AUG-SEP 2012 : THE LAST SHANGRILA เต้าเฉิง-ย่าติง-เต๋อหย่ง 10 วันเต็ม | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ กุมภาพันธ์ 24 , 2018
Font Size
   

AUG-SEP 2012 : THE LAST SHANGRILA เต้าเฉิง-ย่าติง-เต๋อหย่ง 10 วันเต็ม Featured

Rate this item
(4 โหวต)
Sep 2012 | กันยายน 2556 : The Last Shangri-La
daocheng-yading-0610

ท่องเที่ยวเส้นทางสุดขอบโลก น้อยคนนักที่ได้มาเยื่อน!!

 * * * THE LAST SHANGRILA * * * คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีลา - เต้าเฉิง - ย่าติง - เต๋อหย่ง 10 วัน จัดเต็มๆ | ชมเมื่องโบราณต้าลี่ | หมู่บ้านชาวไป๋ | เมืองโบราณลี่เจียง | ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์จางอวี้โหม่ว | ชมโชว์ธิเบต | เชียงเฉิง | ภูเขาหิมะโต้จี | หยางหมิงหย่ง | เซียนหน่ายลี่ ฯลฯ | เดินทางวันที่ 21-30 กันยายน 2555

" แพ็คเกจคุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบายๆ สไตล์ทราเวิลโปร "

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
21 - 30 กันยายน 2555
ราคาท่านละ
63,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่

 • 08.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์ D ประตู 3 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก และจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
 • 10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
 • 14.05 น. ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • ** นำท่านไปรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองต้าลี่ ชมวิวระหว่างทาง ประมาณช่วงเย็นเดินทางถึงเมืองต้าลี่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

  ** นำท่านชม เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มี กำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอ ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่า ต้าลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรน่านเจ้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ LAN LIN GE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง    เจดีย์สามองค์ - หมู่บ้านชาวไป๋(พร้อมโชว์) - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาด ใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใชเวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่

** นำท่านเดินชมหมู่บ้านชนเผ่าไป๋ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่สำคัญของเมืองนี้ นอกจากท่านจะได้ชมบ้านของชาวไป๋อายุกว่าร้อยปี ภายในบ้านชนเผ่าไป๋ยังมีการแสดงพื้นเมือง และการคารวะแขกผู้มาเยือนด้วย ชาสามรสอีกด้วย

* ซึ่งใบชาที่ผลิตได้เฉพาะเมืองต้าหลี่นั้น จะถูกนำมาผิงบนเตาไฟ ภายในบ้านของชนเผ่าไป๋จนมีกลิ่นหอม แต่ไม่ไหม้ การนำน้ำชามาต้อนรับผู้มาเยือนของชาวไป๋ จะรินชาแค่ครึ่งถ้วย เพื่อแสดงความจริงใจบ้าน ชาทั้งสามรสที่ชาวไป๋ นำมารับรองแขกผู้มาเยือนนั้นได้แก่ ชาขม ชาหวาน และชาหวานที่มีรสเผ็ดซ่า ซึ่งแตกต่างจากชาทั่วไปที่เราได้ชิม

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากชายเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ

* น้ำในบึงมังกรดำใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยก ที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ชมความงามของบริเวณบึงมังกรดำ ที่ด้านหลังมีฉากเป็นภูเขามังกรหยกอันงดงาม

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าลี่เจียง เมืองลี่เจียงเป็นเมืองโบราณ ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

** นำท่านเดินช้อปปิ้งในตลาด “สี่เหลี่ยม” ต้าเอี้ยนเจิ้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าน่าซี และของพื้นเมืองให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

พักที่ GRAND LIJIANG  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม   ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอี้โหม่ว - หมู่บ้านน้ำหยก

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสถานีกระเช้า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ชมความงามของทุ่งหญ้าที่เขียวขจีต้นสน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุดของเมืองลี่เจียง การันตีโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอิ้โหม่ว

 • จากนั้นช่วงบ่ายเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก(วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ GRAND LIJIANG  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่    ลี่เจียง - แชงกรีล่า - ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี - หุบเขาเสือกระโจน - หมู่บ้านทิเบต(ชมโชว์)

เช้า  หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่จงเตี้ยน  ระหว่างทางแวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่  ที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขายในสมัยโบราณ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตำบลโตรกเสือกระโจน จากนั้นชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจนซึ่ง เป็นหุบเขาลีก และช่องแคบที่เลื่องชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่า มีเสือกระโจนข้ามฟาก โดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ

บ่าย  เดินทางเข้าสู่เขตแชงกรีล่า ชมทุ่งหญ้า จามรี และบ้านเรือนชาวทิเบตที่สร้างด้วยดินและอิฐ ผ่านเขตจงเตี้ยน น้อยเข้าสู่เขต จงเตี้ยน

 • จากนั้นนำท่านแวะเยี่ยมชม บ้านชาวทิเบตให้ ท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิต การทำมาหากิน และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ น่าศึกษายิ่งพร้อมชมการแสดงโชว์

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  SHANGRILA ORIGINAL DENSITY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า  จงเตี้ยน - เต๋อหย่ง - เชียงเฉิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซียงเฉิง ตลอดเส้นทางจะผ่านชมภูเขาพรรณไม้และดอกไม้ที่สวยงามหลากหลายในระดับความสูงที่แตกต่างกัน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อสู่เซียงเฉิง เส้นทางจะผ่านหุบเขา และภูเขาหิมะ ผ่านยอดที่สูงถึง 3,800 เมตรและ 4,200 เมตร ทิวทัศน์ที่กว้างไกลเมื่อเรายืนอยู่เทียมเมฆ ชมป่าดอกอาซาเรีย จะมีอยู่เต็มภูเขา และเปลี่ยนสีสัน ไปตามระดับความสูงของเส้นทาง ทุ่งดอกไม้ป่า และเมฆที่พัดพริ้วไปมาด้วยแรงลม เปลี่ยนแปรรูปร่างต่างๆนานา เพลินชม จนไม่อยากหลับตาลง

** ชมบ้านชาวทิเบตที่ปลูกตามภูเขา ทุ่งนาขั้นบันไดสวยงาม มีหมู่บ้านชาวทิเบตรูปทรงแปลกตา ตั้งตระหง่านตามหุบเขา มองดูเหมือนปราสาทลึกลับโบราณ ฝูงปศุสัตว์ แพะ จามรี และขุนเขาสูงใหญ่น้ำตกข้างทางภูเขาหิมะ เส้นทางจะไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงเซียงเฉิง

ค่ำ    จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BA MU SHAN (ที่ดีที่สุดในเมือง ระดับสามดาว) และรับประทานอาหารค่ำ

พักที่ BA MU SHAN   ระดับ 3 ดาว ดีที่สุด

วันที่หก   เซียงเฉิง - เต้าเฉิง - ย่าติง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เต้าเฉิง ใช้เวลา 3 ชม. เต้าเฉิงเป็นเมืองที่สูงเท่ากรุงลาซา ทิเบต ตื่นตาตื่นใจกับเมืองหลังคาโลกแห่งนี้ ทิวทัศน์ที่เหมือนอยู่เสมอกับขอบฟ้า ผู้คนชาวทิเบตและหมู่บ้านทิเบต บรรพกาล ดินแดงแห่งแชงกรีล่า

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางไปศูนย์อนุรักษ์ย่าติง ดินแดนที่เป็นสุดยอดของความสวยงามของจีน และของเสฉวนผ่านชมดอกไม้ป่าหน้าหนาว และดอกอาซาเรีย โรโดเดนดอล ดารดาษไปทั่ว

** แวะชมวัดทิเบตโบราณ Guoli อายุกว่าเจ็ดร้อยปี ในหมู่บ้าน Guoli ที่ระดับความสูง 3,200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับภูเขาหิมะเซียนหน่ายลี่ ที่สูงตระหง่านต้อนรับระหว่างทางเข้าย่าติง ดูน่าเกรงขามและน่าอัศจรรย์ใจ ในการสรรค์สร้างจากธรรมชาติ

ค่ำ    เข้าที่พักบ้านพักแบบทิเบตแท้ ชมวิถีความเป็นอยู่ บ้านเรือน การแต่งกายของชาวทิเบตอย่างใกล้ชิด รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย  พักที่ YA DING HOTEL ระดับ 3 ดาว ดีที่สุด

พักที่  YA DING HOTEL  ระดับ 3 ดาวดีที่สุด

วันที่เจ็ด  ย่าติง ขี่ม้า+รถไฟฟ้า (ภูเขาหิมะโต้จี  หยางหมิงหย่ง เซียนหน่ายลี่) - ย่าติง

เช้า  ตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวขี่ม้าขึ้นชมทิวทัศน์ยามเช้าไต่เขาสู่ภูเขาหิมะโต้จี (สูง5,958เมตร) และธารน้ำแข็งหยางหมิงหย่ง (5,958 เมตร)  

* ชมลำธารใสสะอาดที่ไหลลดคดเคี้ยวผ่านทุ่งหญ้า กลางหุบเขาสูง สะท้อนเอาภูเขาหิมะ ดอกไม้หลากสี ท้องฟ้า เมฆที่สวยงาม สู่ลำธารใส เหมือนภาพวาดกลางผืนพรมสีเขียวผืนใหญ่มหึมา สวยงามมาก

* ชมภูเขาหิมะเทพเจ้าเซียนหน่ายลี่ (สูง 6,032 เมตร) ที่มีรูปทรงคล้ายโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือจีนเรียกว่าภูเขาหิมะกวนอิม ดอกไม้ป่าหลากหลายตามเส้นทาง ฟังเสียงร้องเพลงทิเบตก้องทั้งหุบเขา จากชาวทิเบตที่จูงม้าให้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดสูงสุดบนยอดเขาให้เพลินชมและถ่ายรูปทิวทัศน์ตามอัธยาศัย

 • จากนั้นนำท่านเดินป่าไปชมทะเลสาบเทพเจ้า (Pearl Lake) ให้ภาพที่สุดมหัศจรรย์ ป่าหลากสีสันที่อยู่รอบทะเลสาบ และเนินหญ้าต่างเบ่งบาน แพรวพราวอยู่ทั่วไป บนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ของชาวทิเบตแห่งนี้

** ได้เวลาสมควรเดินอำลาอุทยานย่าติง ดินแดนสูงเสียดฟ้า ที่บรรจุความสวยงามทุกอย่างของภูเขา เดินทางสู่เมืองยื่อหว่า เป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ย่าติง ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า

ค่ำ    รับประทานอาหารเย็น และ นำท่านเข้าที่พัก

พักที่  YA DING HOTEL ระดับ 3 ดาวดีที่สุด

วันที่แปด   ย่าติง - เต้าเฉิง - เซียงเฉิง - เต๋อหย่ง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเต๋อหย่ง โดยผ่านเมืองเต้าเฉิงชมวิวระหว่างทาง

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเซียงเฉิง เส้นทางช่วงนี้เป็นเส้นทาง ที่บรรจุความสวยงามสุดยอดของภูเขาไว้ มีป่าเปลี่ยนสีสันตลอดเส้นทาง เส้นสายลายโค้งของขอบภูเขา ที่ตัดกับท้องฟ้าสีครามเข้ม มีก้อนเมฆรูปร่างแตกต่างกัน

* เนื่องจากอยู่บนที่สูง ทำให้เมฆเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ต่างๆนานา ทำให้ทิวทัศน์ในบริเวณนี้ ไม่หยุดนิ่ง เหมือนมีชีวิตชีวาจริงๆ ยอดเขาหิมะที่สลับซับซ้อนสูงใหญ่ เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามวัน แล้วแต่วันไหนมีหิมะมากน้อย ทำให้ได้เห็นทิวทัศน์ที่แปลกตา

* แม้ว่าจะกลับเส้นทางเดิม ก็ชื่นชมได้ไม่เบื่อตามหุบเขาก็เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า นาข้าวสวนผลไม้ ทุ่งข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์สีเหลืองทองสวยงามบ้านชาวทิเบตที่หน้าต่างประตูแกะสลักไว้สวยงาม ผนังบ้านที่ประกอบไปด้วยหินสีไม่ซ้ำแบบ

 • ชมหุบเขาบามู ได้เวลาสมควรเดินทางต่อสู่เต๋อหย่ง

เย็น   เดินทางถึงเต๋อหง นำท่านเข้าที่พักโรงแรมTAI YANG GU HOTEL (ระดับสามดาว ที่ดีที่สุดในเมือง) พร้อมรับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่  TAI YANG GU HOTEL (ระดับสามดาว ที่ดีที่สุดในเมือง)

วันที่เก้า    เต๋อหย่ง - แชงกรีล่า - วัดทิเบตโบราณซงจ้านหลิงซื่อ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองแชงกรีล่า (จงเตี้ยน) ระหว่างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามสลับซับซ้อน เส้นทางจะเลียบต้นแม่น้ำสายเล็ก ที่ออกไปสมทบกับแม่น้ำแยงซี

** ผ่านบ้านเรือนเกษตรกรชาวทิเบตและชาวจีน บ้านเรือนเป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างจีนกับทิเบต เดินทางต่อจนถึงทะเลสาบนาพาไห่ ที่มีพื้นที่ 260 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รวมของน้ำ ที่ละลายมาจากหิมะบนภูเขา และจากน้ำแข็ง ในแม่น้ำ Nagqu และ แม่น้ำ Naizi ในฤดูร้อน

* ในหน้าแล้งทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันเขียวขจี ผ่านชมฝูงจามรีในทุ่งหญ้า ชมทุ่งดอกไม้ป่าหลากสี นานาพันธุ์  อาทิ กุหลาบป่า อาซาเรีย โรโดเดนดอล

* ให้ท่านได้ชื่นชมตามภูเขาริมแม่น้ำ รวมทั้งแวะชมทะเลดอกไม้อันสวยงามที่ทะเลสาบนาพาไห่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางต่อถึงเมืองแชงกรีล่า เที่ยวชมเมือง

 • นำชมวัดทิเบตโบราณซงจ้านหลิง ซึ่งเป็น 1 ใน 13 วัดที่ชาวทิเบตต้องไปสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต มีพระลามะพำนักกว่า 500 รูปบ่าย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่  SHANGRILA ORIGINAL DENSITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สิบ    จงเตี้ยน (บินภายใน) - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่คุนหมิง

15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- คุนหมิง // จงเตี้ยน-คุึนหมิง // คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบินไทย + สายการบินภายในประเทศ

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3ดาว และ 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนสิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 63,900บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 61,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 60,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 9,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Program Tour|ทัวร์จีน|แชงกรีล่า|AUG-SEP 2012 : THE LAST SHANGRILA เต้าเฉิง-ย่าติง-เต๋อหย่ง 10 วันเต็ม

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง