รื่นเริง ณ ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ กุมภาพันธ์ 24 , 2018
Font Size
   

รื่นเริง ณ ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
Japan-Hokkaido

เที่ยวชมความงดงามของดอกไม้นานาชนิด สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ ชมยอดเขาโนโบริเบ็ทสึ เพื่อชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าสีน้ำตาล พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานผลิตช๊อคโกแลต ฯลฯ

เดินทาง 16-21 กรกฎาคม 2553 ราคาท่านละ 54,900 บาท (ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ)

 

 

 

วันแรก         กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง             
22.00        ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ขาออกบริเวณประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน


วันที่สอง       ปักกิ่ง -ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ      

01.00       ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ด้วยเที่ยวบิน CA 980
06.30       เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.00       ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CA 169
12.50       เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว เชิญท่านเปิดประสบการณ์การเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการ "นั่งกระเช้าไฟฟ้า" ขึ้นสู่ยอดเขา "โนโบริเบ็ทสึ" เพื่อชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ที่ทางการญี่ปุ่นได้อนุรักษ์ไว้เพราะขณะนี้หมีสีน้ำตาลใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก เชิญทุกท่านถ่ายภาพหมีสีน้ำตาลที่น่ารักไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าที่มีรูปหมีสีน้ำตาลในแบบต่าง ๆ เป็นของฝาก เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาปโทยะหรือ โทโยโกะ (Toyako) ซึ่งอยู่ภายในอุทยาน แห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า และอยู่ระหว่างเมืองฮาโกดาเตะและเมืองซัปโปโร ทะเลสาบ แห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดย สังเกตได้จาก ไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็น แหล่งที่อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวโลกต้องรู้จักโทโยโกะมากขึ้น เมื่อมีการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือ G8 ขึ้นที่นี่เมื่อปี 2551
เย็น          เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Toya Manseikaku หรือเทียบเท่า
18:00        รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก ท่านสามารถชมความสวยงามของดอกไม้ไฟยามค่ำคืนกลางทะเลสาบโทยะ หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียน ของโลหิตดีขึ้น


วันที่สาม       ทะเลสาบโทยะ - โซเบ็ทซึ - โอตารุ    

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้าอันสดใสนี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซเบ็ทสึ ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองซัปโปโร และทะเลสาบโทยะ และขึ้นชื่อในการปลูกผลไม้ นานาชนิดให้ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาล เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสน โรแมนติกด้วยบรรยากาศโดยรอบรวม ถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและ ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          หลังอาหาร นำทุกท่านท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสม มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรี ในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนที่รักได้อีกด้วย จากนั้นชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้ว ด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ นั้นก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมา ในรูปแบบและสีที่ แตกต่างกัน  เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ "โรงงานช็อกโกแล็ต" ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต ช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อ ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้นั้นคือ "ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก" (Shiroi Koibito)หรือเดินถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ นำท่านชมคองโอตารุ บรรยากาศสุดแสน โรแมนติกยามค่ำคืน
เย็น          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Park Otaru (Former Hilton) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่         โอตารุ - อาซาฮิคาว่า      

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้าอันสดใสนี้ นำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโรอาซาฮิคาว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา แม่น้ำกว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตู สู่เมืองฟูราโน่อีกด้วย จากนั้นเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม ชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปีจุดเด่น ของสวนสัตว์ แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ ถูกกักขังอยู่ในกรง ในแบบที่เคยเห็น ในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิด สร้างสรรค์อันยอดเยี่ยม ในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ด้วย แนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรจะได้อาศัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นไปตามธรรมชาติ ของสัตว์นั้นๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุข อีกทั้งยังแฝงกิจกรรม ที่สามารถใกล้ชิด สัตว์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเช่น การทำแทงค์รูปกระบอกยื่น เข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิด
เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ Ramen ให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับ  
บ่าย        หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คามิกาว่า (Kamikawa) เมืองเล็กๆ ทางตะวันออก ของเมืองอาซาฮิกาว่าซึ่งอยู่ห่าง ออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทางเดียวกัน กับทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาวเหน็บที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด  จากนั้นนำ ชมถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะที่ได้ไปชมมาตรงที่ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายในอุโมงค์น้ำแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ -20 องศา เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่หุบผาโซอุนเคียวหรือที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า"ช่องเขาก้าวสู่เมฆ"เมืองตากอากาศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์  ที่ซ่อนเสน่ห์และสีสันความงามตามธรรมชาติ ความยาวกว่า 24 กิโลเมตรและสูงกว่า 150 เมตร นำทุกท่านชมน้ำตกที่มีชื่อเสียงสองแห่ง คือ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่ในฤดูร้อน จะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจาก ซอกผาดูคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองจะแข็งตัวเป็นทัศนียภาพ ที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง
เย็น         เดินทางสู่ที่พักโรงแรม Sounkyo Grand หรือเทียบเท่า (ห้องพักแบบญี่ปุ่น)
19: 00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่เพื่อความผ่อนคลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

 
วันที่ห้า       อาซาฮิคาว่า - ฟูราโน - ซัปโปโร       

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้าอันสดใสนี้ นำท่านเดินทางสู่ บิเอะ เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า "small town of
the most beautiful hills" ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็น
ฉากหลัง

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ (Furano)  หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ (Furano) อาณาจักรแห่งทุ่งดอกไม้ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเกาะฮอกไกโดถัดจากเมืองบิเอะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูร้อนนี้ ดอกไม้สีสันต่างๆก็พร้อมใจกันประชัน สีสันสวยงามสดใสและที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือดอกลาเวเดอร์ นำท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีที่ ฟาร์มโทมิตะ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับดอกไม้นานาชนิดหลากสีสัน และเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำมาจากดอกลาเวนเดอร์
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของ เกาะฮอกไกโด ที่เติบโต และกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้าย ตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน และเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนา ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมือง ของอเมริกา จากนั้นนำท่านชม สวนโอโดริปาร์ค สวนสวยใจกลางเมือง ที่ทอดตัวยาว จากตะวันออกไปตะวันตก โดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจ หรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้
เย็น         รับประทานอาหารแบบชาบู ชาบู และขาปูยักษ์แบบไม่อั้น เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Keio Plaza Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่หก      ชิโตเซ่ - ปักกิ่ง -กรุงเทพฯ       

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารเช้านำท่าน ชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่ และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราว ประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดด้วย จากนั้นเที่ยวชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยง ตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันที่ Rera Outlets Mall ซึ่งท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่ง รวมรวบสินค้าหรูแบรนด์เนม จากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พบกับสินค้า คุณภาพในราคาที่ท่านพอใจ ได้จากที่นี่โดยสินค้าบางรุ่นนั้นถูกกว่าเมืองไทยถึง 50เปอร์เซ็นเลยทีเดียว
12.00     เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
13.50     ออกเดินทางจากสนามบิน ชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบิน CA 170
17.15    เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง ประเทศจีน
19.35    ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CA 979
23.40    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

                                                   *********ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ**********

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

 

การเดินทาง

- กรุงเทพ-ปักกิ่ง//ชิโตเช่//ปักกิ่ง-กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) 

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนกรกฏาคม อากาศค่อนข้างเย็น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 110 v ปลั๊กแบบแบน สองรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป

?

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่                                     ท่านละ 54,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง       ท่านละ 51,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสริมเตียง    ท่านละ 44,900 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสาร สายการบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศญี่ปุ่น
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 11,000 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมล์นี้หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

llHwaHwall

llHwaHwall

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Program Tour|ทัวร์ญี่ปุ่น|รื่นเริง ณ ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี  (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล  Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”…  • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์  2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง…  • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล…  • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG   พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง