีดขวาง.. เส้นทางอพยพย้ายถิ่นของสัตว์ป่า โดยทำช่องใต้สะพาน ไว้ให้สัตว์ลอดไปมาได้อย่างอิสระ และยังแก้ปัญหาการวางรางบนดินน้ำแข็งอีกด้วย
 10. เป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่แล่นเร็วที่สุดึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่สำคัญคือเป็นการสร้างทางรถไฟ ในภูมิประเทศที่ยากลำบากสุด ทั้งความสูงของพื้นที่และปริมาณออกซิเจนเบาบางมาก แต่ทำสถิติิไม่มีการเสียชีวิต ของกรรมกรระหว่างก่อสร้างทางเลย ทางการจีนอ้างว่า เส้นทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต นี้ได้รับการขนานนามจากสังคมโลกว่า.. “เป็นวิศวกรรมโยธาที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากำแพงเมืองจีน”

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยงบนรถไฟ

เย็น   รับประทานอาหาร  ณ ห้องอาหารบนรถไฟ พักบนรถไฟเป็นตู้นอน 1 คืน (ห้องละ 4 ท่าน) มุ่งหน้าสู่ที่เมืองซีหนิง

วันที่หก   ซีหนิง - เขาสุริยันจันทรา (เนินเขาสีแดง) - ทะเลสาบชิงไห่ - ล่องเรือทะเลสาบ - เฉินตู

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ เดินทางถึงซีหนิง (เวลาประมาณ 07.26 น.) หลังจากนั้น นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปชม เขาสุริยันจันทรา (เนินเขาสีแดง) หรือ ยื่อเอวี้ยซาน

*** บริเวณที่เรียกว่า ยื่อเอวี้ยซานนั้น อยู่ห่างจากเมืองซีหนิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอ หวงเหวียนเสี้ยน เนินดินมีดินทรายออกไปทางสีแดง และเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ระหว่างพวกเป่ยเว่ย (เว่ยเหนือ) กับพวกชนเผ่าถูอวี้หุน และระหว่างราชวงศ์ถังกับราชวงศ์ถู่โปของทิเบต

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตดาคาร จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบชิงไห่  ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจีน  ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม  เปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ของมณฑลชิงไห่  นำท่านล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ ชมนกนานาชนิด จนถึงเวลา

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับเฉินตู

 • 20.40 น. เหิรฟ้าสู่เฉินตู เที่ยวบินที่  CA 4212
 • 22.15 น. ถึงสนามบินเมืองเฉินตู
 • จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปพักผ่อนที่โรงแรม ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก EASTAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด   ช้อปปิ้งชุนชีลู่ - อาหารสมุนไพรจีน - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหาร ที่โรงแรม แล้ว จากนั้นนำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้ง ถนนคนเดินมีสินค้าพื้นเมือง และ เสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และอื่นๆ ให้ท่านเลือกชม และแวะซื้อกลับมาเป็นของฝาก

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารสมุนไพรจีน)

 • 15.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่   TG 619
 • 17.35 น. ถึงสนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*****************************************

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู-กรุงเทพฯ สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4-5 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม อากาศค่อนข้างหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ  65,800 .- บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  63,800 .- บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 62,800 .- บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล