MAR 2013 : เยือนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน - นครโบราณสีชมพู เปตรา | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ มกราคม 15 , 2021
Font Size
   

MAR 2013 : เยือนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน - นครโบราณสีชมพู เปตรา Featured

Rate this item
(3 โหวต)
TRAVELPRO เที่ยวกับเรา สนุก คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย TRAVELPRO เที่ยวกับเรา สนุก คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
Pic-AD-Jordan-Travelpro

"จอร์แดน" ชมนครเปตรา 1 ใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก | สัมผัสทะเลสาบเดดซี เป็นทะเลสาบที่มีความเข้มข้นของเกลือสูง | ชมกรุงอัมมาน เมืองโรมันที่มีสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ | ชมเมืองเปตรา  เมืองมรดกโลกที่ขึ้นชื่อ | ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด ฯลฯ

*** วันออกเดินทาง 20 - 26  มีนาคม 2556 | ราคาท่านละ 68,900 บาท ***

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา สนุก คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

วันเดินทาง
20-26 มีนาคม 2556
เดือนตุลาคม 2556
6-12 พฤศจิกายน 2556
ราคาท่านละ
68,900 .- บาท (เต็มจ้าาา)
รอราคา Update
73,5000.- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ

** โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราเวิลโปร ให้การต้อนรับและเอื้ออำนวย ความสะดวกแด่ท่านและคณะ

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – อัมมาน – อัคบาร์

 • 00.30 น. คณะเดินทาง สู่ กรุงอัมมาน โดยเที่ยวบินที่ RJ 183
 • 06.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน QUEEN ALIA กรุงอัมมาน ... แล้วนำท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน สู่ เมืองอัคบาร์ เมืองท่าชายฝั่งทะเล
 • 08.00 น. คณะเดินทาง สู่ เมืองอัคบาร์ โดยเที่ยวบินที่ RJ 300
 • 08.55 น. คณะเดินทาง ถึง เมืองอัคบาร์ หลังจากรับสัมภาระของการเดินทางแล้ว

* นำท่านเดินทาง สู่ ตัวเมืองอัคบาร์ ซึ่งเป็นเมืองท่า และเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดน ที่ถูกประกาศให้เป็น เมืองปลอดภาษี ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับฉนวนกาซา

** ฝั่งตรงข้าม คือ.. อิสราเอล โดยมีทะเลแดงคั่นไว้ ที่นี่เป็นเมืองค่อนข้างทันสมัย มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 103,000 คน

 • นำท่านชมเสาธงสูงที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูง 430 ฟุต โดยได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book of World Records สร้างขึ้นเพื่อประกาศเอกราช ในการประท้วงชาวอาหรับ กับจักรวรรดิออตโต 

* นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ "ทะเลแดง" ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน อิสราเอล อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย

(ทะเลแดง ทะเลแห่งประวัติศาสตร์ ที่ครั้งนึงได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ ของศาสนาคริสต์ว่า.. ทะเลแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่โมเสส ได้ทำอัศจรรย์แหวกทะเลแดงพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้น จากการเป็นทาสของอียิปต์เพื่อเดินทาง ไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล โดยการชูไม้เท้าของโมเสส)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านล่องเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) ในทะเลแดง ทะเลแดงครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ.. จอร์แดนอิสราเอล, อียิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของใต้ท้องทะเล, ปะการัง, ปลาทะเล – เม่นทะเล ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตคาร China Restaurant

 • นำท่านและคณะเดินทาง สู่ ที่พัก

พักที่ โรงแรม Aqaba Gulf Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 4 ดาว

วันที่สาม อัคบาร์ – ทะเลทรายวาดิรัม – เปตรา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ระยะทางประมาณ 68.5 กม. ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีต เป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุดิอารเบีย เดินทางไปยังประเทศซีเรีย และปาเสลไตน์ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกชาวนาบีเทียน ก่อนที่จะย้ายไปสร้างอาณาจักรที่ .. นครเปตรา

** ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหงนี้ ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบ ของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์และ เจ้าชายไฟซาล ผู้นำแหงชาวอาหรับ รวบรวมกองกำลังช่วยกันรบ เพื่อขับไล่พวกออตโตมัน ที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครอง ดินแดนแถบนี้ ต่อมาภายหลังได้ใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง "LAWRENCE OF ARABIA"

(และในปีค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวลออสการ์ ได้มากถึง 7 ราวัล และรางวัลจากสถาบันต่างๆ อีกมากกว่า 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)

 • นําท่านนั่งรถกระบะ 4WD เปิดหลังคา รับบรรยากาศของทะเลทราย ที่ได้รับการกล่าวขานว่ามี ทัศนียภาพสวยงามที่สุด แห่งหนึ่งของโลก ด้วยสีของเม็ดทราย ที่เป็นสีส้มอมแดง .. (โดยที่เม็ดทราย สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ ตามแนวแสงของพระอาทิตย์ ในแต่ละเวลาที่ไม่เหมือนกัน)  

..ชมน้ำพุลอว์เรนซ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ซึ่งนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ใช้เป็นที่พัก และคิดแผนในการรบกับทหาร ของพวกออตโตมัน

* นําท่านท่องทะเลทราย ต่อไปยังภูเขาคาซารี และชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ที่เป็นฝีมือของพวกชาวนาบีเทียน ชาวเผ่าทะเลทรายพื้นเมือง ที่แสดงถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และชีวิตประจำวัน ผ่านเต้นท์ที่พักอาศัยของพวกชาว เบดูอิน ชนเผ่าทะเลทรายเร่ร่อน ที่มีอาชีพเลี้ยงแกะ

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร (ธรรมเนียมปฏิบัติในการทิป ให้กับคนขับรถ ท่านละ 2 USD ต่อท่าน)

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Inter Buffet ระยะทาง 113 กิโลเมตร  

..หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ นครสีชมพู เมืองหลวงของอาณาจักร แห่งดินแดนที่ถูกลืม ที่ (Petra)นครเปตรา คือ.. นครหิน แกะสลักโบราณ ถูกซ่อนตัวอย่างลึกลับ ในหุบเขาวาดี มูซา

** หุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซี กับ ทะเลอัคบาร์ ในประเทศจอร์แดน นครนี้แต่เดิมนั้น เป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชนเผ่าพื้นเมือง นาบีเทียน ที่ร่ำรวยมาจากการเป็นผู้คุ้มกัน คาราวานสินค้า ต่อมาเส้นทางทางการค้า ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นทางทะเล ทำให้นครแห่งนี้ถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี  

* นำท่านเข้าที่พัก .. พักผ่อนตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง บริเวณรอบๆ ที่พัก ที่มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

พักที่ โรงแรม Movenpick Resort and Spa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เปตรา .. เมืองมรดกโลก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • หลังอาหาร นำท่านเดินเท้า เข้าสู่นครเปตรา Red Road City เมืองมรดกโลก หรือท่านจะนั่งรถม้า หรือขี่ม้าเข้า สู่บริเวณซอกเขา เรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสูง 250 ฟุต และทอดคดเคี้ยว ไปบนเส้นทางที่พาดผ่านเข้าไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกน้ำซัดกัดกร่อน จนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็กๆ ระหว่างหุบเขา

.. ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองด้าน สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรักหักพัง ที่ยังสามารถพบร่องรอยให้เห็นถึงการจัดการ ในเรื่องการชลประทาน ในการลำเลียงน้ำมาจาก แหล่งน้ำภูเขาเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างน่าทึ่ง และยังมีภาพศิลปะแกะสลัก จากภูเขาอีกมากมาย สุสานในช่องเขา ถนนเส้นนี้มากมายด้วยเรื่องราว และตำนานหลากหลายเรื่อง ระหว่างเส้นทางเดินทาง

** ท่านจะเพลิดเพลินกับเทือกเขาที่สลับซับซ้อน จนท่านเดินผ่านช่องเขาเปรียบเสมือนประตูธรรมชาติ ที่เปิดเข้าสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตา ตื่นใจกับความสวยงาม ของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ปราสาททรายสีชมพู อัล คาซเนห์ (Al Khazne  / TREASURY)

* สันนิษฐานว่า.. จะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดย เจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดย ได้รับอิทธิพลศิลปะ ของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ

** ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลาง และ ห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมที ถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์ อียิปต์ ) โดยที่สถานที่แห่งนี่เคยใช้เป็น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง "อินเดียน่า โจนส์" ภาค 3 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า มหาวิหารแกะสลักเสลา จากภูเขาอย่างกลมกลืนได้สัดส่วน และสวยงามน่าอัศจรรย์

* เป็นอาคาร 2 ชั้น ประดับ ด้วยเสาแบบคอรินเทียนส์และรูปคน ซึ่งสลักขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมือง ว่ากันว่าเป็นคลังที่เก็บสมบัติของฟาโรห์  "เปตรา" เคยเป็นเมืองหลวงของพวกชนเผ่าทะเลทราย นาเบเธียน มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล ทำเลที่ตั้งของเมืองอยู่กึ่งกลางของเส้นทางการค้าคาบสมุทรอาระเบีย - ลุ่มแม่น้ำไนล์ และปาเลสไตน์ - ลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส เลยไปจนถึงอินเดีย จึงทำให้เป็นเมืองศูนย์กลาง เส้นทางการค้าทางบกอีก

..ด้วยสาเหตุนี้เอง ที่ทำให้อาณาจักรโรมยกทัพเข้ามายึดครอง จนกระทั่งในปี 363 ได้เกิดแผ่นดินไหว บ้านเรือนภายในเมืองพังทลายลงมา ประกอบกับมีการเปิดเส้นทาง การค้าทางทะเลที่อ่าวสุเอช ชาวเมืองจึงพากัน ละทิ้งเมืองไปอยู่ที่อื่น เพทรา กลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด  

** เมื่อเวลาผ่านไป ทรายได้ปลิวมาปกคลุมเมืองทั้งเมือง จนหายไปจากแผนที่นานกว่าพันปี แต่ในที่สุดปี 1813 จอห์น เลวิช เบอร์คฮาร์ดท์ นักเดินทางชาวสวิสได้มาพบนครแห่งนี้ จึงเริ่มปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้ง และในปี 1985 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ เพทรา เป็นเมืองมรดกโลก

 • นำท่านชมโรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขา โดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากัน และมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมัน เข้ามาปกครอง ได้ต่อเติม และสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ห์ ในเมืองโบราณ เพทรา)

* หลังอาหาร อิสระในการเดินชม และถ่ายรูปภายในเมืองเพทรา หรือขึ้นไปบนเนินเขา เพื่อชม Royal tombs หมู่สุสานหลวง ที่เป็นการแกะสลักหินเข้าไปในหน้าผา แต่บนยอดเขามีกรรมวิธีที่พิเศษกว่า คือ จะมีการสร้าง และคำนวน ทิศทางเพื่อหลบทางลม หลีกเลี่ยงการถูกลมกัดเซาะหินตรงนี้ เป็นหินทรายที่ค่อนข้างนุ่มทำให้แกะเข้าไปง่าย

..ชม The Corinthian Tomb ซึ่งด้านบนของสุสานมีลักษณะของการก่อสร้างแบบ Treasury แต่ส่วนล่างนั้นถูกลมกัดเซาะเสียหายไปมาก แล้วเดินชม The palace monument ซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นที่จัดงานเลี้ยง หรือประกอบพิธีปลงพระศพของกษัตริย์ ในสมัยนั้น

** ผ่านถนน Colonnaded Street ซึ่งเป็นถนนสายหลัก มุ่งหน้า สู่ วิหารใหญ่ The Great Temple  และHigh Palace of Sacrifice สิ้นสุดที่จุดชมวิวที่ว่า The View The End of The World

 • จากนั้นเดินทางกลับที่พัก แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกต่างๆ หรือ ขี่อูฐ หรือนั่งรถม้า เพื่อให้ได้บรรยากาศของการท่องเมืองโบราณ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

พักที่ โรงแรม Movenpick Resort and Spa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  เพทรา เมืองมรดกโลก - ปราสาทนักรบครูเสด เครัค - ทะเลสาบเดดซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

* หลังอาหาร เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางสู่ KERAK เมืองเครัค ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทาง ระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น "แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน"

ชม.. ปราสาทเครัคแหงครูเสด KERAK ซึ่งถูกสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีต เป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทาง ทั้งทางเหนือและใต้ และใช้ในการต่อสู้ในสงคราม ครูเสดกับกองทัพมุสลิม .. จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลาย โดยนักรบมุสลิม ภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)

** ปราสาทเครัค แห่งนี้เป็นที่มั่นสำคัญของเรย์นัลด์ แห่งชาติลอน (Raynald of Chatillon) หรืออีกตำแหน่งหนึ่งคือ ลอร์ด แห่งอุลเตรอจอร์แดน (Lord of Oultrejordain) เป็นขุนนางคนสำคัญคนหนึ่ง ของราชอาณาจักรเยรูซาเลม ดินแดนของเรย์นัลด์ มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมตั้งแต่ฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำจอร์แดน และช่วงระหว่างปราสาทเครัค และปราสาทมอนทรีออล เรย์นัลด์ และมักจะเป็นตัวชนวนให้เกิดความบาดหมางกัน ระหว่าง.. ซาลาดิน กับ เยรูซาเล็ม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      ระยะทางประมาณ 38.6 กิโลเมตร

บ่าย นำท่านเดินทาง สู่ ทะเลสาบเดดซี พรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศอิสราเอล และประทเศจอร์แดน ทะเลสาบเดดซี ได้ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิต ใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้

..มากมายด้วยแร่ธาตุ ที่ช่วยในการรักษาโรคทางผิวหนัง และยังสามารถนำเอาเกลือ และโคลนมาสกัด เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้หลายอย่าง จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  

* นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก ที่ โรงแรม Holiday Inn Resort Dead Sea หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย .. ในการลงเล่นน้ำทะเล หรือหมักโคลน และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัว ได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้น มีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

พักที่ โรงแรม Holiday Inn Resort Dead Sea หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 4 ดาว

วันที่หก ทะเลสาบเดดซี - เมืองมาดาบ้า - เม้าท์เนโบ - กรุงอัมมาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม    

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมือง มาดาบา ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร เมืองแห่งโมเสส ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์

..ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่ง เยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสก สีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึง พื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเล เมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นแผนที่หินโมเสส ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ กรุงอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  จากนั้นนำท่านเดินทางชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์ เดินทางจากอิยิปต์มายังเยรูซาเลม

..ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายใจเก็บสิ่งของต่าง ๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่าง ๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือภาพที่ โป๊บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่ และได้ประกาศให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000

** ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์ แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้า ในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู เชิญถ่ายรูป ณ. จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนี้อย่างชัดเจน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทาง สู่ กรุงอัมมาน ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

* นำท่านชมเมืองอัมมาน เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และความเป็นมากว่า 6,000 ปี ผสมผสานความลงตัวของอารยธรรมยุคเก่า และ ความทันสมัย ของโลกปัจจุบันอย่างลงตัว

** เมืองนี้ตั้งอยู่บนภูเขา มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย นำท่านชมป้อมปราการแห่ง กรุงอัมมาน อันเป็นศูนย์กลางดั้งเดิมของเมือง โรงละครโรมันที่จุคนได้มากถึง 6,000 คน ซากวิหารเฮอร์คิวลิส The Roman Temple of Hercules ที่สร้างในสมัยโรมัน สันนิษฐานว่า.. น่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ซากพระราชวังเก่า อุมเมยาดซึ่งเป็นศูนย์กลาง ของจักรวรรดิมุสลิมในอดีต  

..สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องทำงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ

* ชมซากป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆ รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุด ของเมืองแห่งนี้  

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ตัวเมืองหลวง ชมย่านเมืองเก่า , เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย แล้วนำท่านชม Roman Theater โรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หลังอาหาร นำท่านเดินทาง เข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม Imperial Palace Hotel by Carlton หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด กรุงอัมมาน - ป้อมปราการอัจลุน - เมืองกรีก - โรมันเจอราช - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม ระยะทางประมาณ 76.5 กิโลเมตร หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยังเมือง อัจลุน Ajloun เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าต้นสน และต้นมะกอก

..ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม ในปี ค.ศ. 1184-1185 ใช้เป็นป้อมทหารในการต่อสู้รบ กับพวกนักรบครูเสด และในปี ค.ศ. 1260 ถูกเข้าทำลายโดยกองทัพมองโกลส์  ระยะทางประมาณ 31.5 กิโลเมตร  

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ นครเจอราช (JERASH) หรือ "เมืองพันเสา"เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีต เมืองแห่งนี้ชื่อว่า . . .

..ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้น ก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม

* นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะสังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อน ก้องเข้ามาในหูของเรา

..ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับ ทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน  

* นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า, ฝาท่อระบายน้ำ, ซุ้มโคมไฟ, บ่อน้ำดื่มของม้า 

..และชมน้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   ระยะทางประมาณ 143 กิโลเมตร

บ่าย นําท่านเดินทาง สู่ โรงอาบนํ้าอัมรา  Quseir Amra or Qusayr Amra อัครสถานบันเทิงสําหรับกองคาราวาน ที่จะเดินทางจากซาอุดิอาระเบีย ไปยัง ดามัสกส หรือ อียิปต์ และแวะพักค้างคืนในบริเวณนี้  

** พร้อมชมภาพวาดศิลปะแบบ เฟรสโก (FRESCO) 1 ใน 3 มรดกโลกของประเทศจอร์แดน ทางศิลปะ ที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน เป็นภาพที่เขียนวาดเรื่องราว เกี่ยวกับขั้นตอนตอนการสร้าง สถานที่แห่งนี้, การล่าสัตว์, นางรํา ฯลฯ

* ภายในประกอบไปด้วย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า, ห้องอาบนํ้าอุ่น, ห้องอบไอนํ้า และ ห้องนอนพักผ่อน ชม ปราสาทคารานา Qasr Kharana สร้างขี้นเพื่อใช้เป็นที่พักของกองคาราวาน ที่หยุดพักระหวาง่การเดินทาง ภายในประกอบด้วยห้องพักจํานวน 61 ห้อง แบงเป็น 2 ชั้น และยังมีคอกที่อยูอาศัย ของม้าและอูฐ

.. ได้เวลาอันสมควนนําทานเดินทางกลับ สู่ กรุงอัมมาน ระยะทางประมาณ 64.7 กิโลเมตรพักผ่อน เดินชมเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานชนิด

 • 20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย Asia @ Four Seasons, 5th & 6th Circles & Um Uthaina, Four Seasons Amman, Amman

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

วันที่แปด กรุงอัมมาน - กรุงเทพฯ

 • 02.05 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ RJ 180
 • 14.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*****************************************

. . . หมายเหตุ . . .

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางท่องเที่ยวก่อน-หลัง ได้ตามความเหมาะสมของรายการ

โดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลักใหญ่ ตารางและเที่ยวบินภายในประเทศ

อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการปรับเวลาของสายการบิน ซึ่งจะสามารถทราบได้ก่อนเดินทาง

* * * * * เที่ยวจริง เที่ยวครบ เที่ยวสนุก พร้อมการันตี ภาพสวยๆ สำหรับทุกท่าน * * * * *

การเดินทาง

กรุงเทพ -  | -กรุงเทพฯ
สายการบิน 

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม - ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น -- ไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ -- บาท

เด็ก   ท่านละ   -- บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม -- บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

- สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี),สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล(ถ้ามี)

- สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)

- ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตรา ประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์)

- ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตราประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์) หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน

- ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

***กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย พร้อมจัดทำจดหมายรับรองตัวเองขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

***กรณีข้าราชการ ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

***กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

***กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา

***กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทาง   พร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา)

2. หนังสือยินยอมทำที่สำนักงานเขตที่ผู้ยินยอมมีชื่ออยู่ที่เขตนั้นๆ พร้อมสูติบัตร

3. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

4. สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี)

5. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา

6. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา

7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

8. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ตรุษจีน | ทัวร์สงกรานต์
บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : เที่ยวกับเรา สนุก คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย | ทัวร์จีน | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์แชงกรีล่า : ช่วงสงกรานต์ 2556 | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | Customize Package | Back Pack .

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ยุโรป|MAR 2013 : เยือนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน - นครโบราณสีชมพู เปตรา

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล