ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง-ตงชวน-ซินเถียนเซียง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ มกราคม 16 , 2021
Font Size
   

ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง-ตงชวน-ซินเถียนเซียง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน Featured

Rate this item
(7 โหวต)
ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง-ตงชวน-ซินเถียนเซียง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน | 7 วัน กับธรรมชาติหลากสี บนผืนนาขั้นบันไดและท้องทุ่ง
yuanyang-28-01-08-0005

7 วัน กับธรรมชาติหลากสี บนผืนนาขั้นบันไดและท้องทุ่ง ดอกน้ำมัน หงถู่ตี้ - ซิงเถียนเซียง - เจี้ยนสุ่ย - หยวนหยาง

ราคาโปรโมชั่น เดินทาง 11 - 17 สิงหาคม 2554 ราคาท่านละ 26,900 บาท | เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

วันเดินทาง
11 - 17 สิงหาคม 2554
3 - 9 กันยายน 2554
ราคาท่านละ
26,900 บาท
28,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ตงชวน

08.00                พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U

10.05                เดินทางลัดฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 742

13.10               ถึงคุนหมิง เมืองเอกและนครที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลหยุนหนาน ประตูสู่ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวของหยุนหนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองตงชวน ซึ่งห่างไปทางทิศเหนือ ประมาณ 165 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงตงชวน ยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายภาพชาวจีน ด้วยทัศนียภาพที่หลากหลาย มีจุดชมวิวที่สวยงามมากมาย และให้บรรยากาศที่ไม่ซ้ำ สามารถถ่ายภาพได้ตั้งแต่อรุณรุ่งจนย่ำค่ำสนธยา ด้วยฉากอันตระการตราของทุ่งดอกไม้หลากสีตัดกับสีแดงเข้มของผืนดินและท้องฟ้าสีครามสดใส ถึงเมืองตงชวน นำท่านเข้าสู่ที่พัก Red Land Impression villa โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง     หงถู่ตี้-ซิงเถียนเซียง

เช้า                  หลังอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางไปชมทิวทัศน์อันสวยงามของท้องทุ่งและเนินเขาสีแดงเข้ม ที่เต็มไปด้วยภาพแปลงนาสีต่าง ๆ อันเกิดจากการปลูกดอกไม้นานานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นทุ่งมัสตาร์ด นาข้าวและแปลงดอกไม้นานาอีกนานาชนิด ซึ่งเป็นจุดที่ทั้งนักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพชาวจีนและจากทั้งโลกต้องมาเยือน และถือเป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีน (แวะจุดชมวิวและถ่ายภาพจาก

หงถู่ตี้ ถึง ซิงเถียนเซียง ทั้งหมด 7 จุด ได้แก่จุดชมวิว 109 , สวนจินชิว Jinxiu Garden, ที่ลาดฉีไค Qicai slope, เนินตะโกนเยว่ผู่ Yuepu Hollow, ทุ่งเยว่หลิง Yueling Field, ต้าม่าข่าน Damakan และ เล่อเซียกัว Lexiagua) 

เที่ยง             รับประทานอาหารเช้าในภัตตาคาร จากนั้นเดินทางเที่ยวชมจุดชมวิวและที่ท่องเที่ยวที่เหลือ ช่วงเย็น ชมพระอาทิตย์ตกที่หงถู่ตี้ เดินทางเข้าสู่ที่พัก Red Land Impression villa โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม     ซิงเถียนเซียง - เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย

เช้า                หลังอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางไปยังเมืองเจี้ยนสุ่ย ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ราว 360 กม.หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 

เที่ยง              หลังรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองเจี้ยนสุ่ยถึงเจี้ยนสุ่ย เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของหยุนนาน และได้ชื่อว่าเป็นเมืองมีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดับ 3 ของจีน เจี้ยนสุ่ยในสมัยหนานจ้าวบ้านเรือนจะก่อสร้างด้วยดินและหลังคาคลุมด้วยหญ้าคา ซึ่งมักเรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า หลังคาทรงเห็ด ต่อมาในปีค.ศ.1387 สมัยหมิงหงอู่ ได้ขยายเมืองโดยสร้างด้วยอิฐ ซึ่งตลอดระยะเวลา 600 กว่าปีเมืองเจี้ยนสุ่ยได้เผชิญกับภัยสงครามและแผ่นดินไหวหลายครั้ง ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างที่งดงามเพียงไม่กี่แห่ง  จากนั้น นำท่านชมซุ้มประตูเมืองเจี้ยนสุ่ย หรือเช่าหยางโหลว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง ซึ่งคงความงดงามด้วยศิลปกรรมแบบจีนโบราณ   จากนั้นนำท่านเดินชมถนนคนเดินกู่เฉิงของเมืองเจี้ยนสุ่ย

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์การเต้นรำของชนเผ่าพื้นเมือง

วันที่สี่     เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย - หยวนหยาง 

เช้า                  หลังอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่

วัดขงจื้อ ซึ่งเป็นวัดในศาสนาขงจื้อที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศจีน รองจากวัดที่บ้านเกิดของขงจื้อที่ชวีผู่ มณฑลชานตง ให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งที่นี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดสอบจอหงวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้น  นำท่านชม บ้านสวนตระกูลจู ซึ่งเป็นคฤหาสน์พื้นเมืองขนาดใหญ่ ที่โดดเด่นของเขตเตี้ยนหนาน โดยพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างกว่า 20,000 ตร.ม.ประกอบไปด้วย สวนดอกไม้สำหรับศาลบรรพบุรุษและสวนดอกไม้ส่วนตัวซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาคารต่าง ๆ ที่มีห้องทั้งหมด 212 ห้อง ประตูหน้าต่างมีการตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลาย ที่แกะสลักอย่างประณีตสวยงามและดูเคร่งขรึมทั้งภายนอกและภายใน จนได้รับการยกย่องว่าเป็น "สวนใหญ่ที่ดารดาษและลานตาแห่งเตี้ยนหนาน" จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำโบราณซีเหมินสุ่ย หรือ บ่อน้ำต้าป่านจิ่ง บ่อน้ำที่มีความบริสุทธิ์ปราศจากสารเจือปน ไม่มีกำมะถัน ซึ่งน้ำที่นี่ใช้ทำเต้าหู้ได้ดีมาก จนเลื่องลือว่าถึงความอร่อยมาก โดยปกติการทำเต้าหู้ทั่วไปจะต้องใส่สารประกอบบ้างอย่างเข้าไปเพื่อให้เต้าหู้แข็งตัว แต่เมื่อใช้น้ำที่ทำไม่ต้องใช้สารดังกล่าวเลย ซึ่งเต้าหู้ที่ได้จะแข็งตัวได้เองและมีรสชาติอร่อยไร้ที่ติ ภายในเมืองจะมีร้านทำน้ำเต้าหู้ชื่อดังที่สุดในเมืองจีนตั้งอยู่ และมีการนำน้ำจากบ่อนี้ไปชงชา ซึ่งให้รสชาติหอมหวานที่สุด ถึงขนาดชาวบ้านหาบน้ำไปตั้งขายตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในเมือง

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมเต้าหู้เจี้ยนสุ่ยที่ลือชื่อ จากนั้น เดินทางไปยังเมืองหยวนหยาง ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 88กม.หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงถึงเมืองหยวนหยาง เทศมณฑลหนึ่งในเขตปกครองตนเองชนชาติอาข่าและอี้ หงเหอ ในมณฑลหยุนหนาน เมืองแห่งแปลงนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่กว่า 14,000 ไร่ สามารถมองออกไปได้ไกลสุดลูกหน้าลูกตา หาคำใดบรรยายเปรียเปรยถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามได้ นำท่านไปยังจุดชมวิว ปากเสือโคร่ง หรือ เหล่าหู่จุ่ย แห่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง ชื่นชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก ขณะที่ท่านยืนอยู่บนที่สูงของจุดชมวิวปากเสือโคร่ง แล้วก้มมองลงไปยังนาขั้นบันไดเหมิ่งผิ่น ทำให้เกิดจินตภาพที่หลากหลาย ซึ่งดูคล้ายดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่ที่กำลังเบ่งบาน คล้ายเกสรดอกไม้ที่มีงูขดอยู่นับหมื่นตัว และแสงอาทิตย์สาดส่องกระทบเหมือนกับคลื่นทะเลสีเขียวที่กำลงกระเพื่อมขึ้นมา คล้ายงูนับหมื่นตัวกำลังเลื้อยเลาะไปตามไหล่เขา คล้ายกับทะเลสาบหรือทะเลที่มีกระท่อมกลางนากว่าร้อยหลังเสริมแต่งให้ดูคล้ายเรือลำเล็กกำลังแล่นในทะเลกว้าง ซึ่งได้รับการยกย่องจากเหล่าช่างภาพให้เป็นทัศนียภาพแห่งท้องนาที่สวยที่สุดในโลก และได้การจัดอันดับจากวารสารฝรั่งเศสให้เป็นที่ 1 ของ 7 ทัศนียภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ถูกค้นพบใหม่ในปี 1993

ค่ำ                  หลังจากพระอาทิตย์ตก นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักในเมือง Yun Ti Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า จากนั้นรับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า    ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ตั่วอี่ซู่-หมู่บ้านพื้นเมืองชิ่งโข่ว-พระอาทิตย์ตกที่ป้าต้า

เช้า                ทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น เดินทางไป

นาขั้นบันไดตัวอีซู่ ซึ่งมี 3 ด้านติดภูเขาใหญ่ มีหนึ่งด้านที่ลดหลั่นลงไปในหุบเขา คล้ายกับอ่าวใหญ่ที่ทอดยาวเต็มภูเขา 3 ด้าน ชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกกับหมู่บ้านที่บ้านมีรูปทรงคล้ายดอกเห็ด ที่ตั้งเป็นหย่อม ๆ อยู่บนนาขั้นบันไดกว่า 6,000 ไร่ ที่เรียงเป็นแนวขวางจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ชมจุดชมวิวมุมสูงบนภูเขาด้านหลังหมู่บ้านหวงเฉ่าหลิง ซึ่งดูราวกับม้านับหมื่นตัวควบตะบึง ตลอด 1 ปีที่นี่จะมีทะเลหมอกโอบล้อมถึง 200 วัน โดยทะเลหมอกจะหยุดนิ่งอยู่ที่อ่าวไม่ลอยออกหรือจางหายไปไหน เพียรลอยวนเวียนจากตะวันออกสู่ตะวันตก จากเหนือสู่ใต้ จากเบื้องล่างสู่เบื้องบน ซ้ำไปมาตลอดวัน ซึ่งแต่ละครั้งจะให้ทัศนียภาพที่สวยงามแตกต่างกัน จากนั้น ให้ท่านได้อิสระกับการเดินเลียบเที่ยวชมและถ่ายภาพไปตามถนนเล็ก ๆ ระหว่างหมู่บ้านไปถึงนาขั้นบันได และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮาหนี่ภายในหมู่บ้านได้

เที่ยง             ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองชิ่งโข่ว ชมทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมและสัมผัสวัฒนธรรมของชาวฮาหนี่

16.00          จุดชมวิว ณ จุดชมวิวป้าต้า เพื่อชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นเดินกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Yun Ti Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ               รับประทานทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่หก  หยวนหยาง-คุนหมิง

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางกลับสู่คุนหมิง 

เที่ยง               รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารเมืองเจี้ยนสุ่ย จากนั้น เดินทางต่อถึงคุนหมิง แวะชมและถ่ายรูปตลอดถึงคุนหมิง, ชมและเลือกซื้อของฝากที่ตลาดโบ้เบ้คุนหมิง 

เย็น                รับประทานอาหาร และเข้าสู่ที่พัก Jin Jiang B โรงแรมระดับ4 ดาว

วันที่เจ็ด   คุนหมิง - กรุงเทพ

เช้า               หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงหวู่เจี้ยป้า

07.50          เดินทางลัดฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 2025

10.00          ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจมิรู้ลืม

 

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- คุนหมิง -กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน สิงหาคม อาจจะเจอฝน

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,900บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 25,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 24,900 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 3,000บาท

จำนวนที่นั่ง

 4 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทริปถ่ายภาพ|ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง-ตงชวน-ซินเถียนเซียง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง 7 วัน 6 คืน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล