ทิเบต-ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 10 วันเต็ม โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ มกราคม 16 , 2021
Font Size
   

ทิเบต-ลาซา นั่งรถไฟหลังคาโลก 10 วันเต็ม โดยการบินไทย

Rate this item
(6 โหวต)
ทิเบต | นั่งรถไฟข้ามที่ราบสูงชิงไห่ เข้าลาซา | ชมเทศกาลแข่งม้าที่นาชู 10 วัน : เริ่มต้นท่องเที่ยวโดยนำท่านขึ้นรถไฟขบวน K9801 มุ่งสู่กรุงลาซา เป็นรถไฟที่สูงที่สุดในโลกสายชิงไห่-ทิเบต หรือในภาษาจีนเรียกว่ารถไฟสายชิงจ้าง รถไฟสายชิงไห่-ทิเบต มีความยาวทั้งสิ้น 1,956km (1,215miles) ในระยะทาง มากกว่า 960km เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000m ใช้เวลาเดินทางจากซิหนิงไปยังลาซาราว 24 ชั่วโมง อากาศบนรถไฟถูกปรับความดันและอุณหภูมิไว้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากระยะทางราว 80% อยู่บนที่สูงกว่า 4,000m จากระดับน้ำทะเล ผู้โดยสารจึงควรศึกษาวิธีการปฎิบัติตัวเมื่ออยู่บนที่สูงให้ดี โดยแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ เคลื่อนไหวช้าๆเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง ...
Tibetan-08-04-2007-0003-2

นั่งรถไฟข้ามที่ราบสูงชิงไห่ เข้าลาซา และชมเทศกาลแข่งม้าที่นาชู 10 วัน

เดินทาง 5-14  สิงหาคม 2554   ==> 59,500 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ -  เฉิงตู – ซีหนิง (2,275m)

08.00            พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เค้าเตอร์ H สายการบิน THAI AIRWAYS(TG) มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน

10.15           ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG.... 

14.25           ถึงสนามบินนานาชาติเมืองเฉิงตู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอิสระรับประทานอาหารเช้ารออยู่ภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่องบินไปยังซิหนิง

16.30           เช็คอินสายการแอร์ไชน่า CA4211 เฉิงตู (18:30) – ซิหนิง (20:10)

20.10           เดินทางถึงสนามบินเมืองซิหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นจังหวัดอัมโดของทิเบต ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นทางรถไฟสู่ทิเบต หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย เจ้าหน้าพาท่านเช็คอินที่โรงแรมในเมืองซิหนิง (Alt: 2275m) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง     ทะเลสาบชิงไห่ - อารามคุมบุม – นั่งรถไฟสายซิหนิง-ลาซา (B/L/D)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม หลังอาหารเช้าเดินทางเที่ยวชมทะเลสาบชิงไห่เที่ยวอารามคุมบุม วัดในนิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลืองที่สำคัญมาก รองก็แค่อารามเดรปุงในลาซา

เที่ยง              รับประทานอาหารเช้าในภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่สถานีรถไฟซิหนิง

14.55           นำท่านขึ้นรถไฟขบวน K9801 มุ่งสู่กรุงลาซา เป็นรถไฟที่สูงที่สุดในโลกสายชิงไห่-ทิเบต หรือในภาษาจีนเรียกว่ารถไฟสายชิงจ้าง รถไฟสายชิงไห่-ทิเบต มีความยาวทั้งสิ้น 1,956km (1,215miles) มากกว่า 960km เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000m ใช้เวลาเดินทางจากซิหนิงไปยังลาซาราว 24 ชั่วโมง อากาศบนรถไฟถูกปรับความดันและอุณหภูมิไว้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากระยะทางราว 80% อยู่บนที่สูงกว่า 4,000m จากระดับน้ำทะเล ผู้โดยสารจึงควรศึกษาวิธีการปฎิบัติตัวเมื่ออยู่บนที่สูงให้ดี โดยแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ เคลื่อนไหวช้าๆเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางมายังที่สูงภายในรถไฟมีอ่างล้างหน้า แปรงฟัน และน้ำร้อนบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ บนรถไฟ พักค้างคืนบนรถไฟ

วันที่สาม     ชมวิวเส้นทางรถไฟชิงไห่ -ทิเบต – ลาซา (3600m) (D)

เช้า             รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ รถไฟสายชิงไห่-ทิเบต มีความยาวทั้งสิ้น 1,956km (1,215miles) เป็นเส้นทางรถไฟสายแรกที่สร้างเชื่อมที่ราบสูงทิเบตเข้ากับแผ่นดินอื่นๆ เส้นทางนี้ผ่านช่องเขาถังกู่ลาที่อยู่สูงถึง 5,072m (16,640feet) จากระดับน้ำทะเล ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก และผ่านอุโมงค์เฟิงหัวซานที่ยาว 1,339m ซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์รถไฟที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ 4,905m เหนือระดับน้ำทะเล วิวทิวทัศน์สองข้างทางเป็นทุ่งหญ้าแบบที่ราบสูง หญ้าเป็นหญ้าพันธุ์แคระที่ปกคลุมเลียบไปกับพื้นดิน มีจามรียืนเล็มหญ้าอยู่ริมทาง และฝูงแกะ รถไฟวิ่งผ่านภูเขาหิมะ ทะเลสาบ หมู่บ้านชาวทิเบต สวยงามมาก

เที่ยง           อิสระรับประทานอาหารเที่ยง บนรถไฟ

14.55        เดินทางถึงสถานีรถไฟลาซา ซึ่งสร้างอย่างสวยงามและทันสมัย ขอบของรถไฟเทียบเสมอพอดีกับชานชาลาจนสามารถลากกระเป๋าลากออกมาได้จากรถไฟโดยไม่ยกกระเป๋าเลย ในสถานี้รถไฟลาซานี้จะมีเจ้าหน้าคอยดูแลไม่ให้เดินเพ่นพ่านและจะแจ้งให้ออกจากชานชาลาทันที และไม่อนุญาติให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้โดยสารเข้ามาในบริเวณสถานีรถไฟ เจ้าหน้าที่ไกด์และญาติมิตรจะต้องยืนรอรับที่นอกรั้วด้านหน้าเท่านั้น เจ้าหน้าที่อาจสุ่มตรวจใบอนุญาติเข้าทิเบต โดยเจ้าหน้าที่ไกด์ที่มารอรับจะแสดงใบอนุญาติที่มีรายชื่อลูกทัวร์ทุกท่านเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านสู่ที่พักในตัวเมืองลาซา

ค่ำ             รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนเพื่อให้ร่างการปรับสภาพกับสภาพอากาศที่เบาบางของที่ราบสูงทิเบต  คืนนี้พักค้างคืนที่ลาซา (Alt: 3600m)

หมายเหตุ เมื่ออยู่ในที่สูงเกินกว่า 3000m ควรดื่มน้ำมากๆ ทำตัวให้อบอุ่น เคลื่อนไหวช้าๆ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงจากอาการโรคแพ้ความสูง

วันที่สี่     พระราชวังโปตาลา – อารามเซร่า – อารามโจคัง – ตลาดบาร์คอร์ (B/L/D)

เช้า             หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านชม พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา มีบางคนขนานนามว่าเป็นวาติกันแห่งลาซา ที่ซึ่งนักแสวงบุญชาวทิเบตหรือแม้แต่ชาวพุทธทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อยลโฉมและสักการะพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ อันเปรียบดังที่ประทับขององค์พระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ พระราชวังสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13 โดยพระเจ้าซองเซ็น กัมโป โปรดให้สร้างบนเนินเขาแดง พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของกษัตริย์เรื่อยมา จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าซองขปะ (Tsongkhapa) พุทธศตวรรษที่ 20 ผู้ทรงสถาปนานิกายเกลุกปะ (Gelugpa) หรือ นิกายหมวกเหลือง และทรงเริ่มมีตำแหน่งดะไลลามะขึ้นเป็นครั้งแรก พระราชวังจึงกลายเป็นพระอารามหลวงไปโดยปริยาย พระราชวังแห่งนี้จัดแบ่งนับได้ 13 ชั้น บนความสูง 700 เมตร หรือจากระดับน้ำทะเล 1,220 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร อาคารถูกแบ่งสีตามลักษณะการใช้งานคือ สีแดง ขาว และเหลือง นับได้ถึง 1,000 ห้อง ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแม้แต่ห้องเดียว จากนั้นเดินทางไปเที่ยวยังอารามเซร่า เป็นอาราม 1 ใน 3 อารามสำคัญของทิเบต สร้างขึ้นในปีพ.ศ.1962 โดยพระซองขปะ Sakya Yeshe ประกอบด้วยวิทยาลัยสงฆ์ 3 แห่ง ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอารามเดรปุง มีพระลามะจำพรรษาอยู่ประมาณ 5,500 รูป เป็นศูนย์กลางของนิกายหมวกเหลือง หรือนิกายเกลุกปะ ซึ่งได้ชื่อว่าเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ที่อารามนี้ เราจะได้ชมการตรรกวิภาษ หรือการโต้ตอบธรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ หลายกลุ่มๆละ 2-5 รูป โดยในแต่ละกลุ่มจะมีพระลามะ 1-2รูปลุกขึ้นกระทืบเท้า ตบมือเหวี่ยงลูกประคำ ทำท่าขึงขัง พร้อมทั้งกล่าวปุจฉา วิปัสสนากับพระลามะที่นั่งอยู่ การโต้ตอบธรรมนี้มีที่มาจากการสอนจากนาลันทามหาวิหารในประเทศอินเดีย แม้ในปัจจุบันมหาวิหารนี้จะล่มสลายเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่วิธีการสอนกลับคงอยู่และแพร่หลายกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการศึกษาธรรมในทิเบต

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อไปยังอารามโจคัง ศาสนสถานสำคัญแห่งนี้สร้างขึ้นในราว พ.ศ.1182-1190 ในรัชสมัยพระเจ้าซองเซ็นกัมโป ปฐมกษัตริย์แห่งทิเบต เจ้าหญิงเหวินเฉินแห่งราชวงศ์ถัง พระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าซองเซ็นกัมโป ได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญที่อัญเชิญมาจากบ้านเกิดของตน ที่ตั้งเดิมเป็นทะเลสาบใหญ่ จึงต้องสูบน้ำออกจนหมดและทำพิธีสะกดวิญญาณร้ายให้จมอยู่ใต้ทะเลสาบ ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของพุทธศาสนาตามความเชื่อในยุคสมัยนั้นพาเดินเที่ยวจตุรัสบาคอร์ หรือตลาดแปดเหลี่ยม ที่นี่คราคร่ำไปด้วยผู้คนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอย ริมถนนเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ บริเวณทางเดินจัดเป็นสัดส่วน มีแผงขายสินค้าเช่นสมุนไพรจีน ของที่ระลึกที่ทำจากหิน เครื่องเงิน เครื่องประดับของชาวทิเบต เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระบอกมนต์ ธงมนต์ ทังก้า ฯลฯ อยู่ติดกับอารามโจคัง

เย็น           รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร คืนนี้พักค้างคืนที่ลาซา (Alt: 3600m)

วันที่ห้า    ลาซา – นาชู (4500m) (B/L/D)

เช้า          ทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้า เดินทางไปยังเมืองนาชู ซึ่งอยู่ระหว่างที่ราบสูงชิงไห่และที่ราบสูงทิเบต เมืองที่สูงที่สุด หนาวที่สุด และลมแรงที่สุดเมืองนึงของทิเบต มีปริมาณออกซิเจนในอากาศเพียง 60% เท่านั้น

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทางหยุดถ่ายรูปทิวทัศน์ที่ราบสูงทิเบต ต่อที่ราบสูงชิงไห่

เย็น          รับประทานอาหารเย็น  คืนนี้ค้างคืนที่นาชู (Alt: 4500m)

วันที่หก   เทศกาลแข่งม้าที่นาชู (B/L/D) 

ชมการแข่งม้าและบรรยากาศรอบๆงานอย่างเต็มอิ่ม เทศกาลแข่งม้าที่นาชูนี้ เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานนึงของทิเบต มีกระโจมของชาวทิเบตเร่ร่อนกว่า 10,000 เต็นท์ตั้งปักหลักไปทั่วท้องทุ่ง ม้าและจามรีจะถูกแต่งตัวอย่างสวยงาม ชาวทิเบตเผ่าต่างๆประโคมเอาเครื่องประดับที่มีค่าและสวยงามที่สุดมาตกแต่งอยู่บนตัว จนมีคำกล่าวที่ว่า คนทิเบตจะขนสมบัติทั้งตัวที่มีอยู่ไว้บนตัว ในงานนอกเหนือจากการแข่งม้าที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำของชาวทิเบตเผ่าต่างๆ และยังเป็นจุดนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายม้าของชาวทิเบตด้วย   คืนนี้ค้างคืนที่นาชู (Alt: 4500m)

วันที่เจ็ด   นาชู - ทะเลสาบนัมโช (4,718m) (B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางมุ่งสู่ทะเลสาบนัมโช ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ (อีก 3 แห่งคือ Lhamo La-tso, Manasarovar และ Yamdrok Tso) และเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของจีน (ที่ใหญ่ที่สุดคือ ทะเลสาบน้ำเค็มชิงไห่) ทะเลสาบนัมโชมีความยาวถึง 70km กว้าง 30km และจุดที่ลึกที่สุดลึก 35m ทะเลสาบมีสีเทอร์ควอยซ์ มีเทือกเขา Nyenchen Tanglha หรือ ถังกู่ลา ซึ่งมียอดสูงถึง 7,000m อยู่เหนือทะเลสาบนัมโชไปทางทิศใต้ และเป็นเทือกเขาที่ ผู้เขียนเรื่อง Seven Years in Tibet เดินข้ามเข้าไปจนกลายเป็นการเดินทางอันเหลือเชื่อไปจนถึงลาซา คืนนี้พักค้างคืนที่โรงแรมแถบทะเลสาบนัมโช (Alt: 4718m)

วันที่แปด    ทะเลสาบนัมโช –ลาซา (240km)(B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก จากนั้นเดินทางไกลมุ่งหน้าสู่ลาซา แวะพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง ถึงเมืองลาซานำท่านเข้าที่พักคืนนี้พักค้างคืนที่ลาซา (Alt: 3600m)

วันที่เก้า    ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ยัมดรอกโซ (4,441m) (B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปยัง 1 ใน 4 ของทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต ทะเลสาบยัมดรอก หรือ มีอีกชื่อว่าทะเลสาบสีเทอควอยซ์ มีความสวยงามอย่างมาก ครอบคลุมพื้นที่ 638 ตร.กม. มีรลักษณะเหมือนพัด รอบล้อมด้วยภูเขา ชาวทิเบตเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเทพผู้พิทักษ์ เป็นสถานที่ที่ผู้แสวงบุญชาวทิเบตต่างเดินทางมา

เย็น         เดินทางกลับลาซา รับประทานอาหารเย็น  คืนนี้พักค้างคืนที่ลาซา (Alt: 3600m)

วันที่สิบ   ลาซา – เฉิงตู – กรุงเทพฯ (B)

05.30    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเตรียมสัมภาระในการเช็คเอ้าท์ออก

06.30    เดินทางไปยังสนามบินลาซา ที่อยู่ห่างออกไปนอกตัวเมือง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

07.30    ถึงสนามบินทำการเช็คอินและบินสายการบินในประเทศจีนมุ่งสู่เมืองเฉิงตู

11.00    เดินทางถึงสนามบินเมืองเฉิงตู หลังรับกระเป๋า แล้วอิสระรับประทานอาหารกลางวันในสนามบิน

13.00    เช็คอินสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 619 เฉิงตู (15:05) – กรุงเทพฯ (17:20)

15.05    เครื่องบินเหินฟ้าออกจากเฉิงตู

17.20    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู - ซีหนิง - เฉินตู - กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน สิงหาคม อาจจะเจอฝน อากาศเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

15 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่ ท่านละ 59,500บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 57,500 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 56,500 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 7,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล