ปีใหม่ 2556 | NEW YEAR 2013 : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน โจวจวง 7 วัน 5 คืน ( 28-3 มกราคม 2556) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ พฤศจิกายน 27 , 2020
Font Size
   

ปีใหม่ 2556 | NEW YEAR 2013 : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน โจวจวง 7 วัน 5 คืน ( 28-3 มกราคม 2556)

Rate this item
(5 โหวต)
ปีใหม่ 2556 | NEW YEAR 2013 : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน โจวจวง 7 วัน 5 คืน : harbin-03-01-2012-0003

ปีใหม่ 2556 | New Year 2013 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2013 เปิดจองแล้ว..!! NEW YEAR 2013 เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิ้น 5คืน 7วัน .. เต็มอิ่มจุใจ ...!

ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี เล่นสกีหิมะที่เอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort)

วัดพระหยก | หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ล่องเรือโจวจวง | สกีเอ้อหลงซาน | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย ฯลฯ

อาหารพิเศษ : เสี่ยวหลงเป่า  ขาหมูโจวจวง  ไก่แดง ปูขน (คนละ1ตัว) บุฟเฟ่ต์ บนหอคอยไข่มุข ( เฉพาะกรุ๊ป 28-3 มกราคม 2556)

แจก ผ้าพันคอ + ที่ปิดหู + ถุงมือ กันหนาว ท่านละ 1 ชุด

TRAVELPRO. for Photo Traveling

28 ธ.ค - 3 ม.ค. 2556
ฮาร์บิน รายการอื่นๆ
46,900 (รับได้อีก 6 ที่)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.30 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ U สายการบิน China  Eastern  Airlines  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยก – ถนนนานกิง - หาดว่ายทาน-หอคอยไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์

 • 01.20 น.    บินลัดฟ้าสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINE  เที่ยวบินที่ FM 854
 • 67.30 น.    ถึงท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้

เช้า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

** เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน มีคลองใหญ่ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ทางเหนือ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่ง

 • จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

* หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยว มากราบนมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ในปี ค.ศ.1876

** ซึ่งตรงกับรัชสมัย กวางสูฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจากเกาะ ผู่ถ่อซาน คือหลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริญรอยพระถังซำจั๋ง เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยังประเทศอินเดีย ขากลับเดินทางผ่านประเทศพม่า ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยกขาวกลับเมือง 5 องค์ด้วยกัน และได้มอบให้ชาวเซี่ยงไฮ้ 2 องค์ พร้อมรวบรวมเงินทำบุญสร้างวัด ในเขตเจียงวาน ในปี ค.ศ.1882

** ตั้งชื่อ ยวี่ฝวอซื่อ หรือวัดพระหยก วัดพระหยก เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาว ปางมารวิชัยมีความสูง 1.9 เมตรแกะสลักจากหยกขาวทั้งแท่ง และพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรักษา โบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิง

** ด้วยวัดพระหยกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยซ่ง ประกอบด้วยหอใหญ่ 3 หลังคือ.. หอ Heavenly king Hall หอ Grand Hall ( หอประดิษ-ฐานพระประธานของวัด)และ Hall of Wisdom ชั้นบนเหนือบริเวณเหนือที่อยู่ของเจ้าอาวาส เป็นที่ประดิษฐานพระหยกปางมารวิชัย ด้านข้างเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ 7,240 เล่ม พิมพ์ขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเฉิง นอกจากนั้นยังมีหอวิปัสสนา หอประดิษฐานพระนอน หอประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอฉัน หอบริจาค และหอปฏิบัติธรรม เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านชม หาดว่ายทานในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของ แม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน

 • จากนั้นชม หอไข่มุก Oriental  Pear Tower ซึ่งมีความสูง   468 เมตร นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของ อาคารต่างๆ และ ชมทิวทัศน์รอบนครเซี่ยงไฮ้ สุดตระการตา

* จากนั้นไปยัง  อุโมงค์เลเซอร์ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถรางได้ เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ฮาร์บิน FM 9173 (11.05-13.50) – ชมด้านในโบสถ์เซ็นโซเฟีย - ถนนจงหยาง – งานน้ำแข็งสวนเจ้าหลิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้  (แจก KFC ก่อนขึ้นเครื่อง)

 • 11.05 น. จากนั้น นำท่านเหิรฟ้าไปยังเมืองฮาร์บิ้น โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINE  เที่ยวบินที่ FM 9173
 • 13.50 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ้น เมืองหลวงของ มณฑลเฮยหลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ด้านในโบสถ์เซ็นโซเฟีย ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น  

** ซึ่งโบสถ์เซ็นโซเฟียเป็นโบสถ์นิกาย ออร์โธด็อกซ์ ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ1907  ภายหลังจากที่ทหารรัสเซีย ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ ในสงครามรัสเซีย - ญี่ปุ่น  (ค.ศ. 1904 - 1905 ) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างกำลังขวัญ แก่กองทหารรัสเซีย ที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้

** โบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ได้กลายเป็นออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซีย ตะวันออกอย่างที่เห็น

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวช้อปปิ้งที่ย่าน จงยางปู้สิงเจีย หรือ ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมือง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น พาท่านชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวนเจ้าหลิน อีกสถานที่หนึ่งที่มีการแกะสลักน้ำแข็งประดับไฟอันตระการตา  

 • หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : LONGDA SHIDAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    สกีเอ้อหลงซาน(รวมเล่นล้อยาง) - อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า - สวนสตาลิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังลานสกีเอ้อหลงซาน

** ให้ท่านได้มีเวลาอิสระในการเล่นสกีหิมะ รวมอุปกรณ์การเล่นล้อยาง 1 อย่าง ซึ่งมีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานครบครัน ไว้คอยบริการอีกด้วย เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและผู้ที่เริ่มหัดเล่น), แคร่เลื่อน, สโนว์โมบิล, รถม้าลาก,เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม ที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ

((ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ท )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ฝั่งหง จี้เนี่ยนถ่า หรือ อนุสาวรีย์เหล็กกล้า ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิน ที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1957 ตัวอนุเสาวรีย์สูง 13 เมตร

** สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 และต่อมาในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ 1998 ก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่กว่าขึ้น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการต่อเติมอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อระลึกถึงหายนะครั้งนี้ด้วย

 • จากนั้นนำท่านชม ซื่อต้าหลินกงหยวนหรือสวนสตาลิน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อเป็นหลักฐาน ถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกันในขณะนั้น ระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลกคอมมิวนิสต์ ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษาชาติ ที่ถูกจัดวางในสไตล์รัสเซีย และตกแต่งด้วย ต้นไม้, แปลงดอกไม้ และชุดสลักหิน

* นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของ .. แม่น้ำซงฮัว .. ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิว ที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย แต่ในช่วงหน้าหนาวสวนสตาลินจะจัดเป็นสวนน้ำแข็งตามธีมของแต่ละปี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 • จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : LONGDA  SHIDAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า        โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว - เกาะพระอาทิตย์ - สวนเสือไซบีเรีย - Harbin Ice and Snow Festival

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงว่ายน้ำที่แม่น้ำซงฮัว การแข่งขันว่ายน้ำโดยทนกับอุณหภูมิหนาวจัดถึง - 40 องศา

 • จากนั้นนำท่านชมการแกะสลักน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งมีการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งอย่างอลังการ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านชมสวนเสือไซบีเรีย ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว โดยนำท่านนั่งรถของสวนไซบีเรีย เข้าไปสัมผัสชีวิตของเสือไซบีเรีย ลักษณะคล้ายท่องซาฟารีหน้าหนาว ในสวนเสือแห่งนี้ท่านจะได้เห็น เสือไซบีเรีย ,Tiger, Lion , Liger (ถ้าโชคดี)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่งาน Harbin Ice and Snow Festival หรือ นิทรรศการและศิลปกรรม การแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" ที่เมืองฮาร์บิ้น ซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน กลายเป็นเมืองน้ำแข็ง

** ด้วยสภาพอากาศที่เย็นจัด ทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็ง ที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างฮ็อกกี้ , สเก็ต และสกี กันอย่างสนุกสนาน.. มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของ โคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืน ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : LONGDA SHIDAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก        ฮาร์บิน – เซี่ยงไฮ้ FM 9172 (11.50-14.40) – เฉินหวังเมี่ยว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ (แจก KFC ก่อนขึ้นเครื่อง)

 • 11.50 น.      นำท่านเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ FM 9172
 • 14.40 น.      ถึงท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับการขนานนามว่า “ นคร ปารีสแห่งตะวันออก ” ตั้งอยู่บน   ฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

บ่าย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเฉินหวังเมี่ยว ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของคนเซี่ยงไฮ้ ถ่ายภาพกับบ้านเก่า กว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า หรือจะลองชิมเสี่ยวหลงเปาหังโจว

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด      เซี่ยงไฮ้ - โจวจวง – ล่องเรือแม่น้ำโจวจวง - เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง – รถไฟฟ้าแม่เหล็ก – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังเมืองโจวจวง (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ถึงโจวจวง

* นำท่านล่องเรือ .. ชมหมู่บ้านริมน้ำโจวจวง เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีความเก่าแก่และมีประวัติกว่า 900 ปี หมู่บ้านนี้จะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท และยังสามารถคงเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาต ิและยังหลงเหลือสิ่งก่อสร้าง และบ้านเรือนแบบโบราณ ในสมัยราชวงศ์หยวน, หมิง, ชิง

** นอกจากนั้นยังมีคลองไหลผ่านตามบ้านเรือน ซึ่งเป็นเส้นทางการสัญจรไปมา โดยใช้เรือเป็นหลักของหมู่บ้าน และยังมีสะพานหินโบราณ 14 แห่งที่เชื่อมเส้นทางในหมู่บ้าน รวมทั้ง สะพานแฝด ที่มีชื่อเสียงของโจวจวง จึงทำให้หมู่บ้านนี้ยังได้รับได้สมญานามว่า.. เมืองเวนิสของประเทศจีน

เที่ยง รับประประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่เซี่ยงไฮ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.ชมวิวระหว่างทาง) มีเวลานำท่านไปช้อปปิ้งยีงถนนนานกิงอีกครั้ง เพื่อซื้อของฝากกลับบ้านตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารนำท่านสัมผัสความเร็วบนขบวน รถไฟแม่เหล็ก ซึ่งขณะนี้ถือว่าเร็วที่สุดในโลก มีความเร็วเทียบเท่า เครื่องบิน คือ 430 กม/ชม. ซึ่งเร็วกว่าลูกกระสุน นั่งไปยังสนามบิน

 • 21.15 น.  นำท่านบินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINE  เที่ยวบินที่ FM 853
 • 00.45 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิน-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม อากาศหนาว -20 กว่าองศา

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ - บาท 

เด็กเสริมเตียง ท่านละ - บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ - บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม - บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Related items (by tag)

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
หน้าหนาว เที่ยว ฮาร์บิน กับ ทราเวิลโปร ดีกว่า หน้าหนาว เที่ยว ฮาร์บิน กับ ทราเวิลโปร ดีกว่า
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล