ผิดพลาด

ทัวร์จีน | APRIL !! ซีอาน-ลั่งหยาง-ไคฟง-เจิ้งโจว 5 วัน 4 คืน (พัก 5 ดาว 1 คืน)

เขียนโดย
Rate this item
(0 โหวต)
ทัวร์ซีอาน : กองพลทหารม้า วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน ศาลาเปาบุ้นจิ้น ป่าเจดีย์กำแพงโบราณ อุทยานหยุนไถซาน

กองพลทหารม้า วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน ศาลาเปาบุ้นจิ้น ป่าเจดีย์กำแพงโบราณ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ฯลฯ อาหารพิเศษ!! เกี้ยวซีอาน เป็ดปักกิ่ง ซาลาเปาไคฟง แจกตุ๊กตาจิ้นซีฮ่องเต้ท่านละ 1 ตัว

เดินทาง 11-15 เมษายน 2553 ราคา 35,900 บาท

พิเศษ!!!สำหรับผู้ร่วมทริป มีการTrainning การถ่ายภาพให้ ฟรี !! ก่อนออกเดินทาง 1 เดือน โดยช่างภาพมืออาชีพ

กำหนดเดินทาง 11-15 เดือนเมษายน 2553 5 วัน 4 คืน

คืนวันเช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

วันแรก กรุงเทพ เจิ้งโจวศาลไคฟง ศาลามังกร-ช้อปปิ้งย่านจัตุรัสเอ้อชี (27 SQUARE)
00.30 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เจิ้งโจว โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU.
07.00 น. ถึง สนามบินเจิ้งโจว หลังจากผ่าน พิธีการตรวจ คนเข้าเมือง นำท่านรับประทานอาหารเช้าหลังอาหารเดินทางสู่เมืองไคฟง นำท่านชมศาลเปาบุ้นจิ้น มีโบราณวัตถุต่างๆ ให้ท่านได้ชม เช่น เครื่อง
ประหารหัวมังกร , เครื่องประหารหัวเสือเครื่องประหาร , หัวสุนัข , ป้ายออกหมายจับ เป็นต้นจากนั้นนำชมแผ่นศิลาจารึกประวัติของท่านเปาปุ้นจิ้น และยังเคยเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงซ่ง ชมศาลามังกรหรือ หลงถิง ในสมัยราชวงศ์หมิงเป็นดอยในสวนองค์ชายโจวหวาง ต่อมาในสมัยพระเจ้าคังซี แห่ง
ราชวงศ์ชิง ปี ค.ศ.1692 ได้สร้างเก๋งจีนบนดอย เมื่อถึงวันเกิดของฮ่องเต้ พวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเมืองไคฟงพากันมาจัดพิธี ณ. เก๋งนี้ ในเก๋งวางแท่นหินแกะสลักมังกรเล่ากันว่า เป็นที่นั่งของเจ้าควาง
อิ่นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ซ่ง ตัวเก๋งสร้างโดยเลียนแบบมาจากพระราชวังปักกิ่ง หลังคาสองชั้น ตกแต่ง อย่างสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งย่านจัตุรัสเอ้อชี (ซึ่งที่นี่เคยเป็นที่ ประท้วงแรงงานครั้งยิ่งใหญ่)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักโรงแรม FENG LE YUAN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สองเจียวจั้ว หยุนไถซาน - ซินมี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่อุทยานสวรรค์ หยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้ง ทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่าง ยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วย
สีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่าน สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ำตกที่มีฟองน้ำใสสะอาด กระจายดุจดังสำลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อม
ถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน แล้วเดินทางกลับสู่ เมืองซินมี่
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักโรงแรม CHEERED HOTEL 5 ดาวหรือเที่ยบเท่า

วันที่สาม ซินมี่ เติ้งฟง วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย เพื่อชมวัดเส้าหลินหรืออารามเส้าหลินซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของเทือกเขาซงซาน(รวมรถเล็ก) เส้าหลินก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิ
เพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนามกังฟู ปัจจุบันกังฟูมีการสืบทอดเป็นบทเรียน แล้วชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัส
พุทธ ซึ่ง เป็นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000องค์ หลังจากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์หรือถ่าหลิน ชมหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีต
เจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ออกจากวัดเส้าหลิน แล้วนำท่านไปเลือกซื้อหยกจีนซึ่งเป็นของฝากที่มีคุณค่า จากนั้นนำท่านไปชม การแสดงกังฟู อันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่โรงเรียนฝึกกังฟู
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถเล็ก) เป็นถ้ำหิน 1 ใน 3 ถ้ำใหญ่ ที่มีการแกะสลักของประเทศจีนและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยู่ชานเมืองลั่วหยางห่างไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตร เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ถ้ำหินหลงเหมิน
มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเมื่อราวปี ค.ศ. 494 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้
ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ พระนางบูเซ็คเทียนสมัย
เป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหาโพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลัก
อักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักโรงแรม LUO YANG HOTEL4 ดาว หรือเที่ยบเท่า

วันที่สี่ ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารม้าจิ๋นซี โชว์ราชวงค์ถัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางกลับเข้าตัว เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนา
เป็นราชธานีในนามนครฉางอาน เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของ
เส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชม ความยิ่งใหญ่ของ สุสานพลทหารม้าในสมัยกษัตริย์ จิ๋นซีฮ่องเต้ บริเวณเชิงเขาหลี่ซาน ซึ่งถูกจัดให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และ
องค์การยูเนสโก้กำหนดให้เป็นแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมโลก อีกด้วย โดยรูปปั้นพลทหารดินเผาที่ถูกฝังที่นี่ ประมาณ 6,000 ตัว มีขนาดเท่าคนจริงและหุ่นปั้นเหล่านั้นก็มีความสูงเท่ากันแต่ทุกตัวจะมีหน้าตาที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งแสดงถึงความงดงามทางด้านศิลปะทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยโบราณรวมทั้งรถม้าทองแดง ที่มีความโอฬารตระการตา ดู ราวกับมีชีวิตจริง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชวนชิมเกี้ยวน้ำซีอาน) หลังอาหารนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถังอัน ตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทาง วิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ
พักโรงแรม PRINCE INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาวหรือเที่ยบเท่า

วันที่ห้า ซีอาน เที่ยวพิพิธภัณฑ์มณฑลส่านซี กำแพงเมืองซีอาน ช้อบปิ้งตลาดอิสลาม กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ส่านซี หนึ่ง ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆ เริ่ม
ตั้งแต่ยุคหินเก่า หินใหม่ ราชวงศ์ซาง ราชวงศ์โจว เรื่อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง จากนั้นนำท่าน กำแพงเมือง โบราณซีอาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต
ปัจจุบันทรุด โทรมแต่ยังคงล้อมรอบเมืองซีอานอยู่และได้มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิมโดยด้านนอกจัดเป็น สวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน และอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารหลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งอิสระที่ ตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนม
และของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU.
02.10 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-เจิ้งโจว-ซีอาน-กรุงเทพ โดยสายการบิน China Eastern Airlines ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงหน้าหนาว ธันาวาคม - มีนาคม อากาศหนาว-หนาวจัด (ต่ำกว่า 0 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป
ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 35,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่ท่านละ 33,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียงท่านละ32,900 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751  หรือ 02-942-0070 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Latest from

Related items (by tag)

back to top