MAR-APR 2012 : เที่ยวชมมรดกโลก บ้านดินถู่โหลว กวางเจา เหมยโจว หย่งติ้ง ซัวเถา 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี มิถุนายน 27 , 2019
Font Size
   

MAR-APR 2012 : เที่ยวชมมรดกโลก บ้านดินถู่โหลว กวางเจา เหมยโจว หย่งติ้ง ซัวเถา 6 วัน 5 คืน Featured

Rate this item
(2 โหวต)
1-110Z31435024I_900x600

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China ห้ามพลาดเด็ดขาด!! เที่ยวสุดคุ้ม!! สู่เส้นทางมังกรสัมผัส บ้านดินถู่โหลว มรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ชมสถาปัตยกรรม ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของ ชาวจีนแคะ"เค่อเจีย" โครงสร้างภายในสลับซับซ้อน แต่มีความแข็งแรงเป็นที่หนึ่งซึ่งภายในมีการใช้ไม้ไผ่สาน พอกทับด้วยดินเหนียวหลายๆชั้น 

 ** ซึ่งว่ากันว่าป้องกันแผ่นดินไหวกับไฟไหม้ได้ และยังสามารถอยู่ได้สบายทั้ง 4 ฤดู **

 พร้อมชมวัดหลิงกวง และสถานที่น่าสนใจอีกหลากหลายค่ะ ..

 (( พิเศษ!! ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบายๆ สไตล์ทราเวิลโปร ))  

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
3 - 8 เมษายน 2555
8 - 15 พฤษภาคม 2555
ราคาท่านละ
29,900 บาท
29,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ – กวางเจา  - จัตุรัสฮวาเฉิง – บ้านตระกูลเฉิน

 • 06.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู9  เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 08.40 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่  เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ362
 • 12.25 น. (Local Time) ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว  จากนั้นชมจัตุรัสฮัวเฉิน (เมืองแห่งดอกไม้)  ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่  560,000  ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรีหอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา จากนั้นบ้านพักตระกูลเฉิน บ้านหลังนี้สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1890 – 1894 ริเริ่มโดยเฉินฮุ่ยหลาน เฉินซีหลานและเฉิงเจียงหลิง ในการเรี่ยไรทุนทรัพย์ก่อสร้างจากคนในตระกูลเฉินรวม 72 ครอบครัว ลักษณะอาคารเหมือนศาลเจ้าจีนตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ ประกอบด้วยอาคารน้อยใหญ่ 19 อาคาร ซึ่งใช้ไม้เชื่อมต่อกัน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก LANDMARK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    อนุเสาวรีย์ 5 แพะ – หอระลึด ดร. ซุนยัดเซ็น – เหมยโจว

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม  จากนั้นนำท่านนำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อนแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอยตามโบราณ เล่ากันว่า สมัยโจวหยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขึ้นแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์ลงมาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจาพร้อมทั้งอวยพรให้คนกวางเจาพ้นจากความอดยากตลอดกาล เมื่อสิ้นสุดคำพูดเทวดาก็หายไป แพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ดร.ซุนยัดเซ็น  (Dr.SunYatSenMemorial)  ดร.ซุนยัดเซ็น ถือว่าเป็นบิดาของคนจีนยุคใหม่ เป็นผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน เป็นแกนนำคนสำคัญในการโค่นล้มราชวงศ์ชิง เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวจีน ให้รอดพ้นจากสังคมเดิมที่ล้าหลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิงพิพิธภัณฑ์ สร้างเสร็จในปี 1972 เพื่อระลึกวันเกิดร้อยปีของ ดร.ซุนยัดเซ็นสัญลักษณ์ของหอที่ระลึกแห่งนี้คือรูปปั้นเหมือนของตัวท่าน ที่ตั้งอยู่ ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ และแผ่นป้ายที่เขียนว่า “ เทียน เซี้ยะเหวยกง ” ซึ่งท่านก็เป็นผู้เขียนด้วยตัวของท่านเอง โครงสร้างภายนอกเลียนแบบวังจีน หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีเหลือง ภายในหอมีห้องประชุมใหญ่ ห้องสมุด ห้องภาพ และห้องบรรยาย ในห้องโถงใหญ่มีรูปปั้นดร.ซุนยัดเซ็นที่ทำจากทองแดงแท้ สูง 5.8 เมตร ฐานสูง 3.1 เมตร โดยเฉพาะช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษ ภายในอนุสรณ์สถานนั้นเป็นหอประชุมขนาดใหญ่รูปทรงแปดเหลี่ยม ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเยี่ยม เพราะสร้างขึ้นโดยไม่มีเสากลางห้องที่จะบดบังสายตาของผู้ชม

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เหมยโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ชมวิวระหว่างทาง ช่วงเย็นเดินทางถึงเหมยโจว

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก FU YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     วัดหลิงกวง – เจดีย์พระพันองค์ - บ้านเก่าคนแคะ – พิพิธภัณฑ์จอมพลเย่เจี้ยนยิง – หย่งติ้ง

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงกวง เป็นวัดโบราณที่ทางการเมืองกวางตุ้งให้การคุ้มครอง ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์ และเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนเขาสูง จากกระดับน้ำทะเล 1,311 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามประดับด้วย สวนหิน สะพาน บ่อน้ำ และเก๋งสวย(ศาลาแปดเหลี่ยม) ตัววัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงถาง มีอายุนานประมาณ 1,100 ปี ผู้คนก็จะมากราบไหว้กันไม่หยุด และวัดนี้เป็นวัดที่มีความแปลก พิเศษ ไม่เหมือนใคร คือ ต้นไม้ทิพย์แห่งกวางตุ้ง คนที่เข้าไปกราบไหว้ในวัดไม่ต้องกังวลเรื่องของควันธูปภูเขาหลังตำหนักพระมีต้นไม้เขียวชะอุ่ม แต่ว่าหลังคาของวัดไม่มีใบไม้ตกลงมาแม้แต่ใบเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะ เจดีย์เชียนฝอ หรือเจดีย์พระพันองค์  ซึ่งเป็นโบราณสถานประจำเมืองเหมยโจว มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ ให้กราบไหว้กว่า 1,000 องค์ ชมวัฒนธรรมและชีวิต ความเป็นอยู่ของจีนแคะ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   นำท่านเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์จอมพลเย่ เจี้ยนอิง” จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติและเชิดชูวีรกรรมต่างๆ ของจอมพลผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยยุคเหมาเจ๋อตุงเรืองอำนาจ และถือเป็นบุคคลสำคัญในกองทัพคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเกิด ณ เมืองเหมยโจวไม่เพียงแต่เย่เจี้ยนอิงที่เป็นชาวจีนฮากกาและถือเป็นผู้มีอิทธิพลในประเทศจีนอย่างมาก ยังมีดร. ซุนยัดเซ็น เติ้งเสี่ยวผิง หลี่เติงฮุย และลีกวนยู ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชาวจีนฮากกาและมีชื่อเสียงมากด้วยเหมือนกัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหย่งติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักYONG DING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่       บ้านดินถู่โหลว–เจิ้นเฉิงโหลว- หรูเซิงโหลว–เฉิงฉี่โหลว – แต้จิ๋ว –วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ(ไม่ขึ้น) -ซัวเถา

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านชม  หมู่บ้านหย่งติ้งหรือ บ้านดินถู่โหลว  บ้านดินส่วนใหญ่ล้วนแต่ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว หรือสงคราม แต่เป็นที่น่าสนใจที่บ้านดินส่วนใหญ่ต่างมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์และคงความสวยงามอยู่ บ้านดินทรงกลมในอำเภอหย่งติ้ง มีทั้งสิ้น 360 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งสิ้น 4,000 กว่าหลัง จึงขอเสนอแต่บ้านดินที่ขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น                 

1. เจิ้นเฉิงโหลว สร้างขึ้นโดยสองพี่น้องตระกูลหลินในปี ค.ศ.1912 ต้นตระกูลของสองพี่น้องประสบความสำเร็จในกิจการการผลิตมีดตัดใบยาสูบ ซึ่งผูกขาดทั้งในตลาดจีนและตลาดอาเซียนในยุคนั้น บ้านดินแห่งนี้เป็นรูปแบบของคำนิยามความหรูหราตามสไตล์ชนบท               

2. หรูเซิงโหลว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1875 เป็นบ้านดินทรงกลมที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุด แต่คงความสวยงามตราบจนปัจจุบัน 

3. เฉิงฉี่โหลว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1628 เป็นบ้านดินทรงกลมที่ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุด

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) จากนั้น ชมวัดไคหงวน ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแต้จิ๋ว สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 738 ในสมัยราชวงศ์ถังฮ่องเต้ถังเสียนจงครองเมืองเมืองปีไคหงวนที่ 26 ทรงสร้างวัดไคหงวนไว้สิบแห่งในหลายมณฑลภายในวัดไคหงวนคัมภีร์ถึง 7,240 เล่ม  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัวเถา ระหว่างทางผ่านชมสะพานโบราณเซียงจื้อ(เซียงจื่อเฉียว) เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหั่นเจียงแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนข้ามไปมาระหว่างแต้จิ๋วและซัวเถาได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งในอดีตการคมนาคมระหว่าง 2 เมืองใหญ่เป็นไปด้วยความลำบากมาก ตอนก่อสร้างก็มีอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดก็สามารถสร้างได้สำเร็จ โดยมีความเชื่อที่ว่าหนึ่งในเทพแปดเซียนได้ลงมาช่วยสร้างเพื่อให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียง และเพื่อให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น สะพานนี้จึงเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของชาวเมืองแต้จิ๋ว พร้อมกันนั้นบนสะพานยังมีวัวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหากท่านได้สัมผัสแล้วก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวท่านทำมาค้าขึ้น

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร และนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พัก DRAGON LAKE  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ไต่ฮงกง – ลู่เฟิง – เฮียงบู่ซัว – ซัวเถา – เกาะมาสือ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าไต่ฮงกง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นเนื้อนาบุญของปอเต็กตึ้ง เป็นต้นกำเนิดที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่านในอดีต ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซม จากการร่วมใจกันบริจาคของชาวจีนและชาวไทยจนมีความยิ่งใหญ่โตและสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อ.ลู่เฟิง (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านนมัสการเจ้าพ่อเสือ ณ ภูเขาเฮียงบู่ซัว ซึ่งได้รับความเคารพและศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทย เป็นอย่างมาก เป็นองค์จริง ที่ทางไทยได้จำลอง มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ซึ่งชาวจีนแต้จิ๋ว ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับนักธุรกิจ แล้วต้องมานมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว เพื่อความเจริญในการทำมาค้าขาย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับซัวเถา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า จากนั้นนำท่านสู่ เกาะหม่าสื่อ หรือ ไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการรูปปั้นเจ้าแม่ทับทิมอันศักดิ์สิทธิ์

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พัก DRAGON LAKE  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก   ซํวเถา - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม (ทางโรงแรมอาจเตรียมอาหารกล่องให้) จนถึงเวลาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 • 08.25 น. (Local Time) เหิรฟ้าสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   เที่ยวบินที่  CZ375
 • 10.40 น. (Local Time) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

*********************************


การเดินทาง

กรุงเทพ-กวางเจา-เหมยเซี่ยน-กวางเจา-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN (CZ)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม อากาศปกติ ไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ  29,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  28,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ  27,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 914) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ชมเมืองโบราณต้าลี่ | เจดีย์สามองค์ | ภูเขาหิมะมังกรหยก | เมืองโบราณลี่เจียง | หมู่บ้านน้ำหยก | หุบเขาเสือกระโจน | วัดซงจ้านหลิน | แชงกรีล่า | วัดหยวนทง | เดินทาง 19-24 มีนาคม 2562, 11-16, 12-17 เมษายน (สงกรานต์) 2562, 15-20 พฤษภาคม 2562 (รหัสทัวร์ 914)

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
หน้าหนาว เที่ยว ฮาร์บิน กับ ทราเวิลโปร ดีกว่า หน้าหนาว เที่ยว ฮาร์บิน กับ ทราเวิลโปร ดีกว่า
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2562 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 914) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง)… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2562 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พร้อมบินภายใน จากลี่เจียงกลับคุนหมิง)… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล