JUNE 2009 :เส้นทางสายไหม-อูรูมู่ฉี-เขาเทียนซาน 9 วัน 8 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ ตุลาคม 21 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

JUNE 2009 :เส้นทางสายไหม-อูรูมู่ฉี-เขาเทียนซาน 9 วัน 8 คืน

เขียนโดย
Rate this item
(0 โหวต)
เส้นทางอารายธรรมโบราณ

ท่องเที่ยวถ่ายภาพ เส้นทางอารายธรรมโบราณ อูรูมู่ฉี ? เขาเทียนซาน ? ทูรูฟาน - ตุนหวง (รถไฟ) - มอเกาคู ?หลันโจว ฯลฯ

เดินทาง? 27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2552 ราคาเพียง 49,900 บาท

?

กำหนดการเดินทาง

?

วันแรก???? ?กรุงเทพฯ ? คุนหมิง
17.00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูที่ 10 เคาน์เตอร์ U โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยอำนวยความสะดวกเรื่อง? เอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
19.05 นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิงโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES? เที่ยวบิน MU742
22.35 ถึงท่าอากาศยานคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง? และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่? JINJIANG HOTEL (4 ดาว)? หรือเทียบเท่า

?

วันที่สอง??? ?คุนหมิง ? อูรูมูฉี ? เอ้อร์เต้าเฉียว
07.00 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน ภายในประเทศเพือเดินทางไปอูรูมูฉี
10.30 เดินทางสู่ อูรูมูฉี โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่? MU 5727 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)
16.35 ถึงเมืองอูรูมูฉี หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ที่ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองชนเผ่าน้อยบริเวณ เอ้อร์เต้าเฉียว (ตลาดบาซาร์) เป็นคำจากภาษาเปอร์เซีย ที่ใช้กับตลาดขายของแบบแผงลอยไม่เป็นร้านรวงในซินเจียงใช้คำนี้กับตลาดทั่วไปที่ขายสินค้าทั้งอาหาร ของใช้ ธัญพืช และของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงเวลานัดหมาย
เย็น?????????????? รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำชมภาพชีวิตยามค่ำคืนบริเวณ อู่อี๋ซิงกวนเยี่ยซื่อ (ตลาดนัดกลางคืน) เป็นถนนที่ขายอาหารหลากหลาย ดังนั้นบนถนนเส้นนี้จึงเนืองแน่นด้วยผู้คนจำนวนมาก อีกทั้งมีร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หมวกอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กันอีกด้วย
พักที่ XIN JIANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม???????เทือกเขาเทียนซาน ? ล่องทะเลสาบเทียนฉือ ? หนานซานมู่ฉาง ? ทูรูฟาน - ซูกงถ่า ? ผู่เถาโกว-คานเอ๋อจิ่ง

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ เทือกเขาเทียนซาน ที่มีความยาวกว่า 1,000? (นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ไป-กลับ) ซึ่งมีความสูง? 5,445 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงามของธรรมชาติ ในระดับความสูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นนำชม ?ทะเลสาบเทียนฉือหรือทะเลสาบสีน้ำเงิน? เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมทัศนียภาพโดยรอบของทะเลสาบ? แล้วนำชม ทุ่งหญ้าหนานซานมู่ฉาง ชมวิถีชีวิตของเผ่าฮาซะเค๋อที่อาศัยอยู่ในกระโจม ที่พักอาศัยในกระโจมพร้อมจิบชาน้ำมันที่ใช้ในการต้อนรับแขกพิเศษ

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
จากนั้นเดินทางสู่เมืองทูรูฟาน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ด้วยเส้นทางไฮเวย์กลางทะเลทรายที่ถือว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ผ่านเมืองต้าปั่นเฉิง จากนั้นนำชมเจดีย์ซูกงถ่า? (สุเหร่ามุสลิม)? อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทูรูฟาน นำชม คานเอ๋อจิ่ง? เป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียงโดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้ำระเหยไปหมดซึ่งได้ผลดีทีเดียว??? ชม สวนองุ่นหรือผู่เถาโกว?? อันเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุดในซินเกียง ส่งขายทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในตลาดโลกมานานแล้ว ช่วงที่มีผลผลิตออกมากที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม ? สิงหาคม โดยจะมีการจัดงานเทศกาลองุ่นทุกปีเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทูรูฟานจัดเป็นเมืองผลไม้ลือชื่อของซินเกียง
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIA HE HOTEL (3 ดาวดีที่สุด) หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่เสื้อผ้าและสัมภาระที่จำเป็นจำนวน 2 ชุด เพื่อเดินทางและค้างคืนบนรถไฟ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ต้องใส่กุญแจล็อคเพราะจะฝากไปกับตู้สัมภาระรถไฟส่งไปที่ตุนหวง

?

วันที่สี่?????????? เกาชางกู่เฉิง? ฝอเยียนซาน ? เชียนฝอต้ง? ตุนหวง (รถไฟ)

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
08.00 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองใน
อดีต อารยธรรมโบราณที่สามารถจินตนาการได้และสถานที่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี? แล้วชม ฝอเยียนซาน หรือ ภูเขาเปลวเพลิง? ซึ่งเป็นสถานที่รู้จักกันดีในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปขอยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิงเพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ? ภูเขาเปลวเพลิงนี้มีลักษณะเป็นหินสีอิฐทั้งภูเขาไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย ซึ่งถ้ามองจากที่ไกล ๆ จะเห็นเป็นเพลิงสีแดงคล้ายไฟลุกไหม้??
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
บ่าย?นำชม เชียนฝอต้งหรือถ้ำพระพันองค์ซึ่งเป็นมรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลกประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อยกว่า 490 ถ้ำ? ซึ่งเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีงดงามวิจิตรตระการตามีมากถึง 45,000 ตร.ม. รูปปั้นกว่า 2,000 องค์? มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักหุ่น 500 กว่าตัว?? ที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาไว้ตลอดมา?
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเปิดห้องอาบน้ำทำธุระส่วนตัว (5ท่าน/ห้อง)
.......????????????? โดยสารรถไฟขบวน K T218(22:28/10:48),? เดินทางสู่ เมืองลิ่วหยวน มณฑลกานซู??
พักบนรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (4 ท่านต่อ1 ห้อง)

?

วันที่ห้า????????ลิ่วหยวน ? ตุนหวง ? ถ้ำพระมอเกาคู ? หมิงซาซาน (ขี่อูฐ) ? โชว์ตุนหวง
.......???????????????? ถึงสถานีรถไฟเมืองลิ่วหยวน รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อไปยัง เมืองตุนหวง (2ชั่วโมง)นำท่านเดินทางชม ถ้ำพระมอเกาคู เป็นถ้ำที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้ำก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ ของถ้ำมีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี อย่างไม่ขาดช่วงนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย
12.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ หมิงซาซาน(เขาทรายขับเพลงหรือเขาทรายร้องได้)? โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูง) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขา? สามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง? หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำ และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้น? และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร? หลังอาหาร ชมโชว์ตุนหวงอันตระการตา?
พักที่ DUN HUANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

?

วันที่หก??????? ??เจียอวี้กวน ? ด่านแรกกำแพงเมืองจีน ? สุสานเว่ยจิ้น ? หลันโจว

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรม? หลังอาหารเดินทางสู่เจียอวี้กวน (4ชั่วโมง) ซึ่งเป็นทั้งชื่อเมืองและชื่อด่านอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาเจียอวี้กวน 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
นำชม กำแพงเมืองจีนที่ด่านเจียอวี้กวน โดยรถพลังงานแบตเตอรี่ชมปราการสูง773เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์ หมิงลานจตุรัสด้านในมีกำแพงรายล้อม และมีประตูกำแพง 2 ประตู ทางส่วนบนของกำแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย สร้างขึ้นในราวปลายสมัยราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซานและอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรีย์ด้านนอกของประตูตะวันตกมีคำจารึกว่า ?ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก?? ถูกสร้างขึ้นราวปีที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง ค.ศ. 1809? จากนั้นนำชมสุสานทั้งแปดแห่งราชวงศ์เว่ยและราชวงศ์จิ้น ซึ่งเรียกรวมว่า ?เว่ยจิ้นไป๋หัวหมู่หรือสุสานเว่ยจิ้น? ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สุสานนี้มีจิตรกรรมฝาผนังจากภาพเหตุการณ์ชีวิตประจำวัน 17.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร? หลังอาหารเปิดห้องให้ท่านอาบน้ำทำธุระส่วนตัว (5ท่าน/ห้อง)
.......??????????????โดยสารรถไฟขบวน T658(20:32/06:52? เดินทางสู่เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู ตั้งอยู่ตามแนวฝั่งของแม่น้ำเหลือง เป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางการวิจัยนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
พักบนรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (4 ท่านต่อ 1 ห้อง)

?

วันที่เจ็ด??????? ?หลันโจว ? เขื่อนลิ่วเจียเสีย ? ล่อง SPEED BOAT ? วัดปิงหลินซือคุ
07.14 ถึงสถานีรถไฟหลันโจว นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เขื่อนลิ่วเจียเสีย ซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกของจีน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านล่องเรือSPEED BOAT ชมทัศนียภาพของแม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำวิปโยค แล้วขึ้นชม วัดปิงหลินซื่อ? ตั้งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนลิ่วเจียเสีย ชมรูปสลักพระพุทธรูปน้อยใหญ่จำนวนมากในหินทราย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเมืองหลันโจว
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร??
พัก FEI TIAN HOTEL (4ดาว) หรือเทียบเท่า

?

วันที่แปด?????? ?ไป๋ถ่าซาน ? หวงเหอมู่ชิง ? หลันโจว ? คุนหมิง

07.00 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม?
นำชม ?ไป๋ถ่าซาน หรือ เจดีย์ขาว? ที่ตั้งอยู่บนฝั่งทางเหนือของแม่น้ำหวงเหอ พร้อมชมทัศนียภาพรอบๆเมืองหลันโจว แล้วนำชม กังหันที่เก่าแก่ของเมืองใหญ่ที่สุดของ หลันโจว? จากนั้นชมทิวทัศน์แม่น้ำหวงเหอบริเวณ หวงเหอมู่ชิง เป็นรูปแกะสลักหญิงสาวอุ้มเด็กโดยสื่อความหมายหญิงสาวเปรียบได้กับสายน้ำหวงเหอที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองหลันโจว และเด็กในอ้อมกอดของแม่คือชาวเมืองหลันโจว นำท่านเที่ยวชม สะพานเหล็กหวงเหอ ชมทัศนียภาพที่สวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก??
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร? เดินทางสู่สนามบินเมืองหลันโจว
16.25 เดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ MU 2405?
20.00 ถึงเมืองคุนหมิง หลังตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก?
พัก JINJIANG HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

?

วันที่เก้า????????? ?อุทยานป่าหิน ? วัดหยวนทง ? คุนหมิง ? กรุงเทพ
07.00 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม? ?
นำท่านเข้าชม อุทยานป่าหิน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลและเมื่อแผ่นดินยกตัวขึ้นจึงเกิดเป็นสวนหินรูปร่างสวยงาม โดยหินเหล่านั้นมีรูปร่าง เช่น ป่าไม้รูปนกคู่ ซึ่งป้อนอาหารให้กัน ภายในป่าหินมีเส้นทางวกเวียนประหนึ่งเขาวงกตในเทพนิยาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิง?? อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฝากคนทางบ้าน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์พร้อมชมสิ่งก่อสร้างที่ยังคงเป็นศิลปะจีนอันงดงามรูปแบบดั่งเดิมที่ วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดโบราณและใหญ่ที่สุดของคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูป จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง อาทิเช่น? เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
18.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พิเศษ! อาหารพื้นเมือง + ชมโชว์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก??????????????????
23.35 โดยสายเที่ยวบินที่ MU741 นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ
01.00 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ? โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ Read More

?

****************************

?

?

?

?

?

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
จางเจียเจี้ย | zhangjiajie | 张家界 : ทัวร์จางเจียเจี้ย By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
จิ่วจ้ายโกว | 九寨沟 | Jiuzhaigou | เที่ยวได้ทุกฤดู : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล