JUN PROMOTION !! : โปรโมชั่น สุดคุ้ม...ฮ่องกง 3วัน 2คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคารเมษายน25 ,2017
Font Size

JUN PROMOTION !! : โปรโมชั่น สุดคุ้ม...ฮ่องกง 3วัน 2คืน

เขียนโดย lanny
Rate this item
(1 โหวต)
Travelpro-2011-09-19-0048

125px-Flag_of_Hong_Kong  JULY SPECIAL PROMOTION !! 

บินตรงสู่...ฮ่องกง โดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ลำใหญ่ที่สุดในโลก

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2555
ราคาท่านละ
14,999 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ - ฮ่องกง

  • 11.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ อาคาร 9 เคาน์เตอร์ T ประตู 7 สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
  • 13.45 น. เหินฟ้าสู่ ฮ่องกง เที่ยวบินที่ EK 384
  • 17.30 น. ถึง ฮ่องกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ของจีน โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว  61 กิโลเมตร

  * * * ฮ่องกง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกงและเกาลูน จึงถูกครอบครองโดยอังกฤษ ในปี1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา ‘เช่าซื้อ’ พื้นที่ทางตอนใต้ของ ลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครอง ในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า * * *

  • หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าที่พัก

  พักที่ RAMBLA GRAND  HOTEL หรือเทียบเท่า

   

  วันที่สอง วิคทอเรีย - อ่าวน้ำตื้น - ช้อปปิ้งถนนนานธาน

  เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร… นำท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย Victoria ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก Exchange square อาคาร Bank of China Tower, ตึก Hong Kong Bank และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ
  • นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “อ่าวน้ำตื้น  Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง

  • นำท่านกราบนมัสการขอพร จากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE  BAY

  * นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ  ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านแวะร้านขายยา     

  ** สมควรแก่เวลาอิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ย่านถนนนาธาน แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ.จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น Duty Free Shop, St.Michael ห้าง Harbor City, Ocean Terminal อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ Toy us ฯลฯ

  * * อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวก * * สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก

  พักที่ RAMBLER HOTEL หรือเทียบเท่า


  วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมรถรับส่ง) - กรุงเทพฯ

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร

  * * อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง หรือจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่ม * *

  1. พระใหญ่เกาะลันตา (นั่งกระเช้านองปิง) รวมรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 1,700 บาท แถม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน Citygate Outlet สุดยอด Outlet ยอดนิยมที่ไปฮ่องกงแล้วไม่ควรพลาด มีสินค้าราคาถูกมากมายอีกทั้งแบรนด์เนมชั้นนำอาทิ  Esprit, Gior, Adidas, Nike, Samsonite ฯลฯ

  2. ดีสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเครื่องเล่นทุกชนิด) รวมรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 1,700 บาท

  * * อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกแก่ท่าน * * 

  • 21.15 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK385
  • 23.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  ********************************************************************


  รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม

  ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  การเดินทาง

  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
  สายการบิน Emirates (EK)

  - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

  ที่พัก

  โรงแรม 3-4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

  อาหาร

  ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

  สภาพอากาศ

  - ช่วงเดือนสิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

  ข้อมูลอื่นๆ

  - ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
  บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
  แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

  - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


  ค่าใช้จ่าย

  ผู้ใหญ่ ท่านละ 14,999 บาท (ไม่แจกกระเป๋า)

  เด็กเสริมเตียง 14,999 บาท

  เด็กไม่เสริมเตียง 13,999 บาท

  อัตรานี้รวม

   

  - ภาษีสนามบิน

  - รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

  - อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

  - ที่พักตามระบุในโปรแกรม

  - ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  - เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

  - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  - ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

  *** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 HKD/ คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 HKD/ คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 HKD/คน/วัน ***

  - มินิบาร์ภายในโรงแรม

  - ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

  - ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

  add on

  - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท

  จำนวนที่นั่ง

  15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  เอกสาร

  - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
  รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

  ติดต่อสอบถาม

  Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

  Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

   

  lanny

  lanny

  Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

  Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

  เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

  ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

  ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Line id : @travelprothai , @travelproasia

  เพิ่มเพื่อน

  ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

   ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
  หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
  ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
  จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :…  • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน…  • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :…  • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน…  • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง