PROMOTION !! เฉินตู - ภูเขาหิมะซีหลิง 6 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดีเมษายน27 ,2017
Font Size

PROMOTION !! เฉินตู - ภูเขาหิมะซีหลิง 6 วัน 4 คืน

เขียนโดย llHwaHwall
Rate this item
(0 โหวต)
2006_Dec_Jui__056

ท่ิองเที่ยวถ่ายภาพ เฉินตู ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ชมเมืองโบราณหวงซี ล่องเรือหลวงพ่อโต ช้อปปิ้ง ภูเขาหิมะซีหลิง เล่นสกี พร้อมกิจกรรมแคมป์ไฟ COUNTDOWN ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เดินทาง 29-3 มกราคม 2554 ==> 29,500 บาท 

เดินทาง    29 - 3 มกราคม 2554(6 วัน 4 คืน) โดย BANGKOK AIRWAYS (PG)

29/12/53

กรุงเทพฯ - ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ

23.00

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู..... เคาน์เตอร์.... สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
30/12/53กรุงเทพฯ ? เฉินตู ? ศาลเจ้าสามก๊ก ? ถนนจิ๋งลี่ ? ภูเขาซีหลิง(กระเช้า)
01.00นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉินตู โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่??..
05.00 


 

ถึงนครเฉินตูโดยประมาณ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านทานอาหารเช้าในนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
ซึ่งมีประชากรหนาแน่นที่สุด ของประเทศจีน มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตร.กม.) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย, และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยุ่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉินตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็นจีนอย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อเข้าชม ศาลเจ้า3ก๊ก(อู่โหวฉือ) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 233ปีได้กำหนดเป็นของโบราณแห่งชาติจีนเมื่อ ค.ศ.1961ปี ในศาลเจ้า3ก๊กมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญในสมัยราชวงค์สู่หลายองค์ประดิษฐานอยู่ เช่น กษัตริย์เล่าปี่ เสนาธิการขงเบ้ง นายพลเตียวหุย กวนอู และ14ทหารเอก ให้ท่านสักการะเพื่อเป็นศิริมงคลนอกจากนี้ ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งอยู่ในนี้ คือ สุสานเล่าปี่ ซึ่งได้รับการรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนจิ๋งลี่ มีสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้ท่านได้เลือกสรร

เที่ยง

 

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ภูเขาซีหลิงหรือเทือกเขาแอลป์ตะวันออก ใน อ.ต้ายี่ ห่างจากเมืองเฉินตูประมาณ 95ก.ม. เมื่อเดินทางถึงบริเวณเทือกเขาซีหลิงนำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่เพื่อเดินทางขึ้นเทือกเขาซีหลิง (กรุณาแยกสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อใช้สำหรับค้างคืนบนเขา 1 ใบเพื่อความสะดวกส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่เชิงเขา ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไว้สำหรับการพักค้างคืน) ซึ่งมีพื้นที่ถึง 482.8 ตร.กม.ยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า ต้าเซี๊ยะถัง ซึ่งมีความสูงถึง 5,364 เมตร ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดปีรวมทั้งมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และทัศนียภาพอันงดงาม

เย็น

 

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พัก MAPLE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

?


31/12/53           ยอดเขาซีหลิง(กระเช้า) ? ลานสกี ? แคมป์ไฟ COUNTDOWN

เช้า                        รับประทานอาหารในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนซีหลิงซานซึ่งมีความสูงระหว่าง2,200 ? 2,400 เมตร ซึ่งเหมาะต่อการเล่นสกี

เที่ยง                      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ช่วงบ่ายให้ท่านได้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกีหิมะ บอลลูน โดดร่ม ฯลฯ ทางโรงแรมมีอุปกรณ์ทีทันสมัยได้มาตรฐานไว้บริการ อย่างครบครัน หรือชมทัศนียภาพอันงดงามของลานหิมะอันกว้างใหญ่พร้อมเครื่องเล่นชนิดต่างๆมากมาย   (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สามารถสอบถามได้จากไกด์ท้องถิ่น)

เย็น                      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าร่วมกิจกรรม แคมป์ไฟ COUNTDOWN ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า

พัก MAPLE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

01/01/54          ซีหลิง-เฉินตู-ศูนย์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

เช้า                รับประทานอาหารในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาซีหลิง แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตู (เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีนอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้สถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีนและชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (รถลกอล์ฟ)

เย็น                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวนในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาทีโดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก GARDENCITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 02/01/54                 เฉินตู ? ล่องเรือชมหลวงพระโต - เมืองโบราณหวงหลงซี

เช้า                รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นนำท่านนั่งเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุนเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 8 โดยใช้เวลาทำงานรวม 90 ปี ( ราชวงศ์ถัง ค.ศ. 713-803) เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้กำหนดเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 ค.ศ.1966

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำเที่ยวชม เมืองโบราณหวงหลงซี เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ริม แม่น้ำหวงหลง เมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ท่านจะได้ชมความสวยงามของบ้านจีนโบราณ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน

เย็น                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พัก GARDENCITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

03/01/54         ถนนคนเดินชุนซี ? วัดเหวินซู - กรุงเทพฯ

เช้า                    รับประทานอาหารในโรงแรม    นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินใจกลางเมืองเฉิงตูแหล่ง รวบรวมสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง                  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านชม วัดเหวินซู เป็นวัดที่มีชื้อเสียงมากที่สุดของมณฑลเสฉวนสร้างในสมัยราชวงค์ถังแต่ถูก ไฟไหม้ในสมัยราชวงค์หมิง เหลือแต่พระที่ทำด้วยเหล็ก 10 องค์และต้นสนพันปี 2 ต้น เป็นวัดที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี เดิมชื่อว่า ซินเซียง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น เหวินซู ตามนามของพระสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ตอนปลายศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารส่วนหนึ่งถูกดัดแปลงไปเป็นร้านขายน้ำชาและ ร้านอาหารมังสวิรัติ ด้านนอกวัดมีซอกเล็กซอกน้อยวางแผงขายธูปเทียน ดอกไม้ พลุและรับพยากรณ์ดวงชะตา

เย็น                  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

............. น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่..........

............. น.      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ?พร้อมกับความประทับใจ

?

***** ขอบคุณที่ใช้บริการ *****

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2ท่าน 

เด็กเสริมเตียง 

เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

29-3 ม.ค.2554

29,500

27,500

26,500

3,500

?

?

?

?

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

?

การเดินทาง

- เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พักโรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหารในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนตุลาคม อากาศค่อนข้างเย็น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ- ไฟฟ้า 110 v ปลั๊กแบบแบน สองรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย 
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

?

ค่าใช้จ่ายผู้ใหญ่      ท่านละ 29,500 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท)
เสริมเตียง  ท่านละ 27,500 บาท
ไม่เสริมเตียง ท่านละ 26,500 บาท
อัตรานี้รวม- ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน 
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม 
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
จำนวนที่นั่ง15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมล์นี้หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้


llHwaHwall

llHwaHwall

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
จิ่วจ้ายโกว | 九寨沟 | Jiuzhaigou | เที่ยวได้ทุกฤดู : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง