APR 2013 : JAPAN นาโกย่า ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ โตเกียว เทศกาลชมซากุระ | บิน TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

APR 2013 : JAPAN นาโกย่า ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ โตเกียว เทศกาลชมซากุระ | บิน TG

Rate this item
(8 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น : APR 2013 : JAPAN นาโกย่า ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ โตเกียว เทศกาลชมซากุระ | บิน TG ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น : APR 2013 : JAPAN นาโกย่า ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ โตเกียว เทศกาลชมซากุระ | บิน TG Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์ญี่ปุ่น 2556 : ญี่ปุ่น | 日本国 | Japan 2013 เทศกาลซากุระบาน 6 วัน 4 คืน By TravelProThai.com

APR 2013 :  JAPAN   เทศกาลซากุระบานเริ่มแล้ว ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ | ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้เรื่อยขึ้นไปทางภาคเหนือ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศใน ปีนั้นๆ ชาวญี่ปุ่นจึงต่างเฝ้ารอวันที่ซากุระจะผลิดอกบาน ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ | เดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์ที่เป็นช่างภาพวันที่ 2 - 7 เมษายน 2556 | บินโดยสายการบินไทย (TG 644)

โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ จึงทำให้ดอกซากุระกลายเป็นดอกไม้ที่ล้ำค่า แม้ในยามที่กลีบดอกซากุระร่วงหล่น ผู้คนก็ได้สัมผัสถึงความงดงามที่เรียกว่า "วะบิซะบิ" (ความงามอันแสนเศร้า) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของชาวญี่ปุ่น และนี่คงเป็นสาเหตุที่ ทำให้ชาวญี่ปุ่นหลงใหลในความงามของดอกซากุระตั้งแต่โบราณมา แม้ว่าจะมีชื่อว่า "ซากุระ" เหมือนกัน แต่ความจริงแล้วซากุระมีกว่า 300 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันที่ สี รูปทรง และช่วงเวลาที่ดอกผลิบานนั้น จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ทราเวิลโปร จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ให้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ในฤดูกาลแห่งดอกซากุระบาน

วันเดินทาง
2 - 7 เมษายน 2556
ราคาท่านละ
77,700.- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

 • 22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เค้าน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยเมีเจ้าหน้าที่ของ Travel Pro ให้การต้อนรับ และเอื้ออำนวยความสะดวกแด่ท่านในการเช็ค สัมภาระ และเอกสารของการเดินทาง

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – นาโกย่า – คาวากุชิโกะ

 • 00.05 น. คณะออกเดินทาง สู่ สนามบินนาโกย่า โดยเที่ยวบินที่ TG 644
 • 08.00 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึง ทะเลสาบฮาโกเน่ พักผ่อนกับบรรยากาศริมทะเลสาบฮาชิ แล้วนำท่านล่องเรือ ทะเลสาบอาชิ ด้วยเรือโจรสลัด ทะเลสาบอะชิเป็นทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม อีกทั้งโดยรอบทะเลสาบยังเรียงรายไปด้วยรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อน เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาตินิยมไปเยือน มีบริการเรือข้ามฝาก เรือชมวิว จุดเด่นที่สำคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจรสลัดของทางตะวันตกชื่นชมกับบรรยากาศโดยรอบทะเลสาบฯ ที่มีทั้งภูเขาไปฟูจิ...วัดโบราณ...ป่าไม้ในเขตอุทยานฯ ทะเลสาบอาชิแห่งนี้ก่อตัวจากลาวาภูเขาฟูจิ ซึ่งหากวันใดที่ทัศนียภาพดี จะมองเห็นเงาสะท้อนลงสู่ทะเลสาบของภูเขาไฟฟูจิ ดูงมงามอย่างยิ่ง คณะล่องถึงท่าเรือ แล้วนำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่นระยะทางประมาณ 289 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  4 ชั่วโมง

 • บ่าย ออกเดินทาง สู่ ทะเลสาบ Kawaguchiko 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ  ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า เป็นชื่อเรียกพื้นที่บริเวณรอบฐานของภูเขาไฟฟูจิ ในจังหวัดยะมะนะชิ ประเทศญี่ปุ่น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตร  เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ ชื่อของทะเลสาบฟูจิทั้งห้ามาจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีทะเลสาบซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิ ทั้ง 5 ทะเลสาบ ซึงประกอบด้วย ทะเลสาบคะวะงุชิ ทะเลสาบโมะโตะซุ ทะเลสาบไซโกะ ทะเลสาบโชจิ และทะเลสาบยะมะนะกะ เมืองที่สำคัญในบริเวณนี้คือเมืองฟุจิโยะชิดะ  นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก

พักที่ โรงแรม Kawaguchigo Jiragon Hotel

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ห์อาหารญี่ปุ่น และขาปูยักษ์หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินทาง ด้วยการอาบน้ำแร่ร้อน "ออนเซ็น" ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นนับเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวันของพวกเขา  ดร.ยูโกะ อางิชิ  (Dr.Yuko Agishi) นักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศได้กล่าวถึงประโยชน์ของออนเซ็นที่มีต่อสุขภาพไว้ว่า "มันเป็นสิ่งบรรเทาและช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สาม  ฟูจิ โยะชิดะ – Chureito Pagoda – Oshino Hakkai – พระใหญ่คามาคุระ - Tokyo

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  0.20 ชั่วโมงหลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ด้านเมืองฟุจิ โยะชิดะ จังหวัดยะมะนะชิ เพื่อนำท่านชมดอกซากุระตามแนวเส้นทางที่เดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเมือนี้ ส้นทางนี้เป็นประตูสู่การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ และยังถือว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และใกล้ภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด ตามเส้นทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่มีซากุระพันธุ์ "ฟูจิซากุระ" ปลูกอยู่ถึง 2 หมื่นต้น "ฟูจิซากุระ" มีอีกชื่อว่า "มาเมะซากุระ" หรือ "โอโตเมะซากุระ" เป็นซากุระที่มีลำต้น และดอกขนาดเล็กดูน่ารัก ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลชมดอกฟูจิซากุระขึ้น เชิญท่านชมดอกซากุระ และบันทึกภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทาง สู่ Chureito Pagoda เจดีย์แดง ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  0.10 ชั่วโมงคณะเดินทางถึง Chureito Pagoda หรือเจดีย์แดง ที่เป็นรูปทรงเจดีย์ 5 ชั้น นำท่านเดินทางเท้า ขึ้นสู่สถานที่ตั้งของเจดีย์แดง ซึ่งผ่านศาลเจ้า ศาสนสถานที่เคารพของนักไต่เขา และเดินป่าเพื่อขึ้น สู่ ภูเขาฟูจิ คณะเดินทางถึง เจดีย์แดง ณ บริเวณ มุมมองภูเขาไฟฟูจิ ที่สวยงามท่านกลางดอกซากุระบาน เป็นภาพที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวทุกท่านจะมาที่บริเวณจุดนี้เป็นส่วนใหญ่ จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น    ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  0.20 ชั่วโมงหลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino-Hakkai ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่ง ถูกเรียกขานกันว่า ทะเลสาป Utsu ต่อมาเมื่อภูเขาไฟฟูจิเกิดระเบิดขึ้นเมื่อ ปี คศ. 800 ลาวาที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟ แบ่งทะเลสาปออกเป็น 2 ส่วน คือ ทะเลสาป Yamanakakoและทะเลสาป Oshino ซึ่งเป็นทะเลสาปที่ 6 ของภูเขาไฟฟูจิ ต่อมา Oshino แห้งลงเนื่องจากการกัดเซาะแม่น้ำและการขุดเจาะระบายน้ำ ทะเลสาปจึงเหลือเพียง 5 แห่งคณะเดินทางถึงหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นำท่านชมหมู่บ้าน Oshino Hakkai ในเขตหมู่บ้านท่านจะได้ชมบ่อน้ำพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ ที่เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุน ใช้เวลานานถึง 80 ปี ทำให้น้ำในบ่อที่หมู่บ้านนี้ใสมาก ในปี ค.ศ.1985 ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งน้ำที่ดี 1 ใน 100 ของแหล่งน้ำในญี่ปุ่น ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และทัศนียภาพที่งดงาม ซึ่งเป็นจุดชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิอีกที่หนึ่ง ในวันที่ทัศนียภาพดี เราสามารถที่จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากที่นี่ นอกจากนี้อาจจะได้เห็นภาพสะท้อนบนพื้นน้ำในบ่อที่สวยงามมาก บ่อน้ำพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นที่สถิตย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จนมีชื่อเรียกว่า "Springs of the Gods" หรือ น้ำพุของเทพเจ้า ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน ว่ากันว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เช่น ระหัดวิดน้ำแบบโบราณ, โรงสีข้าวแบบโบราณที่ใช้พลังธรรมชาติจากระหัดวิดน้ำ หรือบริเวณที่เป็นตั้งของบ้านโบราณที่แสดงถึงเครื่องเรือน ของใช้ในยุคสมัยนิจจาอิสระให้ท่านเลือกชิม หรือเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกนานาชนิด เช่น เมล็ดถั่วต่างๆ ผักดอง ขนมพวกโมจิ ฯลฯ จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ สวนสตรอเบอรี่ นำท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชม ซึ่งท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่ และที่สำคัญท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ใน ไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมาที่สุดก็จะได้แก่ พันธุ์อากิฮิเมะ และ พันธุ์เบนิฮอบเปะ "ไร่สตรอเบอร์รี่" ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน เลือกซื้อสตรอเบอร์รี่กลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ในราคาฟาร์มฯระยะทางประมาณ 92.4 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  1.55 ชั่วโมงนำท่านเดินทาง สู่ เมืองคามะคุระ เป็นเมืองเงียบเล็กๆ ทางตอนใต้ของโตเกียว เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ จะเรียกได้ว่าเป็นเมืองเกียวโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็ว่าได้ เพราะเมืองนี้มี วัด ศาลเจ้า และอนุเสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์มากมาย อีกทั้งยังมีทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ซึ่งใกล้กับโตเกียวและโยโกฮาม่าคณะเดินทางถึง พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ (Kamakura Daibutsu, Great Buddha) คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในนาม Daibutsu ซึ่งแปลว่า "พระพุทธองค์ใหญ่" แต่น้อยคนที่ทราบว่าชื่อจริงของ Daibutsu ที่ Kamakura องค์นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) ตั้งอยู่ภายใน วัดโคโตกุอิน (Kotoku-in Temple) องค์ที่เห็นในปัจจุบันสร้างจากสำริด สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร ตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร น้ำ หนักราว 122 ตันนำท่านนมัสการองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ และอิสระให้ท่านได้เดินถ่ายรูปและชื่นชมความงดงามของดอกซากุระรอบๆวัดได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทาง สู่ มหานครโตเกียวระยะทางประมาณ 63.7 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  1.30 ชั่วโมงคณะเดินทางถึง มหานครโตเกียว นำท่านเข้าที่พัก

พักที่ โรงแรม Keio Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่  มหานครโตเกียว

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม    ระยะทางประมาณ 9.3 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  0.20 ชั่วโมงหลังอาหารนำท่านานเดินทาง สู่ สวนจิโดะริงะฟูจิ  Chidorigafuchi koen เป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังอิมพีเรียล Imperial Palace และสวนแห่งนี้เป็นสวนเล็กๆ แม้จะมีต้นซากุระไม่มากนักเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ แต่ด้วยความสวยงามที่ไม่รองใคร เพราะการปลูกต้นไม่อยู่ริมแม่น้ำ ในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระจะมีการประดับไฟ ภาพซากุระยามราตรีที่สะท้อนแสงไฟสีฟ้าขาว กระทบลงบนแผ่นน้ำหน้าพระราชวังอิมพีเรียล เชิญท่านอิสระกับการเดินชมซากุระ ซึ่งปลูกอยู่ริมน้ำโดยที่ปลูกถี่ๆกัน ที่มีดอกซากุระบานแบบ Full Bloom หรือแบบ Mankai ซึ่งจะบานอยู่แค่ 3-4 วันก็จะหลุดร่วงไปตามกาลเวลา      ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  0.15 ชั่วโมงนำท่านเดินทางต่อ สู่ สวนคิตาโนโบรุ Kitanomaru Park ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 และยังเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไมไกลจาก พระราชวังอิมพีเรียล รอบๆสวนก็จะปลูกต้นซากุระขนาดใหญ่ ที่จะออกดอกสะพรั่งงดงามตา มแบบฉบับ กล่าวคือก็จะมีชาวญี่ปุ่นทั้งเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ จะหาโอกาสมาปูเสื่อนั่งชมดอกซากุระบาน และค่อยล่วงโรยลงตามกระแสลม หรือตามอายุเวลาของการบานตามธรรมชาติ โดยไม่ไกลกันนักก็จะเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์  ระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  0.15 ชั่วโมง

กลางวัน  อิสระตามอัธยาศัยสำหรับอาหารกลางวัน ซึ่งในบริเวณด้านนอกของสวนอุเอโนะ สะดวก สบาย มีร้านค้า ขายอาหารมากมาย จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่  Ueno koen สวนอุเอะโนะ สาธารณะแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว และเป็นสถานที่เลื่องชื่อในการชมดอกซากุระมาตั้งแต่สมัยเอะโดะ เนื่องจากเป็นที่ที่ใกล้ที่สุดที่ชาวโตเกียวสามารถมาชมซากุระได้ ปัจจุบันสวนสาธารณะแห่งนี้ จึงยังคงเป็นที่รักของชาวเมืองโตเกียวอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายเมื่อถึงเทศกาลชมดอกซากุระวันที่แน่นขนัดมากๆ มีคนมาชมซากุระถึง 2 แสน 4 หมื่นคน สวนสาธารณะแห่งนี้หาง่าย แม้แต่ชาวต่างชาติก็สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก อิสระตามอัธยาศัย ชมดอกซากุระกำลังผลิบาน ณ สวนอุเอะโนะ เป็นสวน สาธารณะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ในอุเอะโนะ และยังเป็นที่ตั้งของวัดคันเอจิ โชกุนตระกูลโตะกุงะวะเป็นผู้สร้างวัดนี้เพื่อคุ้มครองปราสาทเอโดะจากการโจมตีของฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้ถูกทำลายในช่วงสงครามโบะชิน สวนอุเอะโนได้รับการอนุญาตให้สร้างบนที่ดินจักรพรรดิ โดยจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อุเอะโนะ อนชิ โคเอ็ง แปลว่า "สวนอุเอะโนะ ของขวัญจักรพรรดิ" และภายในสวนฯยังเป็นที่ตั้งขอ งอนุสวรีย์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น รูปปั้นที่มีชื่อเสียงเป็นรูป ไซโง ตะกะโมะริ กำลังพาสุนัขของเขาเดินเล่นในสวนนี้ และยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, โตเกียวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันตกแห่ง ชาติ, หอคอนเสิร์ต, สระชิโนะบะสุ และสวนสัตว์อุเอะโนะเชิญท่านอิสระกับการเดินชมวัฒนธรรม จิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลดอกซากุระบาน คือการปูเสื่อใต้ต้นซากุระแล้วจิบชาญี่ปุ่น บ้างก็จิบเหล้าสาเก นั่งดูดอกซากุระร่วงลงสู่พื้นดิน หรือไม่ก็ร้องรำ ทำเพลง  หรือไม่บางทีก็มีศิลปินอิสระมานั่งวาดรูปเป็นที่ระลึก หรือขายผลงานในราคาไม่แพง หรือแม้แต่มีการแสดงกล ละครข้างถนนให้ชม...ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น Rokkasen shinjuku หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก

พักที่ โรงแรม Keio Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  มหานครโตเกียว – Tokyo Sky Tree - Shopping

 • 07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมระยะทางประมาณ 16.8 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง  0.25 ชั่วโมงหลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่ เขตซุมิดะ Sumida ข้ามแม่น้ำ"เมงุโระงะวะ" เป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่ อ่าวโตเกียว มีความยาวราว 8 กิโลเมตร ทางเดินเลียบริมแม่น้ำส่วนหนึ่งระยะทาง 3.8 กิโลเมตร มีต้นซากุระปลูกเรียงรายอยู่ถึง 830 ต้น เมื่อถึงฤดูที่ดอกซากุระผลิบานแล้วนำท่านเดินทาง สู่ โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky tree หรือเรียก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (New Tokyo Tower) นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพรอบกรุงโตเกียวปัจจุบันหอโตเกียว สกาย ทรี เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว   ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต) ซึ่งได้สร้างถึงความสูงนี้แล้วเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในปัจจุบัน โตเกียวสกายทรีได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่าหอคอยแคนตันในเมือกว่างโจว ประเทศจีน ที่สูง 600 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งก่อสร้างบนเกาะที่สูงที่สุด สูงกว่าอาคารไทเป 101 และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกอันดับสอง รองจากบูร์จคาลิฟาในดูไบ สืบเนื่องจากในปัจจุบัน โตเกียวทาวเวอร์ (สูง 333 เมตร) มีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ครอบคลุม เนื่องจากมีอาคารและตึกสูงจำนวนมากสร้างขึ้นบังสัญญาณบริเวณใจกลางเมือง จึงมีโครงการก่อสร้างโตเกียวสกายทรีขึ้น นำโดยบริษัท โทบุเรลเวย์ จำกัด ซึ่งเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255  5 และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น

บ่าย        นำท่าน สู่"ย่านชินจูกุ" Shinjuku Gyoen National Garden ซึ่งมีสวนที่มีขนาดใหญ่มากใจกลางเขตที่มีแต่ความวุ่นวายพลุกพล่านอย่างชินจูกุ และเมื่อยามซากุระผลิดอกจะคราคร่ำไปด้วยผู้คน สวนสาธารนะใหญ่ที่มีอายุเกือบ 100 ปี มีต้นซากุระมากถึง 1,500 ต้น มีรูปแบบการจัดสวนทั้งแบบญี่ปุ่น, แบบอังกฤษ และ แบบฝรั่งเศส ตามประวัติแต่เดิมนั้น สวนแห่งนี้เป็นสวนของจักรพรรดิและราชวงศ์มาก่อน และ ได้เปิดเป็นสวนสาธารณะเมื่อปี 1949หรือเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับย่านแหล่งการค้า ศูนย์การค้าที่มากมายด้วยสรรพสิ่ง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่างๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้  วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า

ค่ำ    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น / ไม่รวมอยู่ในรายการ หลังจากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

พักที่ โรงแรม Narita Airport Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หก   นาริตะ  - กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทาง 0.10 ชั่วโมงสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่ สนามบินฮาเนดะเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 11.00 น.   คณะออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 641
 • 15.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - นาโกย่า / นาริตะ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน -พฤศจิกา อากาศเย็นสบาย ค่อนไปทางหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ ---- บาท

-เด็กเสริมเตียง ลด ---- บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม .... บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

chanidapa yungyuen

chanidapa yungyuen

ศิลปะ ดนตรี ท่องเที่ยว Wink

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan|APR 2013 : JAPAN นาโกย่า ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ โตเกียว เทศกาลชมซากุระ | บิน TG

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล