เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หางโจว ซูโจว 5 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์ กรกฏาคม 13 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หางโจว ซูโจว 5 วัน 4 คืน

Rate this item
(1 โหวต)
ทัวร์จีน | เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน : เกาะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ |
TravelProThai-08-11-10-0003

เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หางโจว ซูโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ "เกาะฝู่โถวซันซึ่งเป็นเกาะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์แห่งพระโพธิ์สัตว์กวนอิม"    กำหนดการเดินทาง 14 เม.ย. 54 ราคา 28,900 บาท

วันแรก     กรุงเทพฯ ? เซี่ยงไฮ้ ? สะพานที่ยาวที่สุดในโลก ? โจวซาน

05.00 น.    คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานแห่งชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

07.25 น.    เหินฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินUL886(บริการอาหารบนเครื่อง)

12.45 น.    ถึงท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ สนามบินผู่ตง (Shang Hai) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโจวซาน โดยเส้นทางผ่าน สะพาน Hangzhou Bay Bridge เป็นสะพานกลางทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (36 กิโลเมตร) มูลค่า 1.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เชื่อมระหว่างด้านใต้ของเซี่ยงไฮ้ และเมืองหนิงปอ (มณฑลเจ้อเจียงทางทิศใต้) ซึ่งจะร่นระยะเวลาเดินทางลงได้จาก 3ชม. เหลือเพียง 1ชม. และสามารถเพิ่มศักยภาพของท่าเรือทั้งสองแห่งในการกระจายสินค้าได้อีกมาก การก่อสร้างสะพานนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน โครงการนี้ได้เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 2003 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2008 และ โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึงวันละ 45,000 ? 50,000 คัน

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ ZHONG HAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง    เกาะผู่โถวซาน ? วัดผู่จี้ ? วัดฝ่าหยู ?เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ? ว้ดไผ่สีม่วง- เจ้าแม่กวนอิม

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านโดยสารเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะผู่โถ่วซาน ชมทัศนียภาพสองข้างทางตามอัธยาศัย เดินทางถึงเกาะฝู่โถวซันซึ่งเป็นเกาะแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์แห่งพระโพธิ์สัตว์กวนอิมนำท่านชม วัดผู่จี้ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเกาะผู่ถ่อซัน สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางค์นั่งที่ใหญ่ที่ในเกาะ ต่อจากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดฝ่าหยู ซึ่งเป็นวัดที่มีฐานะสูงสังเกตุได้จากสิ่งของที่ใช้ตกแต่งวัดทั้งหมดจะเป็นสีเหลืองวัดนี้สร้างโดยจักรพรรดิ์ถังซี

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชม เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ หรือ หนานไห่กวนอิม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะผู่ถัวซาน ใต้ฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่มีพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่กวนอิม 500 ปางให้ชมแล้ว นำท่านชม วัดไผ่ม่วง เป็นสวนริมทะเลอุดมด้วยไม้ไผ่สีเปลือกมังคุดมีลักษณะพิเศษคือ มีลำต้นเป็นสีม่วงซึ่งสามารถ ปลูกได้ที่เดียวคือบนเกาะผู่โถวซานเท่านั้น ซึ่งชาวจีนเห็นเป็นสี ม่วงเป็นสวนที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งของผู่โถวซาน นำนมัสการเจ้าแม่กวนอิม หรือ ที่เรียกว่า "ปุ๊เขิ่นชวี่กวานยินเยวี่ยน" แปลว่า เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เนื่องจากในสมัยของราชวงศ์ถังเป็นยุครุ่งเรืองของศาสนาพุทธ มีพระภิกษุ นามว่า ฮุ่ยเอ้อ ได้อัญเชิญองค์กวนอิมไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ล่องเรือผ่านเกาะผู่โถวซานได้เกิด พายุฝนหลายครั้ง แต่ทุกครั้งต้องมีเหตุให้เรืออับปางทุกครั้ง และเป็นเรื่องที่ประหลาดคือองค์เจ้าแม่ ได้ลอยกลับมาที่ เดิม" จึงได้อาศัยบริเวณสวนไผ่ม่วงเป็นที่หลบฝน หลบอยู่นานฝนก็ไม่หยุดจึงเป็นที่ เข้าใจว่าองค์กวนอิมไม่รับอัญเชิญไปประเทศญี่ปุ่น ท่านและชาวบ้านจึงสร้างศาลเล็กๆไว้ นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหางโจว

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ CENTURY RUI CHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     หางโจว?ล่องเรือทะเลสาบซีหู ? วัดจี้กง-หมู่บ้านใบชา-ซูโจว-สนามรังนก

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านสู่ท่าเทียบเรือลงเรือล่องชม ทะเลสาบซีหูอันสวยงามวิจิตรตระการตาชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ซานถาน, อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง เป็นต้น นำท่านสู่วัดจี้กงซื่อหรือที่เรียกกันว่า วัดจี้กง ซึ่งเป็นวัดที่จี้กงเคยอาศัยอยู่และได้ออกมาช่วยชาวหางโจวทำให้ชาวหางโจวให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านใบชาจีน อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่านสู่เมืองซูโจว ซึ่งมีความสำคัญเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็น 1 ใน 24 เมืองวัฒนธรรมของเมืองจีนกับมณฑลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2,500 ซูโจวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเจียงหนานหรือริมฝั่งใต้แม่น้ำแยงซี อันเป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของแผ่นดินใหญ่ประกอบกับทิวทัศน์ที่สวยงาม

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม สนามรังนกของซูโจว หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมซูโจว สนามรังนกที่ปักกิ่งและซูโจวเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกัน เนื่องจากออกแบบจากมือนักออกแบบเดียวกัน นอกจากนี้การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสวนป่าซูโจว และหันหน้าเข้าหาแม่น้ำ

พักที่  SUZHOU JINJIANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     ล่องเรือซานถาง-โรงงานผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ช้อปปิ้งตลาด Taobaocheng -ชมวิวตึก SWFC ?หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้- ถนนนานจิง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านล่องเรือเมืองโบราณซานถาง ชมชีวิตความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน จากนั้นนำท่านชม "โรงงานผ้าไหม" ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของกลางที่ปากแม่น้ำแยงซี แต่เดิมเป็นเมืองประมงและสิ่งทอ, เซี่ยงไฮ้ขยายตัวเพื่อความสำคัญในศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองท่า ที่ได้รับความนิยมทางการค้ามาโดยตลอดถึงปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในเมืองที่เปิดเพื่อการค้า โดย 1842 สนธิสัญญาของ นานกิง เซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางของการค้าระหว่างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและได้กลายเป็นศูนย์กลางข้ามชาติของการเงินและธุรกิจ

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งสินค้าก๊อบปี้มากมายเช่นกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ที่ ตลาด Taobaocheng จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิว อาคารเซี่ยงไฮ้ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ SWFC ชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศจีน ระดับความสูง 423 เมตรสูงกว่าที่ชมวิวหอไข่มุกร้อยกว่าเมตร นำท่านชมความงามและถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ชมความทันสมัยตึกสูงตระง่านบริเวณริมแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร แถวนี้เคยเป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลก ลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ และยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางแห่งดัดแปลงเป็นออฟฟิศและเรสเตอรองต์หรูๆ นำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนานจิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของมหานครเซี่ยงไฮ้ อิสระช็อปปิ้งตามเพลิดเพลินความงามของสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ซึ่งสมัยก่อนเป็นเขตเช่าของชาติตะวันตก จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ MANDARIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    เซี่ยงไฮ้ ? ร้านยาบัวหิมะ - รถไฟหัวจรวด - กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นทำท่านสู่สนามบิน โดย รถไฟหัวจรวด ซึ่งมีความเร็วที่สุดในเอเชีย ใช้ความเร็วโดยประมาณ 310 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้

14.15 น.   นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 887

17.40 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

******************************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

-กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้//เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
สายการบินไทย (UL)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนเมษา อากาศอบอุ่น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 28,900บาท

เด็กต่ำกว่า 12 ปีเสริมเตียง ท่านละ 1,000 บาท

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง ท่านละ 2,000 บาท

อัตรานี้รวม

-ตั๋วโดยสารการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน