NEW!! คุนหมิง-เขาซีซาน-เมืองโบราณลี่เจียง-จงเตี๊ยน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ มกราคม 21 , 2018
Font Size
   
ผิดพลาด
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

NEW!! คุนหมิง-เขาซีซาน-เมืองโบราณลี่เจียง-จงเตี๊ยน

เขียนโดย
Rate this item
(0 โหวต)
คุณหมิง-เขาซีซาน

คุนหมิง-เขาซีซาน-เมืองโบราณลี่เจียง-จงเตี๊ยน 8 วัน 7 คืน

เมนูพิเศษ ..ลิ้มรส..เป่าฮื้อ..อาหารกวางตุ้ง

เดินทาง 1-8 ก.ค. 2552 ราคาเพียง >> 33,900 บาท

กำหนดการเดินทาง ??วันที่? 1- 8? กรกฎาคม 2552???(8 วัน 7 คืน)

วันแรก??กรุงเทพฯ ? คุนหมิง?
17.00 น.??นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน CHINA EASTERN YUNNAN AIRLINES [MU] ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่งโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

19.05 น.??เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์นยูนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 742 22.35 น.?ถึงสนามบินคุนหมิง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก ? โรงแรม JINJIANG HOTEL(4 ดาว)

?

วันที่สอง??คุนหมิง ? เมืองฉู่สง ? เจดีย์โบราณ ? หมู่บ้านเผ่าหยี๋ - เมืองโบราณต้าหลี่
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่? เมืองฉู่สง? (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่เหนือ ระหว่างทางที่จะเดินทางไปเมืองต้าลี่? นำท่าน? ชมเจดีย์โบราณ? หรือเจดีย์แห่งโชคลาภ? ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่? คู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้? เจดีย์มีความสูง 9 ชั้น แต่ละชั้นมีองค์พระสังฆจายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละองค์นั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไป? และความสมบูรณ์เมืองฉู่สงเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่าหยีเป็นชนเผ่าโบราณซึ่งอาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้ชมเมืองโบราณซึ่งมีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใครซึ่งหาชมได้ยาก? อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก? และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ? ภัตตาคาร? นำท่านเดินทางสู่? เมืองต้าหลี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรน่านเจ้าเมื่อ 520 ปีก่อน? ชมบรรยากาศตึกรามบ้านช่องสมัยเก่าที่แสดงถึงความเจริญในอดีต? ซึ่งมีชนชาวไป๋อาศัยอยู่มากที่สุด และผู้หญิงเผ่านี้จะเรียกว่าจินฮัว ชอบแต่งชุดสีขาว และนับถือเจ้าแม่กวนอิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LAND SCAPE? HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่สาม?? เจดีย์ 3องค์ ? ชมทะเลสาบเอ๋อไห่- (BUS 3 ช.ม.) สู่ลี่เจียง- บึงมังกรดำ ? เมืองโบราณซู่เหอ - เมืองเก่าลี่เจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารหลังอาหาร? นำท่านชม เจดีย์สามองค์ ที่มีความสูงถึง 600 เมตรสร้างในสมัยอาณาจักรน่านเจ้า และชมตึกรามบ้านช่องสมัยเก่าที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเมืองเหนือใต้ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ ชมทัศนียภาพรอบๆพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก นำท่านแวะชมทะเลสาบเอ๋อไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด ขนาดใหญ่ รองจากทะเลสาบเตืยนฉือของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้ชมวิวภูเขาซางซา ที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (ประมาณ 3? ช.ม.) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองต้าหลี่ เป็นเมืองพรมแดนระหว่างทิเบตกับจีน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ซึ่งอพยพมาจากทิเบต ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย? จากนั้นนำท่านชม? บึงมังกรดำ ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่ามีมังกรหลายตัวปรากฎกายเข้าอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เป็นสวนสำคัญที่สุดของเมืองลี่เจียง ชมวิวทิวทัศน์บริเวณสะพานหินอ่อน และเก๋งจีนที่สวยงามเป็นเลิศสามารถมองเห็นวิวภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากกั้นหลังที่สวยงามยิ่งจากนั้นชมวิถีชีวิตของเมืองซางซู่เหอ ให้ท่านได้ชมวัฒนธรรมเก่าและบ้านโบราณ และรวมทั้งเป็นที่ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอีกด้วย ซึ่งยังคงรักษาไว้อย่างสวยงามมควรแก่เวลา นำท่านชม เมืองเก่าต้าหยัน หรือ เมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670 ? 1814 ) แม้ภายหลังใน พ.ศ. 2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน มีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ย ๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่ถูกเหยียบย่ำมานานกว่า 800 ปี ถนนแต่ละสายของเมืองจะมารวมกันที่ ตลาดสี่เหลี่ยม (ซื่อฟางเจีย) ศูนย์กลางในการค้าขาย ซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ที่นี่จะมีร้านขายสินค้าในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำมาจากทองแดงและของที่ระลึกต่าง ๆ ความงามของธรรมชาติ ผนวกกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวเมืองและภาพของผู้สูงวัยที่ยังคงแต่งกายในชุดประจำเผ่าของชาวน่าซี เป็นภาพสะท้อนที่ลงตัวและกลมกลืนยิ่ง ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกใน พ.ศ. 2540

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ?? โรงแรม? SHINER? HOTEL? หรือเทียบเท่า

?

วันที่สี่ ? ? เทือกเขาหิมะมังกรหยก ? แม่น้ำขาว? (ไป๋สุ่ยเหอ )? - อุทยานน้ำหยก? (อี้สุ่ยจ้าย)
เช้า บริการอาหารเช้า? ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร? ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ นำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บริเวณ เทือกเขาหิมะมังกรหยก อยู่บริเวณท้องทุ่งในทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม? จากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ? ยาบัวหิมะ ? ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง?
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ? ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ แม่น้ำขาว (ไป๋สุ่ยเหอ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับจามรี และแม่น้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาเป็นสายยาวพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์รอบๆแม่น้ำ? นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์? ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้? ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า? ? มังกรออกถ้ำ ?? ชั้นที่สองมีชื่อว่า ? มังกรเล่นน้ำ ?? ชั้นที่สามมีชื่อว่า ? มังกรโบยบิน ? และยังมี ต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ? ณ? ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ? โรงแรม SHINER? HOTEL??? หรือเทียบเท่า

?

วันที่ห้า ?? ลี่เจียง ? โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ? ช่องแคบเสือกระโดด ? จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)
เช้า?????? รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของนำท่านเดินทางสู่ตำบลสือกู่ เพื่อชม ? ฉางเจียง ตี่ยี่วาน ? ( โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น ? โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ? ขึ้นหลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ( ต่อ ) ระหว่างทางแวะชม ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหน้าผาสูงที่มีความงดงาม และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก?มีความยาว 17 กม. เป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) ที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ ? ช่องแคบเสือกระโดด ?

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย??นำท่านเดินทางสู่? เมืองจงเตี้ยน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาจักรหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี? ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ,ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ? ดินแดนแห่งความฝัน ?

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร? SHINER? HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

?

วันที่หก?? จงเตี้ยน ?ทะเลสาปปี๊ถาไห่? ทะเลสาบสูตู?วัดลามะซงจ้านหลิง ? ตลาดเก่าจงเตี้ยน(แชงกรีล่า - เจดีย์จ้วนจิง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบปี้ถาไห่ เป็นทะเลสาบที่มีความงดงามมากราวกับทะเลสาบในแดนสวรรค์ หลังจากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบสูตู ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิดและดอกไม้นานาพันธุ์และภูมิทัศน์ที่งดงาม ซึ่งน้ำทะเลสาบใสนิ่งราวกับผลึกแก้วแล้วยังมีเกาะกลางทะเลสาบที่ปกคลุมไปด้วยสนเมืองหนาว แถมยังมีปลานานาชนิดแหวกว่ายอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วย? เที่ยง ? รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
บ่าย ? ?? นำท่านชม วัดลามะ ซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี? มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้น โดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซม
ต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด? และให้ท่านแวะชมตลาดเก่าจงเตี้ยน ซึ่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกที่มาจากมณฑลยูนนาน? จากนั้นนำท่านชม เจดีย์จ้วนจิง ( เจดีย์ระฆัง ) ให้ท่านได้หมุนระฆังพร้อมอธิษฐาน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลไปพร้อมๆ กัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ? PACIFIC RIM HOTEL หรือเทียบเท่า

?

วันที่เจ็ด???จงเตี้ยน ? คุนหมิง ( เช้า? )- วัดหยวนทง? ? เขาซีซาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินจงเตี้ยน 08.55 น.??เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง เที่ยวบินที่ MU 5932 09.55 น.?ถึงสนามบินเมืองคุนหมิง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น ?วัดใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง? มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.ท่านเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร??? สมควรแก่เวลานำท่านสู่เขาซีซาน? ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชมประตูมังกรที่เขาซีซาน ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ พร้อมชื่นชมกับทัศนียภาพงามตาของทะเลสาบเตียนฉือพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมสัมผัสลูกแก้วมังกรที่เชื่อว่าท่านที่ต้องการมีลูกสามารถขอที่ภูเขาแห่งนี้ได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ ? JINJIANG HOTEL? (4 ดาว)

?

วันที่แปด ? ตำหนักทอง - กำแพงเมืองโบราณ(จิ้นรื้อโหลว)? - กรุงเทพ
เช้า. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ ตำหนักทอง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย ?ขุนศึกผู้ขายชาติ? และนางงามเฉินหยวนหยวนเป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองจึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสือนทอง จึงได้ชื่อว่า ?ตำหนักทอง?

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่กำแพงเมืองโบราณ จิ้นรื้อโหลว เป็นกำแพงเมืองของยูนานสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ปีค.ศ. 1381 ปฐมกษัตริย์จูเหยินจางแห่งราชวงศ์หมิงนำทหารมาปราบอ๋องเหรียญ เมื่อในสมัยก่อน กำแพงเมืองจะสร้างด้วยดินและได้มาเปลี่ยนเป็นอิฐในภายหลังกำแพงจะมีประตูเมือง 6 ประตู สูง 20 เมตร กว้าง 60 เมตร เหนือ ? ใต้ห่างกัน 40 เมตร นำทุกท่านเดินชมเจดีย์ซีซื่อถ่า ตงซื่อถ่า สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ปีค.ศ. 2829 ใช้เวลาสร้าง 30 ปี ใช้เป็นหอเก็บคัมภีร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ สนามบินคุนหมิง 23.35 น.?เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น ยูนนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741 01.00 น.?กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ?.

?

*****************************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
จางเจียเจี้ย | zhangjiajie | 张家界 : ทัวร์จางเจียเจี้ย By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
จิ่วจ้ายโกว | 九寨沟 | Jiuzhaigou | เที่ยวได้ทุกฤดู : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว By TravelProThai.com : เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL : JAN-FEB 2018 | บิน TG ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG)… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2561 (NEW YEAR 2018) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 8วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (รหัสทัวร์ 868) ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ระเบียงภาพ 10 ลี้ ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง