TIBET-LHASA: คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา รถไฟสายสูงที่สุดในโลก 11 วันเต็ม เที่ยวครบสูตร!! | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์ มกราคม 18 , 2021
Font Size
   

TIBET-LHASA: คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา รถไฟสายสูงที่สุดในโลก 11 วันเต็ม เที่ยวครบสูตร!!

Rate this item
(1 โหวต)

lhasaคุนหมิง- ซีหนิงนั่งรถไฟสายที่สูงที่สุดในโลก ลาซา ทิเบต -วังโปตาลา ตลาดแปดเหลี่ยม พระราชวังฤดูร้อนปูกินคา แชงการีล่า จงเตี้ยน- ลี่เจียง - ต้าลี่ ฯลฯ (บินภายใน)เดินทาง 6-16 สิงหาคม 2552 ---> 64,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง

17.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน

19.25 ออกเดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 74222.35 ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่าน เข้าพักผ่อนที่โรงแรมKING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง คุนหมิง - ซีหนิง - สุเหล่าอิสลาม-รถไฟลาซา N 9187 TIME 20.20

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านเตรียมตัวจัดของออกจากโรงแรม ไปรับประทานอาหารเที่ยงก่อนเที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศคุนหมิงเพื่อบินไปยังเมืองซีหนิง

13.55 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซีหนิง เที่ยวบินที่ 3U 886715.00 น. ถึงเมืองซีหนิง เมืองหลวงมณฑลชิงไห่ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองบนหลังคาโลก นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางชมสุเหล่าอิสลาม ชมความงดงามของสุเหลา พร้อมให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนั่งรถไฟ สายสูงที่สุดในโลก เดินทางไปลาซา N 9187

คืนนี้ พักบนรถไฟ VIP

วันที่สาม รถไฟสายทิเบต - ลาซา TIME 21.50

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟแล้ว สัมผัสท้องฟ้าสดใส กลางขุนเขาหิมาลัย ทุ่งโล่งกว้างเวิ้งว้างธงทิวแห่งมนตราปลิวไสว เดินทางสู่เมืองเก๋อเอ๋อร์มู่ เป็นไข่มุขดวงใหม่แห่งหลังคาโลก เชิงเขาคุนลุ้น เป็นเมืองที่มีพื้นที่ปกครองมากที่สุดของโลก มีประวัติ ยาวนานมากถึง 2,800 กว่าปี ตัวเมืองสร้างขึ้นในปี 1953 ตอนที่ทหารเหมา เจ๋อ ตง สร้างทางหลวงเพื่อขนส่งสิงค้า เข้าทิเบตได้ง่ายขึ้น เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของหลังคาโลกรองลงมาจากลาซาและซีหนิง รถไฟออกจากเมืองเก๋อเอร์มูประมาณ 60 กม. ถึงทะเลสาบเกลือฉา เออร์ ฮั่น เป็นทะเลสาบน้ำเกลือที่ใหญ่อันดับสองของโลก เกลือท่ามกลางทะเลสาบดูเหมือนหินปะการัง เจดีย์ ดอกไม้หรืองาช้าง ข้ามสะพานเกลือ ที่จริงเป็นถนน ข้ามทะเลสาบฉาเอ๋อร์ฮั่น สร้างด้วยเกลือทั้งหมด มีความหนา 18 เมตร ยาว 32 กม. เกิดปรากฏการณ์ภาพลวง ตาบนทะเลสาบบ๋อยครั้ง รถไฟจอดสถานนีเขาหิมะ ยู่ จู(ํYU ZHU MTN. H 4,100 M) เขาหิมะยู่จูเป็นยอดเขาคุนลุ้น ระดับน้ำทะเล 6,178 เมตร แม้เดือนก.ค.(หน้าร้อนสุดของจีน)ก็ยังมองเห็นปรากฏการณ์หลักหลายที่เปลี่ยนแปลงจากแสงแดดส่องหิมะและธารน้ำแข็งที่อยู่บนเขา เมื่อเข้าสู่หน้าร้อน น้ำแข็งกับหิมะละลายกลายเป็นแหล่งเกิดของ น้ำพุคุนลุ้น และแม่น้ำ เก๋อเอ๋อร์มู่ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขาคุนลุ้นเป็นเขาหิมะยู่ ซู ยอดเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งสำนักคุนลุ้น สูง จากระดับน้ำทะเล 4,500 เมตร เป็นการแปรงรูปจากน้องสาวของหงักเซียนฮ่องเต้ เขาหิมะสูงสง เต็มไปด้วย วัดวาอารามท่ามกลางดอกหญ้า ซึ่งมีความลึกลับทั้งคู่อยู่ในสายตาชาวทิเบต หน้าหนาวหลังคาโลกเต็มไปด้วย หิมะ แต่เขาหิมะยู่จู สวยงาม กว่าเพื่อน จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดสายตาดวงใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากนั้นขึ้นเขาเทวตาคุนลุ้น ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังภูเขาทั้งหลายของประเทศจีน เป็นภูเขาเทวดาแห่งแรกของจีน ยาว 2,400 กม. กว้าง 70 กม. มีความสู่งเฉลี่ย 5,000 เมตร ยอดเขาสูงสุด 7,719 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในนิทานโบราณจีนมักจะเรียกเป็นชีพจรมังกร เป็นต้นกำหนดของศาสนาเต๋า ลูกหลานมังกร จีนคิดเป็นแหล่งดำเนิด ความศิวิไลต์ 5,000 ปีของประเทศจีน ลอดอุโมงค์คุนลุ้น ยาว 1,686 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648เมตรช่วงหนาวสุดติดลบ30องศาเป็นอุโมงค์ที่ยาวสุดในเขตดินน้ำแข็ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โบกี้ห้องอาหารรถไฟ ขณะที่รถไฟวิ่งผ่านสวนอนุรักษ์สัตย์เขอ เข่อ ซี ลี่ เป็นสวนอนุรักษ์สัตย์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้ำทะเลสูงสุด และมีสัตว์มากที่สุดของจีน มีเนื้อที่ 8.3 ตรม. ระดับเหนือน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี -4 องศา หนาวสุด-40 องศา มีลมพัดแรงตลอดปี(30 เมตรต่อวินาที) อากาศร้ายแรงทำให้เป็นเขตไม่มีผู้คนพักอยู่อาศัย เลยเรียกเป็น ขั้วโลกแห่งที่สาม แต่กลับกลายเป็นสวนสนุกของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด เพื่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานลอยขึ้น ข้างบนให้รถไฟวิ่ง ข้างล่างเป็นช่องวิ่งของสัตว์ท้องถิ่น อยู่ใต้สะพานเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไม่มีขอบเขต ข้ามสะพานชิงสุย เป็นสะพานข้ามแม่น้ำฉู่ หม่า เออร์ เป็นสะพานยาวสุดของทางรถไฟสายยิ่งใหญ่แห่งนี้ บนรถไฟท่านสามารถมองเห็นสัตว์เหล่า นี้กำลังวิ่งเล่นอยู่สองข้างทาง ชมวิวธรรมชาติบนธารน้ำแข็ง มีหน่อไม้น้ำแข็ง สะพานน้ำแข็ง สระน้ำแข็ง กำแพงเมืองน้ำแข็ง ประตูน้ำแข็ง เห็นหอมน้ำแข็งและลิ้นน้ำแข็งเป็นต้น ข้ามแม่น้ำฉู่หม่าเอ๋อร์(ต้นเกิดแยงซีเกียงอีกที่หนึ่ง)ผ่านหมู่บ้านอู่เต้าเหลียง(4,700M) รอดอุโมงค์ลมไฟ เป็นอุโมงค์ที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก(5,010M)ยาว 1,338 เมตร พื้นดินของอุโมงค์ 80% เป็นดินน้ำแข็ง ใช้เวลา 10 เดือนสร้างเสร็จ มีนักวิชาการทั้งหมดสามรุ่นได้เก็บข้อมูล ณ ที่นี่นานถึง 73 ปี เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทางรถไฟเข้าสู่เมืองลาซา ชมทุ่งหญ้าบนเขาสูง ผ่านแม่น้ำโทงเทียน ซี่งเป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๊ว พระถังซำฉังเดินทางไปเชิญพระไตรปิตกจากอินเดียผ่านที่นี่ พระไตรปิตกโดนปลายักษ์กินไปหมด หลังจากได้คืนกลับมาแล้วต้องตากแห้งในสองฝั่งแม่น้ำสายนี้ เป็นแม่น้ำสายแรกตอนบนแยงซีเกียง ขึ้น เขาถังกู่ระ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชมกาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู ()อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง ยาว 14KM กว้าง 2KM) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งใหญ่สุดของเอเซียร์ เป็นต้นกำเนิดแยงซีเกียโดยแท้ น้ำแข็งบนกาเซียร์ละลายไหลเข้าแม่น้ำโถโถ () จอดรถให้ท่านชมวิวช่องเขาถังกู่ระ(5,072 ม.) ซึ่งเป็นประตูเข้าสู่ดินแดนลึกลับทิเบต ลงเขาถังกูระผ่าน ทิศใต้เชิงเขาแห่งนี้เป็น ทุ่งหญ้าเชียงถัง พื้นที่กว่า 6 แสนตรางกิโลเมตร ดูเหมือนผ้าสีเขียวผืนหนึ่งปูไว้บนที่ราบสูง คนนั่งอยู่ในรถไฟ รถไฟวิ่งท่ามกลางทะเลดอกหญ้า ขอบฟ้าสุดสายตาเป็นสองข้างทางรถไฟเป็นภูเขาหิมะติด ๆ กันยึดยาวไปตามเส้นขอบฟ้า นอกนั้นยังมีทะเลสาบเทวตา และน้ำพุร้อนอีกมากมายกระจายอยู่ในทุ่งหญ้า ในช่วงเวลาเดือน ก.ค. ถึง ส.ค. จะเห็นชาวทิเบตแข่งม้าบนทุ่งหญ้าแห่งนี้นานถึงครึ่งเดือน มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกชมงานแข่งม้า ณ ที่นี่ รถไฟจอดให้ชมวิว ทะเลสาบชั่วนา(สูงจากน้ำทะเล 4,300 เมตร) ป้ายชมวิวของสถานนีรถไฟห่างจากทะเลสาบ 20 เมตร เดือนสิงหาคมและกันยายนหญ้าในริมน้ำสีแดงไปหมด เข้ากับสีน้ำเงินของน้ำ และสีขาวของหิมะบนยอดเขาริมทะเลสาบ บางครั้งอาจเจอนกแปลกหูแปลกตาอันสวยงานเป็นฝูง ๆ บินอยู่บนน้ำ รถไฟจากเขาระดับน้ำทะเล 5000 เมตร ลอดออกจากอุโมงค์หยัง ปา จิ๋ง(ยาว 42.5 กม.)แล้วเป็นทุ่งนาลาซา ข้ามสะพานแม่น้ำลาซา รอดอุโมงค์ หลิ่ว อู๋ อุโมงค์แห่งสุดท้ายของกำแพงเมืองเหล็กสายนี้ มองเห็นวัดเตอปุงที่อยู่เชิงเขา ซึ่งเป็นวัดใหญ่สุดของศาสนาลามะนิกายหมวกเหลือง ผ่านสะพานแม่น้ำลาซามองเห็นพระราชวังโปตาลายืนตระหง่านอยู่ในตัวเมืองลาซา สุดท้ายถึงเมืองลาซา เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดของโลกจุดศูนย์กลางจิตวิญาญของชาวพุทธ

พักที่โรงแรม SHENGTAIYUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ วังโปตาลา วัดต้าเจา ตลาดแปดเหลี่ยม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโปตาลา ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแดงมีอายุกว่า 1,300 ปี พระราชวังนี้ถือเป็นศิลปะที่งดงามที่สุดของธิเบต อาคารมี 13 ชั้น สูง 400 เมตร มีห้องเกือบ 1000 ห้อง และมีเสาค้ำยันกว่า 15,000 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1645 ในยุคของดาไลลามะองค์ที่ 5 แบ่งเป็น ตำหนักแดง และตำหนักขาว ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของบริเวณจตุรัสโปตาลา ซึ่งท่านสามารถถ่ายรุปของวังโปตาลาได้อย่างชัดเจน ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดต้าเจา ซึ่งสร้างในยุคสมัยเดียวกับพระราชวังโปตาลาโดยพระเจ้าซองเซนโป โดยมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามหลักจักรวาลวิทยา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่ องค์หญิงเหวินเฉิน ทรงอัญเชิญมายังเมืองลาซาโดยเป็นเครื่องราชกำนัลที่จักรพรรดินีทรงประทานให้ เนื่องในวโรกาสงานภิเษกสมรส องค์พระพุทธรูปประดับประดาด้วยอัญมณีนานาชนิด และทรงผ้าไหมยกดอกสวยงามมาก ชาวธิเบตเรียกว่าพระจอบอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือตลาดปาเจียวเจีย ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาซา มีความยาว 800 เมตร มีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายสินค้าสารพัดมากมายตลอด 2 ข้างทาง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม SHENGTAIYUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า พระราชวังฤดูร้อนนอปูลินคา วัดเจ่อป้งซื่อ วัดเซล่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาคารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อนนอปูลินคา ซึ่งมีเนื้อที่ 36,000 ตรม. สร้างใน คศ. 1750 โดยดาไลลามะที่ 7 เพื่อเป็นที่พักในยามชรา ต่อมาลามะองค์ต่อๆมาได้สร้างต่อเติม ภายในพระราชวังแห่งนี้มี 370 ห้อง ตำหนักที่สำคัญมี 3 ส่วน รวมทั้งตำหนักของดาไลลามะองค์ที่ 14 ที่ใช้เงินส่วนตัวสร้างขึ้น และได้ประทับอยู่ 2 ปี ก่อนลี้ภัยไปอินเดีย ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เปิดเป็นสวนสาธารณะ เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ห้องอาหารภายในอุทยาน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ่อป้ง หรือ วัดเตรปุง ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเมืองลาซาก่อสร้างโดยดาไลลามะองค์ที่3 เชื่อว่าอารามเตรปุงเป็นอารามขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่รุ่งเรืองสุดขีดในอดีตเคยมีพระลามะอยู่รวมกันเป็นหมื่นองค์ ภายในประกอบด้วยสำนัก 7 สำนัก มีโรงเรียนที่ดินสำหรับเพาะปลูกและข้าทาสบริวาร เป็นที่ตั้งศูนย์พยากรณ์แห่งธิเบต เป็นสถานที่พระสงฆ์ และสามัญชนสามารเข้ารับการอุปสมบทเป็นนักบวชพยากรณได้ เป็นการพยากรณ์แบบเข้าทรง นักบวชพยากรณ์รุ่นสุดท้ายได้ลี้ภัยไปยังอินเดีย พร้อมกับองค์ดาไลลามะ และมรณภาพตรงที่นั่น เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นเวลานาน อารามเตรปุงเคยเป็นที่พำนักขององค์ดาไลลามะ ก่อนที่พระตำหนักโปตาลาจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ (ในช่วงสมัยดาไลลามะองค์ที่ 5 ) มีสถูปพระศพขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 2 ที่ 4 ตั้งอยุ่ในอารามนี้ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองและเดินชม ถนนบาร์ฆอร์ ที่ล้อมรอบวัดเจ่อปัง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบต จากนั้นนำท่านชม วัดเซล่า ซึ่งอยู่ทางเหนือของลาซา สร้างขึ้นในปี คศ. 1419 โดยอาจารย์พระชองฆาปา สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตังของกระท่อม ที่พระชองฆาปาศึกษาธรรม และปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี ในบริเวณเชิงเขาของหุบเขาลาซา อารามนี้อยู่ในสภาพดีไม่ถูกทำลายในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม และเป็นที่รู้จักกันดีทั่วธิเบต เนือ่งจากมีสำนักสงฆ์ ที่มีคุณภาพ ชมการเรียนของพระธิเบต ที่เลีบยแบบการเรียนของพุทธศาสนา ที่มีทั้งปุจฉาและ วิสัชนาที่ไม่เหมือนใครในโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม SHENGTAIYUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก ลาซา จงเตี้ยน หมู่บ้านชาวธิเบต - ชมโชว์ชนเผ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินก่งก่า หรือเมืองลาซาแห่งหลังคาโลกทิเบต

11.25 น. เหิรฟ้าสู่จงเตี้ยนโดยเที่ยวบินที่ MU5835 11.25

12.30 น. ถึงจงเตี้ยน หลังผ่านพิธีการทางสนามบินแล้ว นำท่านไปรับประทานอาหารเที่ยง บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านแวะเยี่ยมชม บ้านชาวทิเบตให้ ท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิต การทำมาหากินและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ น่าศึกษายิ่ง ต่อจากนั้นนำท่านชมโชว์พื้นเมืองของชาวธิเบต จนถึงเวลา นำท่าน ไปรับประทานอาหารเย็น

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม SHILI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด วัดกุยหยวน-พิพิธภัณฑ์จงเตี้ยน-ทะเลสาปพานาไห่

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นพาท่านมนัสการที่วัดซงจ้านหลินซื่อหรือวัดกุยหยวนสร้างขึ้นในปีค.ศ.1679 ใช้เวลาสร้าง 3 ปีรูปแบบสถาปัตยกรรมจำลองมาจากพระราชวังปูตาลา จึงมีชื่อเรียกกันว่า ปูตาลาน้อยแห่งแคว้นคาม จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์จงเตี้ยน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญของเมืองจงเตี้ยนและเป็นสถานที่ที่ นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเพื่อจะได้ทราบสิ่งสำคัญๆ ของเมืองจงเตี้ยน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเดินทางสู่ทะเลสาบนาพาไห่ ซึ่งห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 8 กิโลเมตรตั้งอยู่บนระดับความสูง3,266 เมตร แวดล้อมด้วยเขาสามด้าน ฤดูร้อนมีพื้นที่ชุ่มน้ำถึง 660 ตารางเมตร นำท่านชมความงามของทุ่งหญ้าและทิวเขาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม ที่งดงามราวกับภาพวาด (ท่านสามารถขี่ม้าถ่ายรูป ประมาณ 30 หยวน/ท่าน ไม่รวมในราคาท่องเที่ยว)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่โรงแรม SHILI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด หุบเขาเสือกระโจน ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี หมู่บ้านสื่อกู่ - ลี่เจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตำบลโตรกเสือกระโจน จากนั้นชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจนซึ่ง เป็นหุบเขาลีกและช่องแคบที่ลื่อชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันเดินทางสู่ลี่เจียง ระหว่างทางแวะชมชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมชมหมู่บ้านสือกู่ ที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขายในสมัยโบราณ ชมกลองหิน ที่ขงเบ้งได้สร้างไว้ เมื่อคราวชนะศึกนำท่านชมกองหินโบราณ และอนุสาวรีย์ดาวแดงที่หมู่บ้านสื่อกู่ อันเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าจักรพรรดิกุบไลข่านเคยเดินทัพผ่านและได้กล่าวชมว่า แม่น้ำและดินแดนแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ดั่งได้รับประทานจากพระเจ้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ HEXI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์

วันที่เก้า ภูเขาหิมะมังกรหยก-หมู่บ้านน้ำหยก- สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสถานีกระเช้านั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยกสัมผัสหิมะบนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมความงามของทุ่งหญ้าที่เขียวขจีต้นสนและต้นฉำฉาที่สวยงามและภูเขามังกรหยกที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี

บ่าย เดินทางสู่หมู่บ้านน้ำหยก(วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี นำท่านสู่สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากชายเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ น้ำในบึงมังกรดำใสสะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทรายและมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม

เย็น รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าลี่เจียง เมืองลี่เจียงเป็นเมืองโบราณที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก นำท่านเดินช้อปปิ้งในตลาด สี่เหลี่ยม ต้าเอี้ยนเจิ้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่านาซีและของพื้นเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ HEXI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือ เทียบเท่า

วันที่สิบ ลี่เจียง ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่-เจดีย์สามองค์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองต้าลี่ ชมวิวระหว่างทางประมาณช่วงบ่ายเดินทางถึงเมืองต้าลี่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทายอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ถึงเมืองต้าลี่ นำท่านชมเมืองโบราณต้าลี่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มีกำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอ ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่าต้าลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรหนานเจ้า จากนั้นนำท่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่ LAN LING GE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สิบเอ็ด ต้าลี่ คุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่เมือคุนหมิง ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 -5 ชั่วโมง)

บ่าย รับประทายอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด บน ถนนคนเดิน มีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง ให้ท่านเลือกซื้อเป็ฯของฝากจุใจ

เย็น รับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ที่ภัตตาคาร

23.35 ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ MU 74101.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***** ขอบคุณที่ใช้บริการ ****

ท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อน กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ *** เนื่องจากระบบการจัดทัวร์ในประเทศจีน จะต้องมีการเข้าร้านรวงต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ของทุกกลุ่มที่มา ดังนั้นเราจึงปฏิเสธโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมองให้เป็นเรื่องสนุกกันดีกว่า ร้านที่ต้องเข้าหลักๆคือร้านน้ำชา หยก และบัวหิมะ ช๊อปได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับ และการทิปคนขับรถและไกด์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือลูกทัวร์จะต้องทิปกับ คนขับและไกด์จีนโดยตรง โดยเฉลี่ยก็ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน (ง่ายๆคือ 20 หยวนต่อวัน หรือ ประมาณ 100 บาท/วัน) ถ้าบริการดีก็ทิปมากหน่อยได้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ... ถ้าบริการไม่ดี ท่านทิปน้อยกว่า ก็ได้นะคะ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-เฉินตู-ซีหนิง, ลาซา-เฉินตู-กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ ไชน่าชั้นประหยัด

- ค่ารถไฟสายซีหนิง ลาซา

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

-เดือนพฤษภาคมอากาศกำลังสบายๆ ประมาณ 10-20 องศาค่ะ

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย

- ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 9,500 บาท)

- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่ลดท่านละ 4,000 บาท

- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียงลดท่านละ3,000 บาท

อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด- ภาษีสนามบิน- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง- วีซ่าประเทศจีน- ที่พักตามระบุในโปรแกรม- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ


Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ทิเบต : ทิเบต | Tibet | བོད་ | 西藏 | ดินแดนแห่งหลังคาโลก|TIBET-LHASA: คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา รถไฟสายสูงที่สุดในโลก 11 วันเต็ม เที่ยวครบสูตร!!

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล