NOV 2012 : ปักกิ่ง ต้าถง นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน อู่ไถซาน กำแพงแก้วมังกร วัดถ้ำหยุนกังฯลฯ | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร ตุลาคม 20 , 2020
Font Size
   

NOV 2012 : ปักกิ่ง ต้าถง นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน อู่ไถซาน กำแพงแก้วมังกร วัดถ้ำหยุนกังฯลฯ Featured

Rate this item
(6 โหวต)
NOV 2012 : ปักกิ่ง ต้าถง นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน อู่ไถซาน กำแพงแก้วมังกร วัดถ้ำหยุนกังฯลฯ Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ปักกิ่ง : วัดลามะ | Photo BY TravelPro Team. | TravelProThai-10-012012-0019

ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน 8 วัน 6 คืน พร้อมเที่ยวชม!! สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ในกรุงปักกิ่ง 

 นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน วัดถ้ำหยุนกัง กำแพงเก้ามังกร เข้าชมเจดีย์ไม้ อู่ไถซาน ฯลฯ

อาหารพิเศษ : เป็ดปักกิ่ง-อาหารเจอูไถซาน-อาหารพื้นเมืองต้าถง

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา สนุก คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2555
ราคาท่านละ
34,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง 

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 23.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ชั้น 4  สายการบิน AIR CHINA โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
 • 01.00 น. ออกเดินทางสู่  กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน  AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 980

วันที่สอง   ปักกิ่ง - เทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - โรงละครแห่งชาติจีน ตึกไข่(ชมด้านนอก)- พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง

 • 06.30 น. ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านไปรับประทานอาหารเช้า ที่ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน คำว่า เทียนอันเหมิน แปลว่า.. สงบดังอยู่ใน สวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นลานซีเมนต์กว้างใหญ่ถึง 275 ไร่ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระราชวังต้องห้าม ใช้เป็นที่ประกอบพิธีใหญ่รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  * หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่งชื่อก้องโลก ท่านจะได้ชมโชว์อันแสนอลังการ ทั้งแสงสี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและงานชุมนุมที่สำคัญของประเทศ

* นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆในจัตุรัสเช่น อนุสาวรีย์วีรชนสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1958 ที่ทำจากหินแกรนิต สูง 36 เมตร มีภาพแกะสลักเรื่องราวของวีรชน ที่ได้สละชีพต่อสู้ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของประเทศพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของจีน เป็นที่รวบรวม และจัดแสดงสิ่งของถึงวิวัฒนาการของประเทศจีน และความเป็นมาในการปฏิวัติระบอบการปกครองของชาติ  

* นำท่านชม พระราชวังกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ซึ่งสร้าง ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง อาณาเขตของพระราชวังล้อมด้วยกำแพงสูงทั้ง 4 ด้าน มีประตูผ่านเข้าสู่วังทิศใต้ด้านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งมีห้องต่างๆมากมายกว่า 9,000 ห้อง แบ่งออกเป็นสองส่วน คือพระราชวังชั้นนอก และพระราชวังชั้นใน ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์แห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำชมด้านนอกโรงละครแห่งชาติจีน โรงระครหลังใหม่กลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งอยู่ติดกับมหาศาลาสมาคม และใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน

** มีขนาด 200,000 ตรม. จุคนได้ 6,500 คน ลักษณะเป็นรูปทรงคล้ายไข่ ภายในประกอบด้วยโรงโอเปรา ห้องแสดงคอนเสิร์ต และโรงละคร ล้อมรอบอาคารด้วยทะเลสาบที่สร้างขึ้น โดยทางเข้าหลักเจาะเป็นอุโมงค์ ลอดใต้ทะเลสาบจำลอง

(..ทางการจีนทุ่มงบประมาณก่อสร้างมากถึง 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.688 พันล้านหยวนหรือกว่า 12,000 ล้านบาท ออกแบบโดยสถาปนิก โปล อองเดรอ (Paul Andreu) ชาวฝรั่งเศส)

 • จากนั้นนำท่านชม  ชมพระราชวังฤดูร้อน จักรพรรดิเฉียนหลงทรงสร้างพระราชวังนี้ถวายพระมารดาเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนน์มายุครบ 60 พรรษาเมื่อ ค.ศ.1750 มีเนื่อที่ถึง 290 เฮกเตอร์ พระราชวังฤดูร้อนนี้เคยถูกปล้นและเผาทำลายถึง 2 ครั้งโดยชาวต่างชาติ สมบัติมากมายที่สะสม มา ถูกขนออกนอกประเทศ เหลือเพียงวิหารแห่งเดียวที่ทำด้วยโลหะ

** พระนางซูสีไทเฮาทรงบูรณะ พระราชวังนี้ ถึง2 ครั้ง และได้ขยายต่อเติมไปอีก ใช้เวลาทั้งหมด 9 ปี ทรงตั้งชื่อพระราชวังนี้ว่า "อี้เหอหยวน" มีความหมายว่า.. สวนแห่งมิตรภาพและความกลมกลืน พาท่านชมความงามภายในวัง

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านชมกายกรรมปักกิ่งชื่อก้องโลก ท่านจะได้ชมโชว์อันแสนอลังการ ทั้งแสงสี

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สาม   ชมสนามกีฬารังนก (ด้านนอก)- กำแพงเมืองจีน(ด่านปาต้าหลิง)- ต้าถง

เช้า   รับประทานอาหารในโรงแรม นำท่านชมด้านนอก สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (BIRD NAST ) เป็นสนาม กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง (ก่อสร้างเมื่อเดือน ธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบโดย Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตร.ม. และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง)

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีน ณ ด่านปาต้าหลิง (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือประมาณ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี

กลางวัน    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองต้าถง โดยรถโค้ช

** เมืองต้าถงเมืองแห่งประวัติศาสน์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี แต่เดิมเป็นเมืองสำคัญทางทหาร แต่หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปกครองด้วย ทรัพยากรถ่านหินที่มีมหาศาล (ซานซีมีปริมาณถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทำให้ต้าถง ถูกเปลี่ยนโฉมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม ที่มีอุตสาหกรรมถ่านหิน เป็นอุตสาหกรรมหลัก และเป็นที่มาของชื่อเล่น "เมืองถ่านหิน" (ใช้เวลาเดินทางประมาน4-5ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม HONG AN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเ่ท่า


วันที่สี่       ต้าถง - วัดถ้ำหยุนกั่ง(รวมรถกอล์ฟ)- กำแพงเก้ามังกร - วัดลอยฟ้า - เจดีย์ไม้ - อู่ไถซาน(รวมรถกอล์ฟ)

เช้า   รับประทานอาหารในโรงแรม  นำท่านเที่ยวชม ความอลังการของถ้ำหินแกะสลักที่ "หยุนกังสือคู"(ถ้ำหยุนกั่ง) ซึ่งเป็นถ้ำสุดยอดระดับสอง หนึ่งในสี่ของเมืองจีน ภายในถ้ำเต็มไปด้วยพระพุทธรูปแกะสลักในผนังถ้ำทั้งสองด้าน ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่และองค์เล็กตั้งแต่ หนึ่งเซนติเมตรถึงสิบกว่าเมตร ที่หาชมได้ยาก

** มีถ้ำทั้งหมด 2,000 กว่าถ้ำ ปัจจุบันเปิดให้ชม 45 ถ้ำ อยู่ทางด้านตะวันออก 4 ถ้ำ กลาง 9 ถ้ำตะวันตก 32 ถ้ำมี พระทั้งหมด 50,000 กว่าองค์ ถ้ำที่ 6 เป็นถ้ำที่วิจิตรที่สุดเป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนินสูงลอยตัว แกะสลักเป็น ชีวประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพาน ใช้เวลาในการแกะสลักหินนี้ ถึง 60 กว่าปี

..ชม จิ่วหลงปี้หรือกำแพงเก้ามังกร  สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สูง 8 เมตร หนา 2.20 เมตร ยาว 45.5  เมตร เป็นต้นกำเนิดกำแพง เก้ามังกรในกรุงปักกิ่ง

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านชม วิหารลอยฟ้า ห่างจากเมืองต้าถงประมาณ 65 กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดเดียวของจีนที่รวมทั้งศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้อด้วยกัน

* สร้างในราวตอนปลายของราชวงศ์เว่ย ในพุทธศตวรรษที่ 6 มีอายุ กว่า 1,500 ปี เมื่อมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน จะเห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผา

** นำท่านชม เจดีย์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของราชวงศ์เหลียว ซึ่งมีอายุ 900 กว่าปี ก่อสร้างโดยไม่ใช้ตะปู ทุกอย่างใช้ไม้หมด มี 5 ชั้น 8 เหลี่ยม สูงประมาณ 50 เมตร

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 1 ใน 4 พุทธคีรีอันศักดิ์สิทธิ์ของจีน อู่ไถซาน ภูเขาสำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ อู่ไถซาน โดยมียอดเขาล้อมรอบด้วยกัน 5 ยอด จึงเป็นที่มาของชื่อ "อู่ไถซาน" ซึ่งส่วนที่สูงสุดอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,052 เมตร จนได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งที่ราบ หัวเป่ย เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ผนวกทิวทัศน์ธรรมชาติ และพุทธศาสนาเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว ได้อย่างสวยงาม เขาอู่ไถซานนี้ ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานองค์พระมหาโพธิสัตว์มัชชุศรี (เหวินซู) ซึ่งถือว่าเป็นองค์พระโพธิสัตว์ ที่มีความเป็นเลิศด้านสติปัญญา

ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม HUA HUI SHAN ZHUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ห้า    อู่ไถซาน - ไต้หลัวติ่ง(รวมกระเช้าขึ้นลง)- วัดหลงเฉวียนซื่อ - ผูซาติ่งซื่อ - เสียนทงซื่อ - วัดถ่าเอี้ยน - ศาลเจ้าอู่เอี๋ยเมี่ยว(ว่านฝอเก๋อ)- ผิงเหยา

เช้า   รับประทานอาหารในโรงแรม นำท่านชม ไต้หลัวติ่ง อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำชิงฮุย เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของเขาอู่ไถซาน วัดนี้อยู่หว่างกลางของชะง่อนเขา คล้ายหน้าผาที่ชะโงกเงื้อมออกมา

** สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงราว ค.ศ.1465 และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ ในสมัยเฉียนหลงฮ่องเต้ยุคราชวงศ์ชิง **

 • จากนั้นนำท่านนมัสการอารามที่เก่าแก่ที่สุดของพุทธสถานอู้ไถซาน วัดหลวเฉวียนซื่อ ซึ่งสมัยก่อนวัดนี้เคยเป็นที่ไหว้บรรพบุรุษ ของตระกูลหยาง มีหินแกะสลักอันหนึ่งเป็นของ พระโพธิสัตว์หวูนซู ขี่สิงโตอยู่ตรงกลาง แล้วนำท่านนมัสการพระ ณ วัดผูซ่าติ่งเป็น 1ใน 5 วัดดัง บนเขาอู่ไถซาน

** ยอดเขาแห่งนี้ พระโพธิสัตว์มัญชุศรีเคยสถิตประทับอยู่ และยังเป็นที่พำนักขององค์ลาไดลามะ ในอดีตอีกทั้งยังมีศาสนิกชนทั้งชาวทิเบต และมองโกเลีย เข้ามากราบไหว้เป็นประจำ จึงทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็น สุดยอดวิหารลามะ และในสมัยราชวงศ์ชิง คังซีฮ่องเต้ , เฉียนหลงฮ่องเต้ เมื่อครั้งเสด็จมาสักการะบูชา ศาสนสถานบนเขาอู่ไถซาน ก็จะมาประทับที่วัดผูซาติ่งแห่งนี้ . .

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ วัดเสียนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเขาอู่ไถซาน อีกทั้งยังเป็นวัดพุทธแห่งที่สองของจีน รองจากวัดม้าขาวที่เมืองลั่วหยาง ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธเจ้า ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้มากที่สุดอีกวัดหนึ่ง บนอู่ไถซาน แล้วนำท่านนมัสการวัดถ่าเอี้ยน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน ภายในจะมีองค์เจดีย์ขาวขนาดใหญ่ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทของ อู่เหอเมี่ยว

 • จากนั้นนำท่านสู่ ว่านฝอเก๋อ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ ในสมัยราชวงศ์ชิงบริเวณโดยรอบๆ หอนั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนับหมื่นองค์ และมีระฆังทองสัมฤทธิ์หนักกว่าสามตันครึ่ง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง อีกทั้งยังมีเจดีย์ที่เป็นสถาปัตยกรรม สไตล์ทิเบต ซึ่งความสูง 4 เมตร โดยแกะสลักจากหินเขียวแลดูงดงามยิ่ง

* จนถึงเวลานำท่านเดินทางสู่เมืองผิงเหยา

เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเขาสู่ที่พัก 

ที่พัก โรงแรม PING YAO DONG NAN HAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่หก   เมืองโบราณผิงเหยา(รวมรถกอล์ฟ) - กำแพงโบราณผิงเหยา - ร้านแลกเงินโบราณรื่อเชิงฉาง - ถนนหมิงชิง - วัดซวงหลินซื่อ

เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม  นำชมผิงเหยากู่เฉิง "เมืองโบราณผิงเหยา" (รวมรถแบตเตอรี่) มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 2,700 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การธนาคารมาก่อนในอดีต แต่ภายหลังตกต่ำลง ผิงเหยามีชื่อเดิมว่า.. 'กู่เถา' หรือ 'ผิงเถา' ผิงเหยามีกำแพงเมือง และประตูเมืองล้อมรอบ อยู่รวมระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดกัน เหมือนกระดานหมากรุก สถาปัตยกรรมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตถนนหมิงชิงเจีย ปัจจุบันเมืองโบราณผิงเหยา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ใน ปี ค.ศ. 1997

..ชมกำแพงเมืองผิงเหยา สร้างขึ้นในราชวงศ์โจว ตะวันตก (827 – 782 ปี ก่อนคริสตศักราช) มีความยาวโดยรอบ 6,200 เมตร สูง 6-10 เมตร ยอดกำแพงกว้าง 3-6 เมตร กำแพงเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีหอประตูเมือง 6 แห่ง อันเป็นที่มาของคำเรียกขานว่า 'เมืองเต่า' เพราะมีหอประตูเมืองทิศใต้เป็นหัวเต่า ทิศเหนือเป็นหางเต่า ทิศตะวันออกและตกมี 4 ประตู เป็นขาทั้งสี่ โครงสร้างภายในเมืองผิงเหยา ยังจัดวางอย่างเป็นระเบียบแบบแผน

** มีหอประจำเมืองรูปแปดเหลี่ยมเป็นจุดศูนย์กลาง มีถนนหมิงชิงตัดเป็นแนวเส้นเหนือใต้ แบ่งสิ่งปลูกสร้างโบราณออกเป็นสองฝั่ง วัดประจำเมืองอยู่ทางซ้าย ที่ทำการราชการอยู่ทางขวา วัดราษฎร์อยู่ซ้าย วัดหลวงอยู่ขวา วัดเต๋าซ้าย วัดพุทธขวา แนวถนนสายตัดสานกันเป็นตาข่าย คล้ายลวดลายบนหลังเต่า มีแนวถนนสายหลัก 4 สาย ถนนรอง 8 สาย กับตรอกซอยอีก 72 เส้น ประกอบกันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ 'ปากว้า'

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านชม ร้านยื่อเซิงชาง เป็นร้านเงินแห่งแรก ที่เปิดธุรกิจค้าเงินตราของจีน และยังเป็นกิจการที่ใหญ่โตที่สุดอีกด้วย ตั้งอยู่บนถนนสายตะวันตก เลขที่ 38 ในช่วงเวลานั้น ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมกิจการค้าเงินขนาดใหญ่ ถึงกับได้ชื่อว่าเป็น "ถนนเงินตราที่หนึ่งแห่งต้าชิง" ทั้งร้านยื่อเซิงชางยังได้ชื่อว่าเป็นร้าน "แลกเงินทั่วราชอาณาจักร" โดยมีสาขากว่า 35 แห่งทั่วประเทศ เงินหมุนเวียนถึง 1 ล้าน – 38 ล้านชั่ง

* ธุรกิจค้าเงินตราที่ปรากฎขึ้นทดแทน การขนส่งเงินตรานี้ ได้พลิกโฉมธุรกิจการเงินจีน ในทศวรรษใหม่อย่างสิ้นเชิงปัจจุบัน ร้านยื่อเซิงชาง ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ค้าเงินตราแห่งชาติ เปิดให้ผู้ชมได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา และลักษณะการดำเนินธุรกิจในยุคนั้น

 • จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหมิงชิง เป็นถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและลิ้มรสอาหารจำนวนมาก 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดซวงหลินซื่อ เป็นวัดที่มีประวัติเก่าแก่มายาวนานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในวัดจะมีต้นไม้ในราชวงศ์ถัง ศิลาราชวงศ์ซ่ง ระฆังราชวงศ์หมิง รูปแกะสลักรวมไปถึงสถาปัตยกรรมโบราณอันลํ้าค่า อีกทั้งศิลปะการแกะสลักที่มีชื่อเสียง ให้ท่านได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก PING YAO DONG NAN HAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด    ผิงเหยา - คฤหาสน์ตระกูลเฉียว - ไท่หยวน - สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(CCTV) - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน - หวังฟู๋จิ่ง

เช้า   รับประทานอาหารในโรงแรม  นำท่านชม คฤหาสน์ตระกูลเฉียว มณฑลซานซีไม่ เพียงแต่มีงิ้วจิ้นที่น่าสนใจเท่านั้น หากยังขึ้นชื่อ ลือชาด้วยบ้านตระกูล ผู้ดีที่หรูหราใหญ่โตด้วย บ้านตระกูลเฉียวก็เป็นหนึ่งในนั้น จางอี้โหมว ผู้กำกับการแสดงที่มีชื่อเสียงของจีน เคยเลือกบ้านตระกูลเฉียว เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเรื่อง "โคมไฟแดง" ตั้งแต่นั้นมาบ้าน GT-CAN TYN UTAISAN TARTONG PINGYAO6DCZ 4 ตระกูลเฉียวก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เมื่อไปซานซีจะพลาดไม่ได้แห่งหนึ่ง

 • จากนั้นนำท่านสู่ เมืองไท่หยวน ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจีน เป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008

** หลังจากรัฐบาลปักกิ่ง ได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน ในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง

* นำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนม ราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ

** นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึ่งน่าชมแต่เป็นสัตว์แปลกๆ ที่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่

..ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่แปด   หอฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย - Linked Hybrid building - กรุงเทพฯลฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม  หลังอาหารจากนั้นนำท่านชม หอฟ้าเทียนถานซึ่งกษัตริย์จีน ใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตามความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ที่มีประวัติยาวนาน กว่า 500 ปี ทั้งยังคงเป็นสถาปัตยกรรมจีนที่งดงาม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตลาดรัสเซีย (มาบุญครองของจีน) ช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบมากมายหลายชนิด อาทิเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

* จนถึงเวลา แล้วนำท่านคอมเพล็กซ์ที่พักอาศัยในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผลงานการออกแบบของ Steven Holl ได้รับการยกย่องจาก "Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH)" ว่าเป็นอาคารสูงที่ดีที่สุดในเอเชียและออสเตรเลีย ประจำปี 2009

..อาคารดังกล่าว เป็นของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีชื่อว่า.. Modern Green  Development  ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 220,000 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วย อพาร์ตเมนท์ 8 หลัง จำนวนมากกว่า 750 ห้อง พื้นที่สีเขียว สระน้ำ พื้นที่การค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงเรียนอนุบาลแบบทั่วไป และแบบมอนเตสซอรี่ ภัตตาคาร ที่จอดรถใต้ดิน ฯลฯ

** สถาปัตยกรรมแห่งที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ Linked Hybrid เป็นที่ตั้งของบ้าน 2,500 หลัง  อพาร์ทเม้นท์  700 ห้อง  บนเนื้อที่ขนาด 1.6 ล้านตารางฟุต  ถือเป็นตึกใหญ่สุดในโลกที่มีใช้ระบบชีวภาพในการทำความเย็นและให้ความอุ่น  เพื่อรักษาอากาศทั้ง 8 ตึกให้คงที่ในชั้นที่ 20 สร้างเป็นวงแหวน "บริการ" ที่เชื่อมต่อกันทุกตึก ครบครันด้วยบริการต่างๆ ทั้งซักผ้า ยัน ร้านกาแฟ Steven Holl และ Li Hu

** ยังออกแบบให้ฝั่งท่อน้ำสองสาย ลึกลงไปใต้ดิน 100 เมตร สำหรับให้น้ำไหลเวียน ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกระจายความร้อน และเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ที่ไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าทำน้ำเดือด หรือแอร์ทำความเย็น ขณะเดียวกัน ยังมีระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะ ที่รวบรวมน้ำจากห้องครัว และอ่างน้ำทั่วอาคารมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในห้องส้วม

 • หลังจากนั้น นำท่าน เดินทางสู่สนามบิน
 • 19.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  AIR CHINA   เที่ยวบินที่ CA 979
 • 23.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ 

 

*****************************************


รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

การเดินทาง

กรุงเทพ- เฉินตู-กรุงเทพฯ สายการบินแอร์ ไชน่า  (CA)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม อากาศค่อนข้างหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ  34,900 .- บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  32,900 .- บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 31,900 .- บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

 

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล